Veelgestelde vragen.

Wijzigingen bij waardeoverdracht.

 • Wat is er veranderd ten aanzien van termijn aanvraag waardeoverdracht?

  Vanaf eind 2014 is de zesmaands termijn bij waardeoverdracht komen te vervallen. Dit betekent dat werknemers niet meer gebonden zijn aan een termijn om een verzoek tot waardeoverdracht te doen. Zij kunnen dit doen op elk willekeurig moment. Dit geldt alleen voor werknemers met een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Deelnemers die voor 1 januari 2015 niet om een waardeoverdracht hebben verzocht, kunnen dit alsnog doen zodra hun huidige dienstverband is afgelopen en een nieuw dienstverband start.

 • Waarom is dit veranderd?

  De wetgever wil voorkomen dat de mogelijkheden voor waardeoverdracht te veel worden beperkt. Met deze wijziging vervalt de termijn van zes maanden waarbinnen de waardeoverdracht van het pensioen kan plaatsvinden.

 • De aangevraagde waardeoverdracht is stilgelegd omdat de dekkingsgraad van oude uitvoerder te laag is. Wat nu?

  Kon een waardeoverdracht niet doorgaan doordat de dekkingsgraad van een pensioenfonds te laag was? En startte de deelname in de regeling voor 1 januari 2015? Dan heeft de werknemer alsnog recht op waardeoverdracht op het moment dat de dekkingsgraad wel voldoende is. Voorwaarde hierbij is dat de waardeoverdracht binnen de termijn van zes maanden was aangevraagd.

 • Wat is er veranderd ten aanzien van de uitbreiding tijdelijke regeling bijbetalingslasten?

  Vanaf 1 januari 2015 is de bijbetalingsplicht voor alle werkgevers bij waardeoverdracht beperkt. Het recht op waardeoverdracht vervalt als de bijdrage van de werkgever meer is dan €  15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. U ontvangt dan een brief waarin u wordt gevraagd of u de bijbetaling wil accepteren. Zo niet? Dan voeren we de overdracht niet uit. Dit is ter bescherming van werkgevers.

 • Waarom is dit veranderd?

  De huidige regels voor waardeoverdracht zorgen in veel gevallen voor hoge bijbetalingslasten voor werkgevers. Nu de termijn voor het aanvragen van waardeoverdracht is vervallen, zal dit alleen nog maar meer worden. De wetgever heeft daarom besloten om de beperking van de bijbetalingslasten voor alle werkgevers van toepassing te verklaren. Om zo de lasten voor de werkgevers beperkt te houden.

 • Is een waardeoverdracht altijd verstandig?

  Een deelnemer kan een waardeoverdracht om verschillende redenen starten. Vaak omdat dan alle pensioenaanspraken onder één dak worden uitgevoerd en dat is natuurlijk overzichtelijk. Het is niet altijd verstandig om de waarde over te brengen naar een nieuwe uitvoerder. De aanspraken die zijn opgebouwd in de regeling van de vorige werkgever kunnen beter zijn dan de aanspraken die in de nieuwe regeling van de nieuwe werkgever worden opgebouwd. Zo kan er bij de oude regeling sprake zijn van garanties of toeslagverlening. En in de nieuwe regeling niet.

 • Wat is surplus?

  Bij een inkomende individuele waardeoverdracht berekenen we de waarde van het pensioen volgens de wettelijke rekenregels. Deze berekende waarde kan anders zijn dan de waarde volgens de tarieven van Zwitserleven. Zijn de tarieven van Zwitserleven gunstiger? Dan ontstaat een surplus (ook wel ‘overschot’).

  Er kan overigens ook een tekort ontstaan. Dan is het tarief van Zwitserleven minder gunstig dan het tarief waarop de inkomende waarde is berekend. Dit tekort betaalt u. De werkwijze bij een tekort blijft ongewijzigd.

 • Wat verandert er bij een surplus?

  Heeft u een werknemer met een verzoek om waardeoverdracht en is er sprake van surplus? Dit surplus wordt vanaf 1 september 2016 gebruikt voor extra pensioenaanspraken voor uw werknemer. Tot nu kwam een eventueel surplus ten gunste van u als werkgever.

 • Waarom verandert dit?

  Aanleiding voor deze wijziging is een uitspraak van de minister (2012)over de richtlijnen rondom de toekenning van het surplus. Deze wijziging is een heroverweging van de uitleg die tot op heden aan de wettelijke regels over waardeoverdracht werd gegeven.

 • Waarom voert Zwitserleven het beleid nu pas door?

  De heroverweging van de uitleg bij de wettelijke regels komt voort uit een reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die over pensioenen gaat. Zwitserleven heeft besloten de uitleg van de minister te volgen, maar heeft in eerste instantie geprobeerd om in contact te treden met de politiek over dit standpunt. Zwitserleven past haar processen aan en kent het surplus toe aan de deelnemer.

 • Geldt het beleid over het surplus met terugwerkende kracht?

  Nee, het geldt voor waardeoverdrachten die worden aangevraagd vanaf 1 september 2016.

 • Kan een deelnemer met terugwerkende kracht het eerder aan de werkgever overgemaakte surplus claimen?

  Nee, het beleid van Zwitserleven voor het toekennen van surplus bij waardeoverdrachten geldt vanaf 1 september 2016.

 • Per wanneer gaat de wijziging in?

  1 september 2016.

 • Is dit goed voor de deelnemer?

  Is er sprake van een surplus? Dan bouwt de deelnemer meer pensioen op. Dit is natuurlijk goed voor de deelnemer. Het kan zijn dat de deelnemer een hogere aanspraak krijgt dan hij bij de vorige uitvoerder had. Dit is per geval verschillend.

 • Wat doen andere verzekeraars op dit vlak?

  Alle verzekeraars volgen inmiddels de richtlijnen voor inkomende individuele waardeoverdracht.

 • Ik heb een oplossing voor waardeoverdracht. Heeft dit ook gevolgen voor mij?

  Onze oplossing voor waardeoverdracht gaat uit van een verrekening van de ‘plussen’ (overschot) en de ‘minnen’ (tekort). Bij een inkomende waardeoverdracht is er nu geen mogelijkheid meer voor een surplus. Zonder surplus wordt de oplossing voor waardeoverdracht heel duur. En vanaf 1 januari 2015 is de bijbetalingsplicht voor alle werkgevers bij waardeoverdracht beperkt. Het recht op waardeoverdracht vervalt als de bijdrage van de werkgever meer is dan €  15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. Deze uitbreiding is om de werkgever te beschermen. Daarom bieden we de oplossing voor inkomende waardeoverdracht niet meer aan voor nieuwe contracten en verlengingen. Voor lopende contracten veranderd niks.

  Bij een uitgaande waardeoverdracht ligt dit anders. Deze blijven we aanbieden. Hier kunt u nog wel met een bijbetaling worden geconfronteerd. Heeft u te maken met IFRS boekhoudregels? Dan kunnen we zo alsnog een oplossing bieden.

Communicatie.

 • Wat doet mijn relatiemanager?

  Voor onafhankelijk advies over uw pensioenregeling kunt u altijd contact opnemen met uw financieel adviseur. De meer praktische zaken kunt u snel en eenvoudig afhandelen met uw relatiemanager. 

  Hij of zij kent uw pensioenregeling en is daarmee dé aangewezen persoon voor bijvoorbeeld vragen over de betalingen of vragen over de administratieve verwerking. 

  Uiteraard kunt u deze praktische zaken ook regelen via uw adviseur – die vervolgens contact heeft met uw relatiemanager. 

  Weet u niet wie uw relatiemanager is, dan kunt u eenvoudig aan de hand van uw contractnummer de contactgegevens van uw relatiemanager vinden

 • Hoe kan ik online wijzigingen doorgeven?

  U kunt wijzigingen als uitdiensttreding, een nieuwe medewerker of bijvoorbeeld salarisaanpassingen snel en eenvoudig zelf opgeven via uw speciale beveiligde website. U ontvangt een bevestiging van de doorgegeven wijzigingen. 

  U heeft met de website bovendien direct inzicht in de status van ingediende wijzigingen en in de pensioenopbouw van uw medewerkers. U kunt er ook voor kiezen dit uit te besteden aan uw adviseur, die dan namens u met de website werkt.

  Als u een gebruikersnaam en wachtwoord wilt, kunt u deze aanvragen bij uw relatiemanager. Ook legt de relatiemanager u graag uit hoe de website werkt. 

 • Welke communicatie kan ik als werkgever van Zwitserleven verwachten?

  Na een bevestigingsbrief ontvangt u de volgende informatie:

  Uitvoeringsovereenkomst: 
  Juridische weergave van de relatie tussen u en Zwitserleven.

  Pensioenreglement: 
  Dit reglement beschrijft de pensioenregeling en de pensioenaanspraken.

  Pensioenovereenkomst: 
  Overeenkomst over het pensioen tussen u en uw werknemer. Dit vormt een onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden.

 • Hoe informeert Zwitserleven mijn werknemers?

  Het is prettig als u weet welke communicatie uw werknemers kunnen verwachten. Daarom geven wij u daar graag inzicht in: 

  Pensioenovereenkomst: 
   Overeenkomst over het pensioen tussen u en de werknemer. Dit vormt een onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. 

  Startbrief: 
  Dit is een samenvatting van het pensioenreglement en vormt een juridische weergave van de relatie tussen u en Zwitserleven. 

  Aanmeldingsbrief MijnZwitserlevenPensioen.nl: 
   Persoonlijke brief met een code waarmee uw medewerkers zich kunnen aanmelden op hun persoonlijke internetpagina. 

  Risicoprofiel: 
  Beleggen uw medewerkers zelf? Dan verzoeken wij hen via deze brief een beleggingsprofiel vast te leggen. 

  Risicometingsbrief: 
  Heeft een werknemer gekozen ProfielBeleggen of VrijBeleggen? Dan ontvangt hij jaarlijks een risicometingsbrief. Met de risicometing kijken we naar de manier waarop de werknemer belegt en of dit nog past bij zijn beleggerprofiel. 

  Uniform Pensioenoverzicht: 
  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het persoonlijke pensioen. 

  Waardeoverzicht: 
  Overzicht van de beleggingswaarde. 

Praktische vragen.

 • Ik kan niet inloggen op mijn beveiligde website. Bij wie kan ik terecht?

  Als u niet kunt inloggen op uw beveiligde website, neem dan contact op met uw Zwitserleven relatiemanager.
  Weet u niet wie uw relatiemanager is, dan kunt u eenvoudig aan de hand van uw contractnummer de contactgegevens van uw relatiemanager vinden.

 • Hoe vind ik de contactgegevens van mijn relatiemanager?

  Aan de hand van uw contractnummer kunt u de gegevens van uw relatiemanager vinden.

 • Hoe verlopen betalingen?

  wijziging, nieuwe deelnemers bijvoorbeeld of medewerkers die uit dienst gaan, een nota voor de betaling van premie of een creditnota voor teveel betaalde premie. U kunt deze bedragen apart betalen, zodat u continu ´bij´ bent. 

  Heeft u op basis van de voorlopige rekening teveel betaald, dan ontvangt u rente over het overschotbedrag. Betaalt u te laat, dan heeft u een negatief saldo en daarover betaalt u rente aan Zwitserleven.

 • Wat moet ik weten over het nieuwe betalen?

  Nederland gaat de komende tijd over op IBAN (International Bank Account Number). Vanaf 1 februari 2014 gebruiken consumenten, bedrijven en organisaties alleen nog dit langere rekeningnummer bij betalingen, in Nederland én in Europa. Dit is onderdeel van de overgang naar één Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Ook Zwitserleven bereidt zich voor op deze verandering. 

 • Waar kunnen mijn medewerkers met vragen terecht?

  Uw medewerkers kunnen met vragen over hun pensioen altijd terecht op de speciale website voor werknemers. Daarnaast is onze Werknemersdesk beschikbaar voor uw medewerkers. Zelfs dienstverlening op maat is mogelijk om uw medewerkers optimaal te informeren. 

  • De speciale websites voor werknemers 
   Deze websites zijn een gratis service waarmee we u ondersteuning bieden bij uw zorgplicht. Op deze websites vinden uw medewerkers belangrijke achtergrondinformatie én persoonlijke informatie over hun eigen pensioen. Afhankelijk van het type pensioenregeling is een aantal functies beschikbaar, zoals de actuele beleggingswaarde bekijken, zelf berekeningen maken of wijzigingen doorgeven. Uw medewerkers krijgen hierdoor een optimaal inzicht in hun pensioen. Bij aanmelding van de werknemer ontvangt de werknemer de inloggegevens. 
  • De Zwitserleven Werknemersdesk. 
   Onze medewerkers staan uw werknemers graag persoonlijk te woord – bijvoorbeeld bij vragen over hun startbrief, polis of waardeoverzicht. De Werknemersdesk is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 020 - 347 88 94 of via mijnpensioen@zwitserleven.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd afspreken dat uw medewerkers met inhoudelijke vragen bij uw adviseur terecht kunnen.
  • Twitter
   Via Twitter beantwoorden we alle vragen van werknemers. Onze pensioenspecialisten staan klaar om de vragen van uw werknemers te beantwoorden. We zijn er van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 21:00 uur. En op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.
  • Mogelijkheden op maat. 
   Zwitserleven biedt u tegen een bijdrage in de kosten ook werknemercommunicatie op maat. Samen met u en uw adviseur wordt dan bepaald welke ondersteuning wenselijk is. Presentaties voor uw medewerkers bijvoorbeeld. Of een pensioenkrant, pensioenscan of een aanvullende website met een persoonlijke pensioenplanner. Zelfs een individuele toelichting op de pensioenregeling is mogelijk.


  Uiteraard voldoet u met deze ondersteunende diensten aan uw zorgplicht. Heldere en op maat gemaakte pensioencommunicatie zorgt er echter ook voor dat uw medewerkers inzien dat u veel in hun pensioen investeert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw relatiemanager. 

 • Wat doet Zwitserleven voor mij en voor mijn werknemers?

  We geven graag inzicht in wat we doen voor u. Dit hebben we gebundeld in onze dienstencatalogus. De catalogus omvat twee onderdelen.

  Beheer van uw regeling:

  • Werkzaamheden voor het inregelen van uw pensioencontract
  • Werkzaamheden gedurende de contractsperiode
  • Tarieven voor aanvullende werkzaamheden 

  Communicatie naar uw werknemers:

  • Standaard pensioencommunicatie naar uw werknemers
  • Tarieven voor aanvullende pensioencommunicatie 

  Bekijk onze diensten.

Pensioen voor mijn werknemers.

Uniform Pensioenoverzicht.

Cursussen.

 • Voor wie is de HR-cursus PensioenIQ bedoeld?

  De HR-cursus ´Zwitserleven PensioenIQ´ is speciaal bedoeld voor uw HR-medewerkers, OR-leden, leden van de pensioencommissie en medewerkers van uw salarisadministratie.

 • Waar gaat de cursus Zwitserleven PensioenIQ over?

  Tijdens de HR-cursus ´Zwitserleven PensioenIQ´ geven we heldere uitleg over pensioenen en handige achtergrondinformatie voor de dagelijkse praktijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het pensioen als er iets in de persoonlijke situatie van een medewerker wijzigt? Wat regelt de overheid? En welk type pensioenregeling heeft u en wat betekent dat? 

  De cursus is speciaal voor uw HR-medewerkers, OR-leden, leden van de pensioencommissie en bijvoorbeeld medewerkers van uw salarisadministratie. In het tweede jaar van uw contract ontvangt u een uitnodiging voor deze cursus.

Nieuwe factoren voor uitruil en afkoop van pensioen.

 • Wat zijn factoren voor uitruil en afkoop van pensioen?

  Uw werknemers mogen een aantal zaken binnen deze regeling zelf kiezen. Zij kunnen hun pensioen bijvoorbeeld eerder of later in laten gaan. Maar ook voor meer of minder partnerpensioen kiezen. Kiest uw werknemer hiervoor? Dan rekenen we het pensioen om met factoren. Deze veranderen per 1 januari 2019.

 • Wat zijn nieuwe factoren voor uitruil en afkoop van pensioen per 1 januari 2019?

  De factoren hangen af van uw pensioenregeling en de pensioenleeftijd. Zijn er pensioenaanspraken op verschillende pensioenleeftijden? Dan geldt per pensioenleeftijd een andere tabel.

 • Heeft u een regeling voor ouderdomspensioen?

  Heeft u in uw pensioenreglement een pensioenleeftijd van 67? Dan geldt tabel 1.

  Heeft u in uw pensioenreglement een pensioenleeftijd van 65? Dan geldt tabel 2.

  Heeft u in uw pensioenreglement een pensioenleeftijd van 68? Dan geldt tabel 3

  Heeft uw regeling een andere pensioenleeftijd? Heeft u een andere regeling? Of twijfelt u welke tabel voor uw regeling van toepassing is? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

 • Heeft u een regeling met alleen nabestaandenpensioen op risicobasis?

  Heeft u in uw pensioenreglement een pensioen leeftijd van 67? Dan geldt tabel 4.

  Heeft u in uw pensioenreglement een pensioen leeftijd van 68? Dan geldt tabel 5.

  Heeft uw regeling een andere pensioenleeftijd? Heeft u een andere regeling? Of twijfelt u welke tabel voor uw regeling van toepassing is? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

 • Heeft u een regeling gebaseerd op een kapitaal met een gegarandeerd rendement?

  Heeft u in uw reglement een pensioenleeftijd van 65? Dan geldt tabel 6
  Heeft u in uw reglement een pensioenleeftijd van 67? Dan geldt tabel 7

  Heeft uw regeling een andere pensioenleeftijd? Heeft u een andere regeling? Of twijfelt u welke tabel voor uw regeling van toepassing is? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

PPI.

 • Hoe is de juridische positionering van Zwitserleven PPI N.V. (Zwitserleven PPI) ten opzichte van Zwitserleven /SRLEV N.V./ VIVAT N.V.?

  VIVAT N.V. is enig aandeelhouder van SRLEV N.V., een levensverzekeraar die onder de handelsnaam Zwitserleven het pensioenbedrijf uitoefent. Zwitserleven PPI wordt als “zuster” van SRLEV N.V. gepositioneerd met als enig aandeelhouder REAAL.

  Naast waardeopbouw voor pensioen hechten veel werkgevers en werknemers aan het verzekeren van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Een premiepensioeninstelling mag dergelijke risico’s niet verzekeren. Daarom Zwitserleven PPI een samenwerking aan met Zwitserleven. Zwitserleven PPI verzorgt de waardeopbouwcomponent voor pensioen en Zwitserleven verzekert de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

 • Wat is het verschil met een gewoon pensioen bij de verzekeraar Zwitserleven?

  Als deelnemer in de Zwitserleven Nu PensioenRekening of het Zwitserleven NuPensioen is formeel sprake van twee pensioenuitvoerders. Er wordt door de werkgever een uitvoeringsovereenkomst aangegaan met Zwitserleven PPI voor de uitvoering van de beleggingsrekening en met Zwitserleven voor de verzekering en uitvoering van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Zwitserleven PPI heeft de uitvoering en het beheer van de beleggingsrekening uitbesteed aan Zwitserleven, ACTIAM N.V.. In de praktijk zal u hier als deelnemer weinig van merken.

 • Wat zijn de verschillen voor de deelnemer bij een faillissement van Zwitserleven ten opzichte van Zwitserleven PPI?

  Voor Zwitserleven (een verzekeraar) gelden strenge solvabiliteitseisen. Zwitserleven moet buffers aanhouden. Als de buffers van Zwitserleven aanzienlijk minder worden, dan grijpt DNB in. Dat doet DNB op basis van de Wft (en Insolventiewet). Een faillissement is ondenkbaar en zal alleen aan de orde zijn als alle andere grote verzekeraars ook failliet gaan, dan werkt namelijk de opvangregeling niet. Na een faillissement hebben polishouders voorrang op andere schuldeisers. Alleen de belastingdienst en curatoren hebben een betere rang. Dus zelfs dan is niet al het pensioengeld weg. 

  Het eigendom van alle pensioengelden van Zwitserleven ligt bij SRLEV N.V. Bij een belegpensioen wordt de inleg belegd in beleggingsfondsen. De door de deelnemer opgebouwde waarde binnen de pensioenpolis komt echter bij een faillissement toe aan de verzekeraar. De verzekeraar is namelijk de juridisch eigenaar van de beleggingen. 

  Voor de PPI gelden veel minder strenge solvabiliteitseisen. Het idee hierachter is dat een PPI minder risico’s loopt. Een PPI mag het risico op lang leven dan wel overlijden niet verzekeren. Dit betekent niet dat de PPI helemaal geen risico’s loopt. Een faillissement kan eerder aan de orde zijn omdat de buffers lager zijn dan die van de verzekeraar. De bescherming van de pensioengelden is anders geregeld dan bij een verzekeraar. De inrichting van de PPI is erop gericht het vermogen van de deelnemers aan verschillende pensioenregelingen beter te beschermen.

 • Hoe is de bescherming op het pensioen bij de PPI geregeld bij faillissement?

  De bescherming bestaat uit twee onderdelen:

  1. Door de instelling van een rangregeling. Het idee achter de rangregeling is dat deelnemers voorrang krijgen boven andere schuldeisers. De opbouw is als volgt:
   • eerst de vorderingen van de PPI worden verhaald voor het beheer en de bewaring van het pensioen;
   • dan komen de vorderingen van de deelnemers;
   • ten slotte de andere schuldeisers.

    
  2. De verplichting om het pensioenvermogen onder te brengen onafhankelijke rechtspersoon,(pensioenbewaarder) als er een 'reëel risico' is dat het pensioenvermogen en het eigen vermogen van de PPI ontoereikend zullen zijn voor voldoening van eventuele vorderingen. Het statutaire doel van een pensioenbewaarder is het zijn van schuldenaar van het pensioenvermogen.
 • Is de communicatie ook afkomstig van de PPI?

  Ja. Zwitserleven PPI is afzender.

 • Hoe is de dienstverlening voor de PPI ingericht?

  De uitvoering van de administratie is door de PPI uitbesteed aan Zwitserleven. Dit betekent dat de klanten van de PPI worden geholpen door de medewerkers van Zwitserleven. Een PPI team wordt het aanspreekpunt voor werkgevers. De Werknemersdesk is het aanspreekpunt voor de werknemer. De Financiële administratie werkt hetzelfde als voor de Zwitserleven-producten.

  De websites van de PPI zijn niet dezelfde als die van de verzekeraar. Er zijn voor werkgever en werknemer andere websites. De PPI biedt geen aanvullende diensten. Deze diensten worden door Zwitserleven aangeboden. Er komt ook geen aparte dienstencatalogus voor de PPI.

 • Wanneer kan ik de pensioenregeling omzetten naar een PPI?

  Aan het einde van de contractsperiode kunt u kiezen voor een PPI. Maar dat hoeft niet. Er zitten niet meer kosten aan het kiezen voor de PPI dan aan een verlenging bij de verzekeraar. U kunt de Nu PensioenRekening dan niet meer online regelen.

 • Waarin onderscheidt de Zwitserleven PPI zich van andere aanbieders(PPI) in de markt? Waarom zou ik mijn regeling juist bij ZL PPI moeten onderbrengen en niet elders?
 • Wie is verantwoordelijk voor de administratie?

  Juridisch gezien blijft de PPI directie verantwoordelijk voor de administratie. In de uitbesteding tussen PPI en Zwitserleven zijn hier afspraken hierover gemaakt. Denk aan doorlooptijden, beslissingsbevoegdheden en financiële afwikkeling.

 • Waar is de PPI gevestigd?

  De PPI is statutair gevestigd in Utrecht. In de praktijk is dit Amstelveen. Er zijn twee directieleden in dienst van de PPI: Ed van Santen (COO) en Arjen van Zanten (CEO). Zij zitten in Amstelveen.

Nu PensioenRekening.

 • De pensioenregeling van mijn bedrijf valt onder een BPF. Kan Zwitserleven het pensioen voor mijn bedrijf regelen?

  Dit kan alleen een adviseur voor u uitzoeken. Zo moet het BPF bijvoorbeeld eerst toestemming geven als u het pensioen door Zwitserleven wilt laten regelen. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.

 • Voor mijn bedrijf geldt een cao. Kan ik dan online een Nu PensioenRekening voor mijn werknemers sluiten?

  Een adviseur kan voor u uitzoeken of de Nu PensioenRekening binnen uw cao past. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies af te sluiten.

 • Waarom moeten alle werknemers meedoen als ik de Nu PensioenRekening voor mijn werknemers regel?

  Als u een pensioentoezegging doet, dan geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor al uw werknemers. Het is niet mogelijk om voor één of meer van uw werknemers een uitzondering te maken. Ook als u met één van uw werknemers iets anders wilt afspreken, houden zij toch gelijke rechten op pensioen. En brengt het voor u extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. Een adviseur kan voor u uitzoeken of er werknemers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarde vallen. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling.

 • Wat zijn de productkenmerken?
  • Beschikbare premie. Met de Nu PensioenRekening spreekt u met uw werknemers af hoe hoog de premie is voor hun pensioen. We noemen dit een beschikbare premieregeling.Voor de beschikbare premie gaan we uit van de fiscaal toegestane maximale staffel (staffel 2 met 3% rekenrente). De premies stijgen voor een hogere leeftijdsgroep. Het is verstandig om te bekijken of u onderstaande pensioenpremies de komende vijf tot tien jaar nog steeds kunt betalen voor uw werknemers. Ook als uw werknemersbestand groeit, of de salarissen stijgen.

  Pensioenpremie als percentage van salaris min € 13.785 (franchise 2019)

  Leeftijd van uw werknemerTotale pensioenpremie
  Vanaf 18 t/m 20 jaar 6,90%
  Vanaf 21 t/m 24 jaar 7,70%
  Vanaf 25 t/m 29 jaar 8,90%
  Vanaf 30 t/m 34 jaar 10,40%
  Vanaf 35 t/m 39 jaar 12,00%
  Vanaf 40 t/m 44 jaar 14,00%
  Vanaf 45 t/m 49 jaar 16,30%
  Vanaf 50 t/m 54 jaar 19,00%
  Vanaf 55 t/m 59 jaar 22,30%
  Vanaf 60 t/m 64 jaar 26,50%
  Vanaf 65 jaar 30,60%
  • Hoe werkt de staffel voor de beschikbare premies? Stijgt de gemiddelde leeftijd van uw werknemers de komende jaren? Dan betaalt u hogere premies voor pensioen. Hoeveel precies hangt af van de gemiddelde leeftijd en de hoogte van de salarissen. Het is belangrijk om naar uw financiële situatie te kijken. Kunt u de premies ook in de toekomst blijven betalen?

   De beschikbare premie voor uw werknemer stijgt per leeftijdsgroep. Hiervoor geven we u graag een voorbeeld. We houden in ons voorbeeld geen rekening met de premies die u betaalt voor de aparte verzekering bij overlijden.

   Premies 2019 (leeftijd 24) Pensioengrondslag: € 27.000 (salaris € 40.785 -/- franchise € 13.785) Beschikbare premie: € 2.079 per jaar (7,70% van de pensioengrondslag)

   Premies 2022 (leeftijd 27) Pensioengrondslag: € 27.000 (in dit voorbeeld is het salaris en de franchise hetzelfde gebleven) Beschikbare premie: €  2.403 per jaar (8,90% van de pensioengrondslag)

   Premies 2025 (leeftijd 30) Pensioengrondslag: € 45.000 (salaris 60.000 min franchise € 15.000) Beschikbare premie: € 4.635 (10,30% van de pensioengrondslag)

  • Franchise: Van het salaris van uw werknemer trekken we eerst € 13.785 (2019) af. Dit bedrag noemen we de franchise. Wij trekken dit bedrag af van het salaris omdat uw werknemers ook een AOW-uitkering ontvangen. De franchise hangt af van de AOW-uitkering. Daarom verandert die ieder jaar. Het bedrag dat overblijft als u de franchise heeft afgetrokken van het salaris noemen we de pensioengrondslag.
  • Eigen bijdrage? Als werkgever hoeft u niet alles zelf te betalen. U kunt samen met uw werknemers afspreken dat zij ook een deel van de pensioenpremie betalen. De hoogte van de eigen bijdrage spreekt u af met uw werknemers en legt u vast in de arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een percentage zijn van de pensioengrondslag. Maar de eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de beschikbare pensioenpremie van uw werknemer die hoort bij de Zwitserleven Nu PensioenRekening. Deze premies liggen vast in het pensioenreglement.
  • Beleggingswaarde: De pensioenpremie wordt belegd. Als de werknemer met pensioen gaat, keert Zwitserleven PPI de waarde van de beleggingen uit. Op de persoonlijke website van de (ex-)werknemer ziet hij hoe hoog de beleggingswaarde is. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit bedrag een vast of variabel ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen.
  • Overlijdt uw werknemer voordat zijn pensioen ingaat? Dan is de beleggingswaarde bestemd voor het pensioen voor de partner en eventueel voor de kinderen van uw (ex-)werknemer. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggingswaarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.
  • Pensioenbedragen. Hoe hoog de beleggingswaarde op de pensioendatum is, weet de werknemer niet exact voordat hij met pensioen gaat. Beleggen brengt risico met zich mee. Uw werknemer heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De werknemer weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij met de beleggingswaarde kan kopen. Bijvoorbeeld omdat de prijs van dit pensioenproduct ieder moment kan veranderen, of omdat een andere verzekeraar hier een andere prijs voor vraagt. Tot hij met pensioen gaat, laat Zwitserleven PPI de werknemer op zijn persoonlijke website alleen voorbeeldbedragen van het pensioen zien. Hiermee heeft hij dus geen zekerheid over de hoogte van zijn pensioenuitkering.
  • HorizonBeleggen. Uw werknemer belegt de premie bij HorizonBeleggen in een mix van beleggingen die past bij zijn leeftijd. We noemen dit Lifecycles. Zo’n lifecycle bestaat voor iedere leeftijd uit verschillende fondsen, aandelen en obligaties. De risico’s en verwachte opbrengsten zijn per lifecycle anders. De risico’s van beleggen bouwen we in stapjes af tot uw werknemer met pensioen gaat.
  • Extra verzekering bij overlijden voor uw werknemers. Voor uw werknemer verzekert u een eenmalig bedrag van vier keer het bruto jaarloon. Dit doet u alleen als uw werknemer een partner heeft en zolang uw werknemer bij u in dienst is. Hiervoor betaalt de werkgever iedere maand risicopremies. Zodra uw werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor het eenmalige bedrag bij overlijden. Overlijdt uw werknemer? Dan keren we vier keer het jaarloon aan u uit als uw werknemer overlijdt. Dit bedrag is voor de partner of de kinderen van uw overleden werknemer.
  • Risicopremies. U betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de werknemer iedere maand apart aan Zwitserleven PPI. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen. Deze risicopremie telt u op bij het loon van uw werknemer. Hierop houdt u dus iedere maand of ieder jaar loonheffing in. Dit doet u niet voor de beschikbare pensioenpremie. Hoeveel u precies moet inhouden, leest u bijvoorbeeld op de fiscale pagina De collectieve risicoverzekering en belasting. Als u geen loonheffing inhoudt over de premies, dan moet u over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner.
  • De Pensioenwet. De premieovereenkomst van de Nu PensioenRekening valt onder de Pensioenwet. In de Pensioenwet staat bijvoorbeeld hoe hoog de beschikbare premie maximaal mag zijn. En dat de pensioentoezegging voor uw werknemers is beschermd. De extra verzekering voor het eenmalige bedrag bij overlijden valt niet onder de Pensioenwet. Daarom hoeft de partner met dit bedrag geen pensioen voor zichzelf te kopen. Maar (een deel van) de uitkering valt wel in de erfenis van uw overleden werknemer. Hoeveel erfbelasting de partner of het kind hierover moet betalen, hangt af van de totale erfenis.
  • Raakt een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan blijft hij tóch pensioen opbouwen en hoeft er (gedeeltelijk) geen premie betaald te worden. Dit doen we voor het deel dat hij arbeidsongeschikt wordt volgens het UWV. We volgen het 6-klassensysteem van de WIA. Voor deze dekking betaalt de werkgever een opslag voor Premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid (PVA) op de premie.
  • Administratiekosten. De administratiekosten per 1 januari 2019 bedragen € 60 per deelnemer per jaar (€ 5 per maand). Deze kosten brengen wij in rekening bij de werkgever. U ontvangt hiervoor iedere maand een factuur.
  • Beleggingskosten: Uw werknemers betalen kosten voor het regelen van de beleggingen. Deze kosten verrekenen we met de beleggingswaarde. Bij HorizonBeleggen beleggen wij in deze fondsen:
   1. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds 0,52%
   2. Zwitserleven Credits Fonds 0,54%
   3. Zwitserleven Medium Duration Fonds 0,54%
   4. Zwitserleven Long Duration Fonds 0,54%
   5. Zwitserleven Selectie Fonds 0,76%

  • In de tabel staan ook de totale fondskosten. De fondskosten worden berekend over de waarde van de beleggingen. Is de waarde van de beleggingen bijvoorbeeld € 10.000 dan zijn de fondskosten in het Zwitserleven Wereld Aandelen fonds € 52 per jaar.
  • Wilt u de Nu PensioenRekening opzeggen? Dan geldt bij Zwitserleven PPI een opzegtermijn van twee maanden. Hierna bent u Zwitserleven PPI geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.
  • Kunt u de pensioenkosten voor de Nu PensioenRekening niet meer betalen? Dan informeert Zwitserleven PPI uw werknemers als u de factuur na aanmaning niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan. Nadat Zwitserleven PPI uw werknemers heeft geïnformeerd, maken we de verzekeringen premievrij en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voorwaarden en termijnen spreekt Zwitserleven PPI met u af in de overeenkomst voor de Nu PensioenRekening. De pensioentoezegging blijft echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.
  • Geen advies. Als u de Nu PensioenRekening online regelt, dan krijgt u geen advies. U bepaalt zelf welk pensioenproduct het beste bij uw bedrijf past. Zonder advies houdt u zelf rekening met uw kennis en ervaring, uw doelen, financiële situatie en uw risicobereidheid.