Reactie Zwitserleven op pensioenakkoord.

Reactie Zwitserleven op pensioenakkoord.

ImageLeestijd 5 minuten

Gesprekken uitwerking pensioenakkoord afgerond

Het kabinet en sociale partners hebben vorige week de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond. De verwachting is dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 19 juni verdere details bekend maakt. Zwitserleven is positief over deze belangrijke stap richting een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel en zet de belangrijkste maatregelen onder elkaar - inclusief enkele kritische kanttekeningen.

Belangrijkste maatregelen uit het pensioenakkoord

Na jaren onderhandelen lijkt er nu toch een pensioenakkoord op hoofdlijnen te zijn. De uitwerking van dit akkoord moet volgens de betrokken partijen leiden tot een persoonlijk en transparant pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Premieregeling met vlakke premie

Eén van de belangrijkste voorstellen in de uitwerking van het pensioenakkoord is het invoeren van een individuele beschikbare premieregeling voor alle pensioenuitvoerders. Uiterlijk per 1 januari 2026 moeten alle werkgevers hun pensioenregeling hebben aangepast. Uitgangspunt bij een premieregeling met een vlakke premie is dat met name de ingelegde premie en het beleggingsrendement de hoogte van de pensioenuitkering bepalen. Hierdoor krijgt de deelnemer meer inzicht in de hoogte van de inleg voor zijn of haar pensioen, hoe dit pensioenvermogen wordt belegd en hoeveel pensioen de deelnemer kan verwachten.

Het afschaffen van de doorsneesystematiek en het invoeren van een vlakke premie in combinatie met een lifecycle-principe moeten zorgen voor een zoveel mogelijk voorspelbare pensioenuitkeringen voor alle generaties. Naarmate mensen ouder zijn, wegen mee- en tegenvallers minder zwaar mee. De premie-inleg van jonge deelnemers rendeert langer dan die van ouderen en zou daarmee ook beter in staat moeten zijn om mee- en tegenvallers op te vangen in de tijd.

Twee pensioenregelingen

Er komen twee soorten pensioenregelingen: ‘het nieuwe contract’ en ‘de wet verbeterde premieregeling’ (Wvp). Het nieuwe contract is de afgelopen periode doorontwikkeld, om tot een betere invulling van de vastgestelde doelen te komen. Er blijft sprake van één collectief vermogen voor actieve deelnemers, gepensioneerden en slapers. Daarnaast wordt een zogeheten solidariteitsreserve verplicht. In de uitgelekte documenten staat dat dit gaat om een collectief (niet individueel toebedeeld) vermogen dat wordt gevuld met premies en/of overrendement om tegenvallers in slechte jaren met deze reserve te compenseren.

Verzekeraars en premiepensioeninstellingen kunnen naast deze twee contracten ook nog steeds kiezen voor een individuele premieregeling, waarin deze risicodeling niet terugkomt.

Pensioenfondsen blijven pensioenregelingen collectief uitvoeren en beleggen. De huidige verplichtstellingen blijven behouden.

Wat betekent dit voor pensioenverzekeraars?

Impact op dc-regeling: twee contracten

Zwitserleven heeft al veel ervaring met het aanbieden van premieregelingen aangezien we nu ook al individuele beschikbare premieregelingen aanbieden met de keuze voor een vlakke pensioenpremie of een leeftijdsafhankelijke premie. In de nu bekende hoofdlijnen van het akkoord is besloten dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om bestaande deelnemers in een premieregelingen met een leeftijdsafhankelijke premie te blijven faciliteren. Nieuwe medewerkers bij een werkgever starten in de nieuwe premiesystematiek en bouwen pensioen op met de vlakke premie. Er blijven dan twee verschillende regelingen naast elkaar bestaan gedurende de volgende decennia. De achterliggende gedachte is dat huidige deelnemers in DC-regelingen niet te maken krijgen met een compensatieproblematiek en dat zou rust en vertrouwen bieden.

Impact op db-regelingen: premie wordt leidend

In de hooflijnennotitie is geen duidelijkheid gegeven over DB-regelingen. Wij verwachten dat bij de huidige middelloon regeling de premie waarschijnlijk leidend gaan worden. Daarmee ontstaat een degressieve opbouw per leeftijd. Voor bestaande deelnemers kan de huidige regeling naar alle waarschijnlijkheid worden voortgezet. Daarmee ontstaat ook een systeem waarin twee pensioenregelingen naast elkaar kunnen bestaan. De regeling voor de bestaande deelnemers en een nieuwe regeling met degressieve opbouw voor nieuwe deelnemers. De komende periode zal meer duidelijkheid moeten worden verschaft ten aanzien van DB-regelingen.

Commentaar Zwitserleven

  • In het pensioenakkoord zit een compromis; werknemers die al in dienst zijn mogen in hun bestaande dc-regeling blijven. Er kleven echter nadelen aan de situatie om voor bestaande werknemers de regeling ongewijzigd te laten, en voor nieuwe werknemers het gewijzigde systeem te hanteren. Zo moet een werkgever twee pensioenregelingen aanbieden: voor bestaande - en een voor nieuwe werknemers. Volgens het Verbond van Verzekeraars, de koepelorganisatie van verzekeraars, betekent dit voor werkgevers, en vooral het MKB, dat zij gedurende tientallen jaren worden opgezadeld met hogere kosten en complexiteit. Ook voor de deelnemer zijn er risico’s. Een oudere werknemer die overstapt naar een werkgever die een vlakke premie hanteert loopt het risico op een pensioengat. Dit staat mogelijk arbeidsmobiliteit in de weg.
  • Zwitserleven voegt daar aan toe dat zij alle mogelijke regelingen efficiënt en duurzaam uitvoert, hoe de werkgever het ook wenst, maar wel pleit voor keuzevrijheid. Werkgevers moeten zelf kunnen kiezen of ze met al het personeel overstappen naar de nieuwe vlakke premieregeling, of in de oude regeling blijven.

Er is nog veel onduidelijk en uitwerking van het akkoord nodig. Zwitserleven heeft er vertrouwen in dat bij de verdere uitwerking deze genoemde aandachtspunten worden opgelost. Wij houden de komende periode onze klanten op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord. Wat we wel zeker weten is dat de werkgever voor keuzes komt te staan ten aanzien van de vormgeving van de regeling voor de toekomst en de werknemer mogelijk grote gevolgen ondervindt voor zijn pensioenopbouw bij wisseling van baan. In beide gevallen is de rol van de adviseur van grote waarde.

Dit artikel is opgesteld naar de stand van zaken op 16 juni 2020. In dit artikel staan alleen de voor onze werkgevers en werknemers meest relevante punten uit het pensioenakkoord. Uiterlijk per 1-1-2026 moeten alle werkgevers hun pensioenregeling hebben aangepast.


Dit artikel is gepubliceerd op 18 juni 2020

Misschien vindt u dit ook interessant:

Jaarlijks aanpassen rendements­correctie vanaf 1 januari 2024.

Op 1 januari 2022 heeft Zwitserleven PPI de contracten zonder Tariefgarantie voor het laatst aangepast. Op dat moment is ook de rendements­correctie weer opnieuw vastgesteld. Zwitserleven PPI had als uitgangspunt de rendements­correctie tenminste eens in de 3 jaar aan te passen. Dit gaan we veranderen. Vanaf 1 januari 2024 past Zwitserleven PPI ieder jaar de rendements­correctie aan aan de rente die op dat moment geldt.

Leestijd 3 minuten

Poolse Landdag: het nieuwe pensioenstelsel in de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer wordt overladen met kritiek op het nieuwe pensioenstelsel. Maar waar was het geluid van de verzekeraars en PPI’s? Waarom werden zij niet gehoord? Op uitnodiging van de Senaat hebben diverse experts uit de pensioensector hun visie gedeeld op de invoering van het nieuwe stelsel.

Leestijd 3 minuten

Chris Zegers in gesprek met Annemieke Visser-Brons, Chief Commercial Officer.

Annemieke Visser-Brons vertelt meer over de toekomstplannen van het bedrijf, welke uitdagingen we hebben, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, en haar ‘Gevoel voor de toekomst’.

Leestijd 2 minuten

Duurzaam beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2022

Elk kwartaal brengt ACTIAM verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert. Dit kwartaalrapport staat in het teken van het spanningsveld tussen praten over klimaatverandering en daadwerkelijke actie.

Leestijd 2 minuten

Zwitserleven neemt 2e pijler pensioenportefeuille over van Onderlinge ’s-Gravenhage.

Zwitserleven heeft met Onderlinge ’s-Gravenhage overeen­stemming bereikt over de overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge ’s-Gravenhage. In totaal betreft het circa 11.300 polissen en een belegd pensioenvermogen van ongeveer EUR 307 miljoen.

Leestijd 2 minuten

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioen­regelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Leestijd 4 minuten