Het nieuwe pensioenstelsel: Individueel versus Collectief
ImageOver Zwitserleven, Pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenstelsel: Individueel versus Collectief

ImageLeestijd 6 minuten

In juli van dit jaar plaatste de Telegraaf twee interessante artikelen over de keuze van pensioenuitvoerders. In het ene artikel werd gepleit voor een Individueel Pensioen. Uitgevoerd door een pensioenuitvoerder die de deelnemer zelf kiest. Het andere artikel bevatte een stevig pleidooi voor het behoud van het collectief uitvoeren van pensioenregelingen. Hierbij kunnen de deelnemers niet zelf kiezen voor een uitvoerder. Ofwel de Voorzitter van Alternatief voor Vakbond versus de ad interim-voorzitter van de Pensioenfederatie.

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel houdt ons nog lang bezig.

Tot en met 2027 is de pensioensector bezig om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel door te voeren. Een stelsel waarbij de deelnemer inzicht krijgt in welk kapitaal er voor zijn of haar pensioeninkomen beschikbaar is. Hoe dat kapitaal groeit door rendementen op beleggingen en premie-inleg. Én ook afneemt door vergoedingen voor de uitvoering, en het uitkeren van pensioeninkomen. Daarnaast zijn er mogelijk nog meer componenten die invloed hebben op het kapitaal. Zoals het delen van langlevenrisico en/of andere elementen die te maken hebben met solidariteit.

Kortom, een weg naar een pensioen dat meer gaat lijken op een beleggingsrekening waarbij je als deelnemer ziet dat het saldo toe- of afneemt. Daarnaast is geregeld welke uitkering een eventuele partner en achterblijvende kinderen krijgen na overlijden van de deelnemer. En wat er gebeurt met de pensioenopbouw als een deelnemer arbeidsongeschikt wordt.

In deze transitie komen we uit de ’oude wereld’ van pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s, en APF’en. Maar in de uitvoering blijven we in deze wereld van uitvoerders. Er zal zo links en rechts wel wat verschuiven van de ene naar de andere uitvoerder. Maar in essentie blijven we gebruikmaken van dezelfde partijen in een wereld waarin pensioen collectief wordt geregeld. Zonder dat de deelnemer zelf kan beslissen welke uitvoerder het beste past bij zijn of haar pensioen. Gezien de complexe overgang en de wens om pensioenen onder het oude stelsel te laten invaren in het nieuwe stelsel, is dat ook best verdedigbaar. De vraag die wel bij mij opkomt is hoe bestendig het nieuwe stelsel is voor de periode die misschien meer dan 10 jaar voor ons ligt. Met de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij deelnemers meer het heft in handen willen krijgen als het gaat om hun inkomen voor later.

De vernieuwing naar een Individueel Pensioen bij een uitvoerder naar keuze.

Laten we er positief van uit gaan dat de transitie naar het nieuwe stelsel gewoon goed en netjes verloopt. Als dat niet zo is komen we in hele andere scenario’s terecht. Netspar heeft daar recent onderzoek naar gedaan.

Mijn persoonlijke verwachting is dat het nieuwe stelsel een tussenfase is naar een volledig individueel systeem. Werkgevers faciliteren pensioenen zoals ze dat nu ook doen. Alleen de werknemer geeft aan op welke beleggingsrekening bij welke pensioenuitvoerder de premies worden gestort. Mijn visie is dat er een duidelijk onderscheid komt tussen de opbouw- en de uitkeringsfase. Risicodekkingen voor het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen worden nog wel centraal door de werkgever ingekocht. Alleen al omdat deze in staat is om gunstigere tarieven en voorwaarden te bedingen dan de deelnemer.

Dit alles past bij de ontwikkelingen die we zien in de maatschappij waarbij mensen keuzes en vrijheid willen hebben. Pensioenuitvoerders gaan zich onderscheiden in de ’duurzame’ rendementen die ze leveren voor de deelnemers. Dit doen zij niet alleen met het rendement op het pensioenkapitaal. Maar ook bij het geven van inzicht en informatie over het verwachte pensioeninkomen én in de ondersteuning aan deelnemers bij het maken van de best passende keuzes binnen de pensioenregeling.

Collectief geregelde pensioenen blijven houdbaar, als aantoonbaar is dat het ook financieel echt toegevoegde waarde heeft én houdt voor de deelnemer. Ook dan zal een deelnemer meer eisen stellen aan verantwoording, transparantie en vrijheid. Zeker in die situaties waarbij verwachtingen niet waargemaakt worden.

Dat niet iedere deelnemer staat te springen om al deze vrijheden en keuzes is ook helder. Daarmee staat de weg open voor een hybride systeem, waarbij de deelnemer wel de vrijheid heeft om zelf te kiezen. En als daar een voorkeur voor is, zijn er altijd afspraken met de werkgevers mogelijk voor een default oplossing als de deelnemer het graag voor zich laat regelen.

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 05 oktober 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Zwitserleven neemt 2e pijler pensioenportefeuille over van Onderlinge ’s-Gravenhage.

Zwitserleven heeft met Onderlinge ’s-Gravenhage overeen­stemming bereikt over de overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge ’s-Gravenhage. In totaal betreft het circa 11.300 polissen en een belegd pensioenvermogen van ongeveer EUR 307 miljoen.

Leestijd 2 minuten

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioen­regelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Leestijd 4 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Meer biodiversiteit in Zwitserleven-bossen.

Met het geld dat beschikbaar is gekomen door de vervallen heel kleine pensioenen heeft Zwitserleven een eigen bos aangeplant. Inmiddels is er al een flinke toename van de biodiversteit waargenomen.

Leestijd 2 minuten