Slip of the pen in beantwoording van vragen door de minister.
ImagePensioenakkoord, Producten

Slip of the pen in beantwoording van vragen door de minister.

ImageLeestijd 4 minuten

In mijn laatste opiniestuk ben ik ingegaan op de compensatieregeling die in alle gevallen ook van toepassing moet zijn voor nieuwe werknemers. Uit de stukken van de tweede ronde vragen en antwoorden tussen de minister en Tweede Kamer (gepubliceerd op 30 juni jl.) is onder andere het volgende naar voren gekomen.

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

Als compensatie buiten de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt afgesproken, bijvoorbeeld in de vorm van een salaristoeslag, dan hoeft dit niet per definitie ook aan nieuwe werknemers te worden aangeboden. Blijft staan dat de regering wel de voorkeur geeft aan compensatie binnen de pensioenregeling als er sprake is van een compensatieregeling. Daarmee komen ze terug op hetgeen ze op 23 mei jl. in de eerdere beantwoording van vragen hebben gepubliceerd. Zie ook onderstaand citaat uit de vragen en antwoorden.

Laten we het een ’slip of the pen‘ noemen. Waar het er eerder op leek dat ze juist willen voorkomen dat nieuwe deelnemers benadeeld worden en daarmee arbeidsmarkteffecten proberen te voorkomen, zetten ze nu de deur weer open naar compensatie in de vorm van een toeslag op het salaris. Terwijl ze dat eigenlijk niet willen.

Als we de voorkeur van de regering volgen dan is het logisch compensatie binnen de pensioenregeling vorm te geven. Immers, compensatie krijg je omdat je in het nieuwe stelsel erop achteruit gaat. Compensatie buiten pensioen brengt dan als direct risico met zich mee, dat deelnemers op hun pensioendatum geconfronteerd worden met een fors lager pensioen dan onder het oude stelsel werd verwacht.

Zolang de nieuwe wet nog niet door de Eerste en Tweede Kamer is, blijft het dus opletten. Besluiten in lopende adviestrajecten waarbij geanticipeerd wordt op nieuwe wetgeving worden er daardoor niet makkelijker op.

Bijlage

Citaat

De leden van de VVD-fractie vragen of de werkgever verplicht is om compensatie buiten het pensioendomein ook aan te bieden aan nieuwe werknemers. De regering stelt voorop dat het de voorkeur verdient dat compensatie binnen de pensioenregeling plaatsvindt. Op die manier wordt de pensioenbestemming namelijk behouden. Het staat werkgevers- en werknemers(organisaties) echter vrij om compensatie buiten de arbeidsvoorwaarde pensioen af te spreken, bijvoorbeeld in de vorm van een salaristoeslag. In tegenstelling tot wat is aangegeven in de eerdere beantwoording van 23 mei jl. is het niet zo dat in dit wetsvoorstel expliciet is vastgelegd dat compensatie buiten het pensioendomein ook aan nieuwe werknemers geboden zou moeten worden. Het voorgestelde artikel 150f van het voorliggende wetsvoorstel beperkt zich namelijk tot het pensioendomein. Om die reden is compensatie via het pensioen wel volledig wettelijk gereguleerd, maar andere vormen van compensatie niet. Wel is in het voorgestelde artikel 150d vastgelegd dat compensatie buiten het pensioendomein moet zijn opgenomen in het transitieplan. Wanneer de door sociale partners, werkgevers en werknemers, overeengekomen compensatie niet geboden zou worden aan nieuwe medewerkers, en zij daarmee anders behandeld worden dan bestaande werknemers, zou in de rede liggen dat dit ook in het transitieplan is vastgelegd.


Dit artikel is gepubliceerd op 08 juli 2022