Zwitserleven PW Garantie Plusfonds.

Zwitserleven PW Garantie Plusfonds.

Zwitserleven PW Garantie Plusfonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven PW Garantie Plusfonds is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen. Deze fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in andere beleggingsfondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe werkt Zwitserleven PW Garantie Plusfonds?

Hoe werkt Zwitserleven PW Garantie Plusfonds?

Zwitserleven garandeert minimaal een netto rendement van 3% op jaarbasis. De waarde van de verzekering op basis van deze 3% noemt Zwitserleven de garantiewaarde. Deze garantie is alleen van toepassing op de twee garantiemomenten: 

  • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
  • Bij overlijden 

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de marktwaarde van de beleggingen. Zwitserleven noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de bodemwaarde inclusief bonusrendement, dan wordt de werkelijke waarde van het Zwitserleven PW Garantie Plusfonds uitgekeerd.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Garantie Plusfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds en in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor fondsen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De kenmerken van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds leest u in hoofdstuk 11.1, de kenmerken van het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds leest u in hoofdstuk 11.2 en de kenmerken van het Zwitserleven Obligatiefonds leest u in hoofdstuk 11.4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,47% per jaar en een slotinhouding. Deze  bestaan uit;  

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten van de verzekeraar zijn 0,85%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Garantiekosten zijn 0,50% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Als bij de uitkering de werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde betaalt u een slotinhouding. De slotinhouding is 5% van het verschil tussen de werkelijke waarde en de garantiewaarde

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.