Duurzaamheidsinformatie voor SRLEV.

Het Zwitserleven Gevoel is onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. We willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven, maar wél in een wereld die de moeite waard is. Zwitserleven gelooft dat de financiële sector hier een leidende rol in moet nemen.

We vertellen u graag meer over ons duurzame beleggingsbeleid voor uw pensioenregeling. Dit doen we volgens de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. De onderstaande informatie geldt voor SRLEV N.V. als gebruiker van het merk en handelsnaam Zwitserleven en Reaal. Informatie over Zwitserleven PPI N.V. als gebruiker van het merk en handelsnaam Zwitserleven, vindt u op de pagina met duurzaamheidsinformatie voor Zwitserleven PPI.

Actieplan financiering duurzame groei

De Europese Commissie (EC) presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal. Dit is een reeks van beleidsinitiatieven waarmee Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De EC heeft een actieplan voor financiering van duurzame groei (Action Plan for Financing Sustainable Growth) opgesteld. Dit actieplan bestaat uit een groot aantal regels en voorschriften die gevolgen hebben voor de meeste financiële instellingen. De Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zijn hier een onderdeel van.

Omdat wij een financiële dienstverlener zijn, zijn deze regels ook op ons van toepassing. Daarom geven we u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Hoe gaan we om met duurzaamheidsrisico’s?
 • Hoe integreren we duurzaamheidsrisico’s in ons beloningsbeleid?
 • Hoe houden we rekening met de belangrijkste ongunstige effecten?

Hoe gaan we om met duurzaamheidsrisico’s?

We geven u graag meer inzicht in hoe wij duurzaamheidsrisico’s meewegen (integreren) in de beleggingsbeslissingen. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op Ecologisch, Sociaal en Governance (ESG) gebied die mogelijk een negatief effect op de beleggingswaarde heeft.

De belangrijkste van die risico’s op ecologisch gebied zijn:

 • Fysieke risico's voor ondernemingen, instellingen en overheden als gevolg van klimaatverandering
 • Transitierisico's, in verband met de overgang naar een CO2 (koolstofdioxide)-neutrale economie
 • Aansprakelijkheidsrisico’s, voor claims voor geleden schade als gevolg van klimaatverandering

Hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico’s hangt mede af van het soort product dat wij aanbieden. We onderscheiden:

 • Pensioenregelingen (beschikbare premieregelingen) en beleggingsverzekeringen waarbij belegd wordt voor rekening en risico van de deelnemer of verzekeringnemer.
 • Pensioenregelingen (middelloon- of eindloonregelingen) en levensverzekeringen waarbij belegd wordt voor rekening en risico van ons en waarbij wij een garantie afgeven.

Duurzaamheidsrisico’s bij beleggen voor uw rekening en risico

In onze pensioenregelingen waarbij de beschikbare premies worden belegd voor rekening en risico van de deelnemer om pensioen op te bouwen (beschikbare premieregelingen), kiest een werkgever welke beleggingsvormen hij beschikbaar wil laten stellen voor de deelnemers. Voor dit type pensioenregelingen wordt belegd in beleggingsfondsen. Vaak zijn dit Zwitserlevenfondsen die worden beheerd door ACTIAM, maar er zijn ook fondsen met een andere fondsbeheerder.

In sommige regelingen waar VrijBeleggen als beleggingsvorm wordt aangeboden, kan een deelnemer zelf een keuze maken en is hij verantwoordelijk voor deze keuze. De fondsbeheerder van de gekozen fondsen bepaalt hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico’s.

In onze beleggingsverzekeringen waarbij premies worden belegd voor rekening en risico van de verzekeringnemer, kiest de verzekeringnemer zelf het fonds waarin de premie wordt belegd. Vaak zijn dit fondsen die beheerd worden door ACTIAM, maar er zijn ook fondsen met een andere fondsbeheerder. Uiteindelijk bepaalt de fondsbeheerder hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico's.

Duurzaamheidsrisico’s bij Zwitserlevenfondsen beheerd door ACTIAM

ACTIAM beoordeelt of de waarde van de Zwitserlevenfondsen negatief wordt beïnvloed door de duurzaamheidsrisico’s die zijn verbonden aan de ondernemingen of instellingen waarin die fondsen beleggen. Bijvoorbeeld als die ondernemingen of instellingen onverantwoord of onzorgvuldig omgaan met duurzaamheidsaspecten. ACTIAM meet de duurzaamheidsrisico's op basis van gegevens van onafhankelijke dataleveranciers en Value at Risk data met betrekking tot klimaatrisico's.

Naast duurzaamheidsrisico’s rond individuele ondernemingen of sectoren, houdt ACTIAM ook rekening met duurzaamheidsrisico’s die kunnen spelen in specifieke landen of regio’s, zoals toenemende blootstelling aan natuurrampen (onder andere door klimaatverandering) of maatschappelijke onrust.

Hierbij past ACTIAM een aantal instrumenten toe:

 • Screening van ondernemingen
 • Engagement
 • Uitsluiting van belegging op basis van algemene uitsluitingscriteria van ACTIAM

U kunt in het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen hierover meer gedetailleerde informatie vinden. Hoofdstuk 8.6 geeft meer algemene informatie over duurzaamheidsrisico’s en hoofdstuk 11 geeft informatie per specifiek fonds en de mogelijke effecten op het rendement.

Duurzaamheidsrisico’s bij keuze van beleggingsfondsen

Sommige pensioenregelingen bieden VrijBeleggen aan. Hierbij kan een deelnemer zelf een keuze maken tussen beleggingsfondsen. De fondsbeheerder bepaalt in hoeverre duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen. Voor de Zwitserlevenfondsen houdt ACTIAM hierbij op dezelfde wijze rekening met duurzaamheidsrisico’s als hiervoor geschetst. Voor de beleggingsfondsen die door ASN Impact Investors (ASN fondsen) en BlackRock (iShares) worden beheerd, kunt u hierover informatie vinden in de prospectussen van deze beleggingsfondsen via de site van ASN en site van Blackrock.

Duurzaamheidsrisico’s bij beleggen voor onze rekening en ons risico

Wij bieden ook levensverzekeringen en pensioenregelingen aan met een vaste uitkering. SRLEV geeft hiervoor garanties om bijvoorbeeld bij overlijden een bepaald bedrag te betalen, of na pensionering een bepaald bedrag per maand te betalen. SRLEV belegt de premies om daarmee rendement te behalen.

Voor dit type producten beheert SRLEV de beleggingen zelf. Wij schakelen hiervoor vermogensbeheerders in en doen daarnaast ook zelf investeringen in beleggingsfondsen of eigen beleggingsportefeuilles. Omdat we de overgang naar een duurzame economie noodzakelijk vinden, beoordelen we duurzaamheidsrisico’s en kansen in onze processen.

Wij hebben voor deze beleggingen ESG Risico Beleid vastgesteld. ESG-risico wordt daarom beschouwd als een onderdeel van de strategische risico’s. Wij beoordelen voor alle beleggingen of ondernemingen, overheden en instellingen of deze zich houden aan de ESG-uitgangspunten. Dit gebeurt aan de hand van de fundamentele beleggingsbeginselen, het beleid voor verantwoord ondernemen en het Duurzaamheidsraamwerk van Athora Netherlands N.V. SRLEV is hier een onderdeel van.

Op basis van dit beleid passen wij de volgende instrumenten toe:

 • Screening
 • Uitsluiting
 • ESG-integratie
 • Allocatie van kapitaal aan duurzame investeringen (selectie)
 • Stress-tests
 • Gebruikmaken van stemrecht en engagementprogramma’s

Wij schakelen hiervoor ook derde partijen in om ons te helpen met dataverzameling en de uitvoering van ons beleid.

Stress Tests

SRLEV maakt in haar jaarlijkse operationele risicoanalyse gebruik van stress-scenario’s die het voortbestaan van SRLEV kunnen bedreigen. Klimaatverandering is ook hieronder begrepen. In deze scenario’s worden alle relevante ESG-risico’s proportioneel meegewogen, dus op basis van omvang en complexiteit van het risico. Omdat de impact van klimaatverandering op het vermogen van een verzekeraar heel onvoorspelbaar is, hebben de meeste scenario’s nog een explorerend karakter. Dit onderwerp is nog in ontwikkeling. Wij zien transitierisico’s en reputatierisico’s als relevante klimaatveranderingsrisico’s.

Externe vermogensbeheerders

SRLEV werkt ook met externe vermogensbeheerders zoals ACTIAM, Allianz, Apollo, BlackRock en Goldman Sachs. Al deze vermogensbeheerders hebben hun eigen manier van beleggen en hun eigen gedragslijn voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -kansen in hun beleggingsproces. Bij de selectie van vermogensbeheerders passen wij ons beleid voor verantwoord ondernemen toe en proberen wij ons eigen beleid zo volledig mogelijk uit te voeren. Dit proces is voortdurend in ontwikkeling.

Naast beleggingen die een vermogensbeheerder uitvoert, heeft SRLEV ook beleggingen in hypotheken en vastgoed. Hiervoor heeft SRLEV afzonderlijk duurzaam beleggingsbeleid opgesteld met de volgende instrumenten:

 • Fundamentele beleggingsbeginselen
 • Renovatie en onderhoud
 • Meten, monitoren en reduceren van energie-, water- en afval(her)gebruik
 • Dialoog met huurders
 • Samenwerking met partners

Beloningsbeleid en de integratie van duurzaamheidsrisico's

SRLEV is onderdeel van Athora Netherlands N.V.. Het groepsbeloningsbeleid van Athora Netherlands is ook van toepassing op SRLEV. Athora Netherlands heeft in haar groepsbeloningsbeleid opgenomen hoe dit beleid spoort met de wijze waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheidrisico’s. 

Verklaring belangrijkste ongunstige effecten

Behalve duurzaamheidsrisico’s hebben we ook te maken met de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Meer hierover leest u in onze verklaring belangrijkste ongunstige effecten (PAI statement). Deze verklaring wordt jaarlijks op 30 juni gepubliceerd.

Deze website tekst is gepubliceerd op 30 juni 2023 en is sindsdien niet bijgewerkt.