Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.
ImageBeleggen, Duurzaam

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

ImageLeestijd 2 minuten

Op 22 mei dit jaar heeft ACTIAM Cardano een aantal wijzigingen gemaakt in de beleggingsstructuur, het beleggingsbeleid en het duurzaamheidsbeleid van de drie Duration fondsen. Dat zijn het Zwitserleven Medium Duration Fonds, het Zwitserleven Long Duration Fonds en het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds.

De wijzigingen zijn gedaan omdat het beleid op het gebied van duurzaamheid is aangescherpt. En om beter rekening te houden met renteschommelingen.

Aanpassing beleggingsstructuur

De Duration fondsen beleggen direct in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen. De beleggingsstructuur van deze fondsen wijzigt, omdat vanaf 22 mei 2023 indirect wordt belegd via onderliggende beleggingsinstellingen van Cardano. Dit zijn de subfondsen die onderdeel vormen van het paraplufonds Cardano Fixed Income Funds:

  • Cardano Medium Duration Fund
  • Cardano Long Duration Fund
  • Cardano Ultra Long Duration Fund

Aanpassing beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is ook gewijzigd voor de onderliggende beleggingsinstellingen. Dit zijn wijzigingen in het beheer van het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Deze wijzigingen zorgen er voor dat de fondsen beter aansluiten bij de rentegevoeligheid van pensioenverplichtingen.

Tenslotte zijn de Duration fondsen nog duurzamer geworden. Zo is er een doelstelling voor het percentage duurzame beleggingen: 20% van de obligatieportefeuille wordt belegd in groene, sociale of duurzame obligaties. Met daarbij een minimumpercentage van 10%.

Meer informatie

Meer informatie over deze wijzigingen vindt u in de toelichting. De wijzigingen zijn ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van de Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.


Dit artikel is gepubliceerd op 19 mei 2023