Duurzaamheidsinformatie voor Zwitserleven PPI.

Het Zwitserleven Gevoel is onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. We willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven, maar wél in een wereld die de moeite waard is. Zwitserleven gelooft dat de financiële sector hier een leidende rol in moet nemen.

We vertellen u graag meer over ons duurzame beleggingsbeleid voor uw pensioenregeling. Dit doen we volgens de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. De onderstaande informatie geldt voor PPI N.V. als gebruiker van het merk en handelsnaam Zwitserleven en Reaal. Informatie over Zwitserleven SRLEV N.V. als gebruiker van het merk en handelsnaam Zwitserleven, vindt u op de pagina met duurzaamheidsinformatie voor SRLEV N.V.

Actieplan financiering duurzame groei

De Europese Commissie (EC) presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal. Dit is een reeks van beleidsinitiatieven waarmee Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De EC heeft een actieplan voor financiering van duurzame groei (Action Plan for Financing Sustainable Growth) opgesteld. Dit actieplan bestaat uit een groot aantal regels en voorschriften die gevolgen hebben voor de meeste financiële instellingen. De Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zijn hier een onderdeel van.

Omdat wij een financiële dienstverlener zijn, zijn deze regels ook op ons van toepassing. Daarom geven we u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Hoe gaan we om met duurzaamheidsrisico’s?
  • Hoe integreren we duurzaamheidsrisico’s in ons beloningsbeleid?
  • Hoe houden we rekening met de belangrijkste ongunstige effecten?

Hoe gaan we om met duurzaamheidsrisico’s?

We geven u graag meer inzicht in hoe wij duurzaamheidsrisico’s meewegen (integreren) in de beleggingsbeslissingen. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op Ecologisch, Sociaal en Governance (ESG) gebied die mogelijk een negatief effect op de beleggingswaarde heeft.

De belangrijkste van die risico’s op ecologisch gebied zijn:

  • Fysieke risico's voor ondernemingen, instellingen en overheden als gevolg van klimaatverandering.
  • Transitierisico's, in verband met de overgang naar een CO2 (koolstofdioxide)-neutrale economie.
  • Aansprakelijkheidsrisico’s, voor claims voor geleden schade als gevolg van klimaatverandering.

In onze pensioenregelingen, waarbij de beschikbare premies worden belegd voor rekening en risico van de deelnemer om pensioen op te bouwen (beschikbare premieregelingen), kiest een werkgever welke beleggingsvormen hij beschikbaar wil laten stellen voor de deelnemers. Voor dit type pensioenregelingen wordt belegd in beleggingsfondsen. Vaak zijn dit Zwitserlevenfondsen, die worden beheerd door ACTIAM, maar er zijn ook fondsen met een andere fondsbeheerder. In sommige regelingen waar VrijBeleggen als beleggingsvorm wordt aangeboden, kan een deelnemer zelf een keuze maken en is hij verantwoordelijk voor deze keuze. De fondsbeheerder van de gekozen fondsen bepaalt hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico’s.

Duurzaamheidsrisico’s bij Zwitserlevenfondsen beheerd door ACTIAM

ACTIAM beoordeelt of de waarde van de Zwitserlevenfondsen negatief wordt beïnvloed door de duurzaamheidsrisico’s die zijn verbonden aan de ondernemingen of instellingen waarin die fondsen beleggen. Bijvoorbeeld als die ondernemingen of instellingen onverantwoord of onzorgvuldig omgaan met duurzaamheidsaspecten. ACTIAM meet de duurzaamheidsrisico's op basis van gegevens van onafhankelijke dataleveranciers en Value at Risk data met betrekking tot klimaatrisico's.

Naast duurzaamheidsrisico’s rond individuele ondernemingen of sectoren, houdt ACTIAM ook rekening met duurzaamheidsrisico’s die kunnen spelen in specifieke landen of regio’s, zoals toenemende blootstelling aan natuurrampen (onder andere door klimaatverandering) of maatschappelijke onrust.

Hierbij past ACTIAM een aantal instrumenten toe:

  • Screening van ondernemingen
  • Engagement
  • Uitsluiting van belegging op basis van algemene uitsluitingscriteria van ACTIAM

U kunt in het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen hierover meer gedetailleerde informatie vinden. Hoofdstuk 8.6 geeft meer algemene informatie over duurzaamheidsrisico’s en hoofdstuk 11 geeft informatie per specifiek fonds en de mogelijke effecten op het rendement.

Duurzaamheidsrisico’s bij keuze van beleggingsfondsen

Sommige pensioenregelingen bieden VrijBeleggen aan. Hierbij kan een deelnemer zelf een keuze maken tussen beleggingsfondsen. De fondsbeheerder bepaalt in hoeverre duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen. Voor de Zwitserlevenfondsen houdt ACTIAM hierbij op dezelfde wijze rekening met duurzaamheidsrisico’s als hiervoor geschetst. Voor de beleggingsfondsen die door ASN Impact Investors (ASN fondsen) en BlackRock (iShares) worden beheerd, kunt u hierover informatie vinden in de prospectussen van deze beleggingsfondsen via de site van ASN en site van Blackrock.

Beloningsbeleid en de integratie van duurzaamheidsrisico's

Zwitserleven PPI is onderdeel van Athora Netherlands N.V.. Het groepsbeloningsbeleid van Athora Netherlands is ook van toepassing op Zwitserleven PPI. Athora Netherlands heeft in haar groepsbeloningsbeleid opgenomen hoe dit aansluit op de manier waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheidrisico’s. Deze verklaring wordt jaarlijks op 30 juni gepubliceerd.

Verklaring belangrijkste ongunstige effecten

Behalve duurzaamheidsrisico’s hebben we ook te maken met de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Meer hierover leest u in onze verklaring belangrijkste ongunstige effecten (PAI statement).

Deze website tekst is gepubliceerd op 30 juni 2023 en is sindsdien niet bijgewerkt.