Zwitserleven PW Doorlopend Garantie­fonds.

Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds biedt op de pensioendatum en bij eerdere waardeoverdracht een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Obligatiefonds is speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds is gelijk aan dat van het Zwitserleven Obligatiefonds. Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Obligatiefonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Dat fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.

Hoe werkt dit fonds?

Het netto rendement is 3% per jaar. Iedere maand berekenen we op basis van deze 3% wat de actuele waarde minimaal is. Dit noemen we de garantiewaarde. De garantie geldt niet bij een switch of bij collectieve waardeoverdracht. Deze garantie geldt tijdens de hele looptijd van de verzekering, tenzij op initiatief van de werkgever de waarde van de verzekering wordt overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit is het geval bij collectieve waardeoverdracht. Bij een individuele waardeoverdracht – bijvoorbeeld na verandering van werkgever - blijft de garantie van toepassing.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.4 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Obligatiefonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,87% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,14% per jaar
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,40%
  • Garantiekosten: 0,33%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.