Ons duurzaam beleggingsbeleid.

Ons duurzaam beleggingsbeleid.

Onze vermogensbeheerder ACTIAM belegt voor ons de pensioenpremies van werkgevers en werknemers met de focus op financieel rendement én duurzaamheid. Dit doen zij op basis van onze beleggingsovertuigingen. Als investeerder stimuleren we bedrijven en overheden mens, milieu en maatschappij te respecteren. Zo dragen we bij aan het verduurzamen van de wereld waarin we leven.

Selecteren

We selecteren beursgenoteerde bedrijven en landen die bijdragen aan een leefbare wereld op basis van onze fundamentele beleggingsbeginselen.

Onze fundamentele beleggingsbeginselen

ACTIAM selecteert voor de beleggingsportefeuille van Zwitserleven beursgenoteerde bedrijven en landen op basis van onze fundamentele beleggingsbeginselen. Voldoen bedrijven en landen hier structureel niet aan, dan sluit ACTIAM ze uit voor beleggingen.
Bekijk welke bedrijven we uitsluiten

Milieu

Geen systematische betrokkenheid bij ernstige milieuschade

We willen niet beleggen in activiteiten die ernstige schade toebrengen aan het milieu. Wij zijn zeer kritisch op vervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. ACTIAM sluit bedrijven uit die internationale afspraken niet naleven.

Mens

Respecteren van fundamentele mensenrechten

Bedrijven en landen hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Bedrijven en landen die mensenrechten respecteren - denk aan het recht op gezondheid, op onderwijs, op toegang tot energie, water en sanitaire voorzieningen - behalen meer dan alleen een financieel gezond rendement.

Respecteren van fundamentele arbeidsrechten

ACTIAM sluit zich op dit gebied aan bij internationale normen. Dus geen kinderarbeid, geen dwangarbeid en geen discriminatie op de werkvloer, maar wel vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.

Geen betrokkenheid bij controversiële wapens

Wij beleggen niet in de productie, ontwikkeling, verkoop of distributie van controversiële wapens of gerelateerde activiteiten en de verkoop van wapens aan burgers. Bovendien beleggen we niet in bedrijven en landen die militair materieel aan militaire regimes leveren.

Maatschappij

Respecteren van internationale sancties

ACTIAM sluit bedrijven en landen uit waaraan sancties zijn opgelegd door internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Geen systematische betrokkenheid bij fraude, corruptie of belastingontduiking

Corruptie heeft veel gezichten. Denk aan omkoping, afpersing, fraude, samenzwering, witwassen, belastingontduiking en vriendjespolitiek. Bij ACTIAM worden landen en bedrijven die hier structureel betrokken bij zijn niet in de beleggingsportefeuille opgenomen.

Geen significante betrokkenheid bij producten en ondernemingen die schade toebrengen aan de volksgezondheid of dierenwelzijn

We beleggen niet in bedrijven en landen die informatie achterhouden, vervalsen of verdraaien, zodat we de productveiligheid en de volksgezondheid kunnen beschermen.

ACTIAM behaalt rendement zonder te beleggen in de productie van tabak en pornografie of in aanbieders van gok- en loterijspellen.

ACTIAM belegt niet in bedrijven en landen die zich schuldig maken aan misstanden op het gebied van dierenwelzijn. Aan de handel in beschermde diersoorten en planten en ook dierproeven voor cosmetische en huishoudelijke doeleinden doen we niet mee, tenzij een bedrijf bij wet verplicht is om een product te testen.

Indelen

We delen de geselecteerde bedrijven en landen in op basis van de mate waarin ze een positieve bijdragen leveren aan de toekomst. We delen deze bedrijven in, zodat we kunnen bepalen welke tools we inzetten. Dit doen we om te bepalen op welke manier we vervolgens de relatie invullen.

Instrumenten

Om verduurzaming te stimuleren, maakt ACTIAM gebruik van een aantal instrumenten afhankelijk van de categorie waar in ze zitten. 

Stem­recht

Door te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van bedrijven, oefenen we invloed uit op beleid en de gang van zaken bij een bedrijf.

Engagementgesprekken

Soms voldoen bedrijven niet aan al onze criteria , maar gaan we wél het gesprek met ze aan. We proberen zo te achterhalen waarom ze de verdragen schenden en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Samen richten we ons op structurele verbeteringen.

ESG-scores

ESG staat voor Environment Sustainable Governance. Met deze scores geven we de prestaties van een bedrijf aan op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur.

Continu beoordelen

Elk kwartaal beoordelen we de investeringen in onze portefeuille. De resultaten van de verduurzaming delen we met onze klanten.

Bekijk onze kwartaalrapportage  

Onze beleggingsovertuigingen

  • Met ons beleggingsbeleid dragen wij bij aan een mooiere wereld. Eentje die ook op de pensioendatum nog mooi is.
  • We beleggen voor inkomen voor later. En dus hebben we een lange beleggingshorizon. Met een passend beleid maken we pensioenuitkeringen minder gevoelig voor marktontwikkelingen.
  • Wij streven naar volledige transparantie over onze beleggingen.
  • Wij zijn kritisch op de kosten om het beste rendement te kunnen realiseren.
  • Door een goede spreiding over beleggingscategorieën, regio's, landen en beleggingsstijlen, realiseren we een passende verhouding tussen rendement en risico.
  • Voor elke beleggingscategorie wegen we af of actief beheer extra rendement op kan leveren óf dat het beter is om passief te beleggen.
  • De wereld verandert continu. Daarom toetsen we ons beleid periodiek en wijzigen we dit indien gewenst.