Ons duurzaam beleggingsbeleid.

Ons duurzaam beleggingsbeleid.

Het Zwitserleven Gevoel is onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. We willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven, maar wél in een wereld die de moeite waard is. Zwitserleven gelooft dat de financiële sector hier een leidende rol in moet nemen. Dit betekent voor onze pensioenregelingen dat we duurzaamheidsrisico’s integreren in onze investeringsbeslissingen. We geven u graag meer inzicht in hoe we dat doen en wat het effect hiervan is op het rendement.

Kwalificatie volgens Europese regels

We volgen de drie kwalificaties die zijn vastgelegd in de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Deze kwalificaties zijn:

1. Producten die duurzame beleggingen tot doel hebben;
2. Producten die de duurzaamheidskenmerken ecologisch en sociaal (ES-kenmerken) promoten; en
3. Producten die geen duurzaamheidskenmerken promoten en geen duurzame beleggingen tot doel hebben.

De Zwitserleven pensioenregelingen kwalificeren zich als pensioenregelingen die ES-kenmerken promoten.

Europese regels voor informatieverstrekking duurzaamheid
De Europese Commissie (EC) presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal. Dit is een reeks van beleidsinitiatieven waarmee Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De EC heeft een actieplan voor financiering van duurzame groei (Action Plan for Financing Sustainable Growth) opgesteld. Dit actieplan bestaat uit een groot aantal regels en voorschriften die gevolgen hebben voor de meeste financiële instellingen. De Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zijn hier een onderdeel van.
Omdat Zwitserleven een financiële dienstverlener is, zijn deze regels ook voor op ons van toepassing. U kunt daarom informatie over de volgende onderwerpen lezen:
 • hoe we in onze bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s, en
 • hoe we rekeninghouden met ongunstige effecten als gevolg van ons beleggingsbeleid op duurzaamheid.

Het merk en de handelsnaam Zwitserleven wordt gebruikt door de levensverzekeringsmaatschappij SRLEV N.V. en door Zwitserleven PPI N.V.. De informatie op bedrijfsniveau voor de Europese regels, is voor SRLEV N.V. niet hetzelfde als voor Zwitserleven PPI N.V.. De informatie over Zwitserleven PPI N.V. leest u hier. De tekst over SRLEV N.V. vindt u hier.

Voor de producten die we aanbieden, leest u hieronder meer informatie over de ES-kenmerken.

Beleggingsvormen die ES-kenmerken promoten

In onze pensioenregelingen waarbij de premie wordt belegd, kiest een werkgever welke beleggingsvormen hij beschikbaar wil laten stellen voor de deelnemers. Hij kan kiezen uit HorizonBeleggen, ProfielBeleggen of VrijBeleggen.

De vermogensbeheerder van de gebruikte fondsen in de pensioenregeling, zorgt voor de invulling van het promoten van ES-kenmerken. Het hangt van de beleggingsvorm en de vermogensbeheerder af welke fondsen beschikbaar zijn.

HorizonBeleggen en ProfielBeleggen

Bij HorizonBeleggen en ProfielBeleggen gebruiken we lifecycle beleggen. Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen, waarin het risico wordt afgebouwd naarmate de pensioenrichtdatum dichterbij komt. Dit betekent dat we de mix van de fondsen veranderen zodat de beleggingsrisico's afnemen.

In de lifecycle gebruiken we 5 Zwitserlevenfondsen. ACTIAM is hiervan de fondsbeheerder. Volgens de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid, zijn deze fondsen ook producten. ACTIAM heeft daarom deze fondsen gekwalificeerd als fondsen die ES-kenmerken promoten of fondsen die een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. De fondsen in de tabel linken naar informatie over het fonds.

Doel duurzame beleggingen Promoten ES-kenmerken
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds Zwitserleven Selectie Fonds
Zwitserleven Credits Fonds Zwitserleven Medium Duration Fonds
Zwitserleven Long Duration Fonds

Op de pagina’s van deze Zwitserlevenfondsen vindt u de volgende informatie:

 • Hoe het beleggingsbeleid van de fondsen voldoet aan ES-kenmerken (prospectus);
 • Het duurzame beleggingsdoel van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds (prospectus) en van het Zwitserleven Credits Fonds (prospectus).

In de afbeeldingen over de lifecycle, ziet u dat de verdeling van de beleggingen over de verschillende Zwitserlevenfondsen verschilt tijdens de looptijd. En u ziet het percentage dat voor de deelnemer belegd wordt in fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben en in fondsen die ES-kenmerken promoten.

verdeling beleggingen Zwitserlevenfondsen tijdens looptijd

percentage fondsen met doel duurzame beleggingen en ES-kenmerken promoten

Het duurzaamheidsraamwerk in HorizonBeleggen en ProfielBeleggen

Het duurzaamheidsraamwerk van ACTIAM deelt de Zwitserlevenfondsen in als impact-, duurzaam of verantwoord beleggen. Voor de 5 fondsen die ACTIAM in de lifecycle gebruikt is die indeling:

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds 20% Impact, 80% Duurzaam
Zwitserleven Selectie Fonds 30% Impact, 40% Duurzaam, 30% Verantwoord
Zwitserleven Credits Fonds Duurzaam
Zwitserleven Long Duration Fonds Verantwoord
Zwitserleven Medium Duration Fonds Verantwoord


Zwitserleven Wereld Aandelenfonds en Zwitserleven Selectie Fonds beleggen door in een aantal andere fondsen, dat verklaart de percentages. Dat ziet er zo uit: 

indeling zwitserlevenfondsen

Uitleg van de fondsverdeling in de lifecycle
De drie kwalificaties die zijn vastgelegd in de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector, zijn geen overtreffende trap van elkaar. Ze bepalen uitsluitend welke informatie je moet publiceren en hoe. 


Voor de lifecyles die we bij HorizonBeleggen en ProfielBeleggen gebruiken, is het tot 15 jaar voor de pensioenrichtdatum belangrijk een goede rendementsdoelstelling na te streven. Deze rendementsdoelstelling kan gecombineerd worden met een duurzame beleggingsdoelstelling.

Vanaf 15 jaar voor de pensioenrichtdatum wordt het belangrijk om de hoogte van het opgebouwde pensioen te gaan beschermen. Dit wordt dus belangrijker en de beleggingen die daarbij ingezet worden zijn heel specifiek. Die beleggingen bestaan uit veilige (minimale risicorating van AA-) medium en long duration obligaties, geldmarktinstrumenten en derivaten. Hiervoor gebruiken we het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds. Deze heel specifieke beleggingen promoten wel ES-kenmerken maar zijn minder geschikt voor het nastreven van een duurzame beleggingsdoelstelling.

VrijBeleggen

Bij de beleggingsvorm VrijBeleggen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de beleggingen. Wij bepalen het beleggerprofiel aan de hand van de vragenlijst die hij invult. De deelnemer mag van het beleggerprofiel afwijken bij de keuze van de beleggingen. 

Binnen VrijBeleggen heeft de deelnemer keuze uit Zwitserlevenfondsen, ASN-fondsen en iShares van BlackRock. Voor elk fonds heeft de vermogensbeheerder bepaald of het een fonds is dat duurzame beleggingen tot doel heeft, ES-kenmerken promoot of dat het beleggingsbeleid van het fonds aan geen van beide kwalificaties voldoet. We hebben als beleggingsovertuiging dat we willen bijdragen aan een mooiere wereld. Daarom kan de deelnemer in VrijBeleggen vooral kiezen voor fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben of ES-kenmerken promoten. En er zijn een paar fondsen die geen van beide hebben.

Zwitserlevenfondsen

ACTIAM heeft in haar Duurzaam Beleggingsbeleid (Engelstalig) ESG-uitgangspunten vastgelegd. Voor alle Zwitserlevenfondsen beoordeelt ACTIAM of ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd zich houden aan de ESG-uitgangspunten. Daarmee deelt ACTIAM de fondsen in verantwoorde, duurzame of impactfondsen in. Bij fondsen die verantwoord beleggen worden minimumeisen gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Bij de duurzame fondsen zijn naast de financiële doelen, strikte duurzaamheidsdoelen geformuleerd. Voor de impactfondsen geldt naast de financiële doelen en strikte duurzaamheidsdoelen een extra doel. Er wordt aantoonbare positieve maatschappelijke toegevoegde waarde gecreëerd, volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

In het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen ziet u in hoofdstuk 11 per fonds of het een verantwoord, duurzaam of impactfonds is.

De Zwitserlevenfondsen waaruit de deelnemer kan kiezen in VrijBeleggen, zijn fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben of ES-kenmerken promoten.

Bekijk de Zwitserlevenfondsen

ASN

ASN sluit in haar fondsen zo veel mogelijk duurzaamheidsrisico’s uit. Dit doen zij uitsluitend via positieve selectie. Dit betekent dat ASN alleen goedgekeurde landen en ondernemingen kiest om in te beleggen. Voor het selectieproces heeft ASN een uitgebreid beleid en protocol. Dit sluit aan bij internationale opvattingen over duurzaamheid en verdragen, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. ASN publiceert per fonds welke bedrijven, instellingen en landen zijn toegelaten en waarom. De fondsen van ASN kwalificeren als fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben. U leest er meer over op de site van ASN.

Bekijk de ASN-fondsen

BlackRock

BlackRock is de fondsbeheerder van iShares. BlackRock hanteert in alle fondsen die voor VrijBeleggen beschikbaar zijn, geen beleid of processen die rekening houden met duurzaamheidrisico’s. Dit betekent dat dit fondsen zijn die geen duurzaamheidskenmerken promoten en geen duurzame beleggingen tot doel hebben. BlackRock publiceert wel een factsheet met ESG-informatie voor elk fonds. Op de factsheet wordt Morgan Stanley Capital International Index (MSCI) ESG-data gepresenteerd waaronder de MSCI ESG-indeling. Die indeling geeft aan hoe duurzaam de beleggingsfondsen zijn in relatie tot andere beleggingsfondsen. U leest er meer over op de site van BlackRock.


Bekijk de iShares

Hoe gaat ACTIAM om met duurzaamheidsrisico’s

ACTIAM is de fondsbeheerder van de Zwitserlevenfondsen. ACTIAM gelooft dat haar aanpak van het integreren van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid leidt tot betere investeringsbeslissingen. En op de lange termijn tot een betere verhouding tussen risico en rendement.

Een uitleg wat duurzaamheidsrisico’s zijn, een overzicht van verschillende duurzaamheidrisico’s en de mogelijke effecten op het rendement vindt u hier.

Hoe integreert ACTIAM duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid

ACTIAM beoordeelt voor alle Zwitserlevenfondsen of ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd zich houden aan de ESG-uitgangspunten. Dit doen zij met haar fundamentele beleggingsbeginselen en materiële duurzaamheidsdrijfveren.

Laten ondernemingen, overheden en instellingen zien dat ze de belangrijkste duurzaamheidrisico’s kunnen managen en/of duurzaamheidskansen kunnen benutten? De mate waarin ze dat laten zien, bepaalt waar in het ACTIAM duurzaamheidsraamwerk ze worden ingedeeld. En die indeling bepaalt of de verantwoorde, duurzame of impactfondsen in deze ondernemingen, overheden en instellingen mogen beleggen of niet.

Verantwoord, duurzaam of impact is een schaalverdeling die duidelijk maakt dat er steeds meer aandacht voor duurzaamheid is.

 • Bij fondsen die verantwoord beleggen worden minimumeisen gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd.
 • Bij de duurzame fondsen zijn naast de financiële doelen, strikte duurzaamheidsdoelen geformuleerd.
 • Voor de impactfondsen geldt naast de financiële doelen en strikte duurzaamheidsdoelen een extra doel. Er wordt aantoonbare positieve maatschappelijke toegevoegde waarde gecreëerd, volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Instrumenten

Om ervoor te zorgen dat het beleggingsbeleid van de Zwitserlevenfondsen voldoet aan ES-kenmerken, past ACTIAM een aantal instrumenten toe. Deze instrumenten worden ook gebruikt in fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben. De instrumenten zijn:

 • Uitsluitingsbeleid;
 • Gebruik van ESG-scores;
 • Engagementbeleid; en
 • Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen.

In het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen ziet u in hoofdstuk 11 per fonds of het een verantwoord, duurzaam of impactfonds is. En wat precies de minimumeisen zijn, de strikte duurzaamheidsdoelen en welke aantoonbaar positieve maatschappelijk toegevoegde waarde wordt nagestreefd.

In de hoofdstukken 4.2, 4.2.3, 4.3 en 4.4 leest u meer over het uitsluitingsbeleid, gebruik van ESG-scores, engagementbeleid en stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen.

Dit is de actuele lijst van bedrijven die ACTIAM heeft uitgesloten. De uitgesloten staatsobligaties en de reden waarom ze zijn uitgesloten staan in deze lijst.

Het ACTIAM ESG-score beleid voor bedrijven vindt u hier (Engelstalig). Ook is er een actueel overzicht van lopende engagementgesprekken. En u kunt het ACTIAM stembeleid document (Engelstalig) lezen.

Bekijk de kwartaalrapportage verantwoord beleggen 2e kwartaal 2022.