Europese regels informatie duurzaamheid voor SRLEV.

De levensverzekeringsmaatschappij SRLEV N.V. en Zwitserleven PPI N.V., gebruiken allebei het merk en de handelsnaam Zwitserleven. In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. De informatie over deze Europese regels is voor SRLEV anders dan voor Zwitserleven PPI.

Europese regels voor informatieverstrekking duurzaamheid

In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Deze regels gelden ook voor SRLEV. 

SRLEV N.V. gebruikt naast merk en handelsnaam Zwitserleven ook merk en handelsnaam Reaal. In deze tekst wordt de naam SRLEV gebruikt.

Actieplan financiering duurzame groei

De Europese Commissie (EC) presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal. Dit is een reeks van beleidsinitiatieven waarmee Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De EC heeft een actieplan voor financiering van duurzame groei (Action Plan for Financing Sustainable Growth) opgesteld.

Regels en voorschriften financiële sector

Dit actieplan bestaat uit een groot aantal regels en voorschriften die gevolgen hebben voor de meeste financiële instellingen. De Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zijn hier een onderdeel van.
Op basis van de nieuwe regels zorgen we ervoor dat u informatie kunt lezen over de volgende onderwerpen:

  • hoe we in onze bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s, en
  • hoe we rekeninghouden met ongunstige effecten als gevolg van ons beleggingsbeleid op duurzaamheid.

Voor de producten die we aanbieden, kunt u informatie lezen over de duurzame kenmerken.
Bekijk ons duurzaam beleggingsbeleid

Beleggingen

SRLEV is een levensverzekeringsmaatschappij die diverse soorten levensverzekeringen en pensioenregelingen aanbiedt. Het Zwitserleven Gevoel is onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. We willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven, maar wél in een wereld die de moeite waard is. SRLEV gelooft dat de financiële sector hier een leidende rol in moet nemen.

Omdat we de overgang naar een duurzame economie noodzakelijk vinden, beoordelen we duurzaamheidsrisico’s en kansen in onze processen, bijvoorbeeld bij de selectie van vermogensbeheerders. Het beleggen bij SRLEV wordt gedaan door professionele beleggers. De beleggingen gaan via beleggingsmandaten (richtlijnen) of -fondsen. De integratie van de duurzaamheidrisico’s in het beleggingsproces hangt af van het beleid in een specifiek mandaat of fonds daarmee ook van de vermogensbeheerder. Daarnaast heeft SRLEV zelf investeringen in eigen beleggingsportefeuilles.

Wie zijn de vermogensbeheerders

De primaire vermogensbeheerder is ACTIAM, een internationaal erkende vermogensbeheerder op het gebied van verantwoorde, duurzame en impactbeleggingen. Circa 91% van onze beleggingen is ondergebracht in fondsen van en mandaten bij ACTIAM.

Naast ACTIAM werken we ook met andere vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld ASN, BlackRock en Threadneedle. Al deze vermogensbeheerders hebben hun eigen manier van beleggen en een eigen gedragslijn voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -kansen in hun beleggingsproces. Bij deze vermogensbeheerders heeft SRLEV op dit moment circa 1,2% van de beleggingen voor haar klanten ondergebracht.

Naast beleggingen die een vermogensbeheerder uitvoert, heeft SRLEV ook circa 7,8% aan beleggingen in Hypotheken en direct Vastgoed.

Hier leest u meer over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid van ACTIAM. En we verwijzen naar informatie hoe onze andere vermogensbeheerders duurzaamheidsrisico’s meenemen in hun beleggingsbeleid voor onder andere onze eigen beleggingen.

Voor wie beleggen we?

Het is altijd SRLEV die belegt. Maar voor wie is het rendement? Voor het grootste deel van de premies geldt, dat het rendement voor SRLEV is. SRLEV geeft hiervoor garanties af om bijvoorbeeld bij overlijden een bepaald bedrag te betalen of na pensionering een bepaald bedrag per maand te betalen. Dat noemen we beleggen voor SRLEV.

Een deel van de verzekeringen van SRLEV betreft beleggingsverzekeringen, pensioenregelingen of speciale gesepareerde pensioendepots voor grootzakelijke klanten. De risico’s van de beleggingen in deze verzekeringen en depots komen geheel voor rekening van de klant. We noemen dat beleggen voor klanten.

Duurzaamheidsrisico's in onze beleggingen

Vermogensbeheer door ACTIAM (91%)

ACTIAM gebruikt een duurzaam raamwerk (sustainable investment framework) dat onderscheid maakt in verantwoord, duurzaam of impactbeleggen.

Duurzaamheidsrisico’s en -kansen

ACTIAM heeft in haar Duurzaam Beleggingsbeleid (Engelstalig) Environmental, Social & Governance (ESG) -uitgangspunten vastgelegd. Voor alle fondsen en mandaten van ACTIAM staat hierin, of ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd zich houden aan de ESG-uitgangspunten. Laten zij zien dat ze de belangrijkste duurzaamheidrisico’s kunnen managen en/of duurzaamheidskansen kunnen benutten? Dan worden ze ingedeeld als verantwoord, duurzaam of impactfonds. We lichten dat toe:

  • Bij fondsen of mandaten die verantwoord beleggen worden minimumeisen gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd.
  • Bij de duurzame fondsen of mandaten zijn naast de financiële doelen, strikte duurzaamheidsdoelen geformuleerd.
  • Voor de impactfondsen of mandaten geldt naast de financiële doelen en strikte duurzaamheidsdoelen een extra doel. Er wordt aantoonbare positieve maatschappelijke toegevoegde waarde gecreëerd, volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Ook als ACTIAM niet zelf belegt maar dit door een andere vermogensbeheerder laat doen, heeft zij hiervoor beleid (Engelstalig). ACTIAM kiest deze vermogensbeheerders en onderzoekt hoe zij met duurzaamheidsrisico’s omgaan en treedt zo nodig in overleg om dit aan te passen of te verbeteren.

ACTIAM gelooft dat deze aanpak om duurzaamheidsrisico’s te integreren in het beleggingsbeleid leidt tot betere investeringsbeslissingen. En op de lange termijn tot een betere verhouding tussen risico en rendement.
Bekijk het overzicht van duurzaamheidrisico’s en de mogelijke effecten op het rendement

De duurzame en impactfondsen en mandaten van ACTIAM hebben duurzame beleggingen tot doel zoals bedoeld in de Europese regels. De verantwoorde fondsen en mandaten van ACTIAM kwalificeren als fondsen en mandaten die ecologische en sociale kenmerken promoten volgens diezelfde regels. Voor beide doelen gebruikt ACTIAM een aantal instrumenten. Deze instrumenten zijn:

  • Uitsluitingenbeleid en gebruik van ESG-scores;
  • Engagementbeleid; en
  • Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen.

Op de site van ACTIAM leest u meer informatie over deze instrumenten en op welke manier ACTIAM die toepast.

Andere vermogensbeheerders (1,2%)

De andere vermogensbeheerders waar SRLEV haar beleggingen onderbrengt, hebben een verschillend beleggingsbeleid. Als het gaat om beleggingen in de pensioenregelingen van SRLEV, dan leest u hier hoe ASN en BlackRock omgaan met duurzaamheidsrisico’s.

In de portefeuille zijn ook beleggingen opgenomen van nog weer andere fondsbeheerders. Dit zijn vooral posities die wij aanhouden in relatie tot (al lang lopende) klantportefeuilles. Hoe deze vermogensbeheerders omgaan met duurzaamheid en duurzaamheidrisico’s is te lezen op hun eigen website: 

Beleggingen in vastgoed en hypotheken (7,8%)

De belangrijkste beleggingen die SRLEV in deze categorie aanhoudt, zijn aan natuurlijke personen verstrekte leningen ter financiering van hun huis (hypotheken) en gebouwen en grond van SRLEV (zogenoemd direct vastgoed). We ontvangen hierop rente, huur of pacht. Op dit moment wordt er bij de keuze voor deze beleggingen in de portefeuilles geen rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s.

Beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's

SRLEV is onderdeel van Athora Netherlands N.V.. Het groepsbeloningsbeleid van Athora Netherlands is ook van toepassing op SRLEV. Athora Netherlands heeft in haar groepsbeloningsbeleid opgenomen hoe dit beleid spoort met de wijze waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheidrisico’s. 

Verklaring belangrijkste ongunstige effecten

Behalve duurzaamheidsrisico’s hebben we ook te maken met de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Meer hierover leest u in onze verklaring belangrijkste ongunstige effecten (PAI statement).