Krugerpark, Zuid-Afrika. Een jeep rijdt in de verte over een zandweg.

Toelichting op het Uniform pensioensoverzicht

Elk jaar ontvang je van Zwitserleven als deelnemer aan een pensioenregeling uitgevoerd door Zwitserleven en elipsLife je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hieronder volgt meer informatie over wat je op je UPO kunt vinden.

Je pensioenregeling bij Zwitserleven

Je hebt een pensioenregeling bij Zwitserleven. Het Zwitserleven Pensioen is een beschikbare premieregeling. In een beschikbare regeling stelt je werkgever een premie voor je beschikbaar, waarmee je een pensioenkapitaal (beleggingswaarde) opbouwt. Naast de bijdrage van je werkgever kun je veelal vrijwillig extra premie inleggen voor eigen rekening. Of dit in jouw regeling kan, kun je zien op je werknemersportaal (bijvoorbeeld in je Pensioen 1-2-3 of in het pensioenreglement).

Het pensioenkapitaal wordt tot aan je pensioendatum belegd. Op je pensioendatum koop je met dit kapitaal een pensioen (ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen) aan bij een verzekeraar. De hoogte van je pensioen is afhankelijk van:

 • Hoeveel premie er is ingelegd?
 • Wat is het rendement op je beleggingen?
 • Hoe hoog is de rente op je pensioendatum?
 • Wat is de gemiddelde levensverwachting op je pensioendatum?
 • De hoogte van je pensioen staat dus niet vast.

Verzekeringen bij overlijden voor je pensioendatum bij elipsLife

Naast de opbouw van pensioenkapitaal zijn in je pensioenregeling verzekeringen bij overlijden opgenomen. Deze verzekeringen worden uitgevoerd door elipsLife. Je komt in aanmerking voor deze verzekeringen als je in dienst bent van een werkgever die de pensioenregeling heeft ondergebracht bij Zwitserleven en je het Zwitserleven Pensioen hebt. Op het moment dat je uit dienst gaat, stoppen deze verzekeringen.

Wat staat er op je UPO?

Je UPO geeft een overzicht per 1 januari van:

 • Je beleggingswaarde (= je opgebouwde pensioenkapitaal)
 • Een inschatting van je aan te kopen pensioen op je pensioendatum uitgaande van:
  • Een verwacht scenario
  • Een pessimistisch scenario (als het tegenzit)
  • Een optimistisch scenario (als het meezit)
 • Het verzekerde pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt voor de pensioendatum
 • Een overzicht van de ontwikkeling van je beleggingswaarde
 • De in het vorige kalenderjaar betaalde premies en kosten voor je pensioen
 • De factor A (bij een bruto pensioenregeling) of de jaarruimte (bij een netto pensioenregeling). Dit gegeven heb je nodig om te berekenen hoeveel fiscale ruimte er is om je pensioen aan te vullen met lijfrentes.

Hierna gaan we op de verschillende onderdelen in.

1. Je beleggingswaarde

Dit is de waarde van je beleggingen in je pensioenregeling bij Zwitserleven. Op je werknemersportaal kun je zien in welke fondsen wij voor jou beleggen. Ook kun je op je werknemersportaal een wijziging aanbrengen in je beleggingen. Ga hiervoor naar de Pensioenplanner of naar Mijn beleggingen. Verder vind je in de brochure ‘Zwitserleven Pensioen – Beleggen’ meer informatie. Deze brochure staat op je werknemersportaal, onderdeel Mijn documenten.

2. Inschatting van je aan te kopen pensioen

Op je UPO staat een inschatting van de hoogte van je pensioen op je pensioendatum. Deze inschatting is gemaakt op basis van de zogenaamde Uniforme Rekenmethodiek (URM). Deze methode is sinds eind 2019 door de Nederlandse overheid verplicht gesteld. In de URM wordt er gerekend met 2.000 scenario’s voor de (ontwikkeling van de) prijsinflatie, de rendementen op je beleggingen en de rentes. De scenario’s kunnen per kwartaal worden aangepast en worden door De Nederlandsche Bank (DNB) bekend gemaakt. 

Onderdeel “Welk pensioen kun je verwachten?” 

Op je UPO wordt in het onderdeel “Welk pensioen kun je verwachten?” een inschatting getoond van je aan te kopen pensioen op basis van de URM. Dit is een verwacht bedrag per jaar uitgerekend op basis van 2.000 scenario’s. In de berekeningen is in ieder scenario rekening gehouden met rendement op je beleggingen en de rente zoals opgenomen in de scenarioset van DNB. Ook is eventuele toekomstige inleg van premies meegenomen. In de berekeningen is geen rekening gehouden met een stijging van je loon en van de prijzen in de toekomst. 

Onderdeel “Wat als het mee- of tegenzit?”

Verderop in je UPO staat het onderdeel “Wat als het mee- of tegenzit?”. Hierin is een afbeelding opgenomen zoals in het voorbeeld hieronder:

Navigatiemetafoor

Het bedrag onder de pijlen is het pensioen dat je naar verwachting kunt aankopen met het kapitaal dat je tot 1 januari hebt opgebouwd. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in het onderdeel “Welk pensioen kun je verwachten?”. 

In de afbeelding worden verder nog 3 bedragen getoond: een verwachte uitkomst, een uitkomst als het tegenzit (pessimistisch scenario) en een uitkomst als het meezit (optimistisch scenario). In de berekening van deze 3 bedragen is wel rekening gehouden met een stijging van je loon en van de prijzen in de toekomst. Voor zowel de stijging van je loon als de stijging van de prijzen is uitgegaan van de door DNB bekend gemaakte scenarioset. De stijging van je loon heeft gevolgen voor de hoogte van je eventuele toekomstige inleg van premies (als je nog in dienst bent bij je werkgever met een pensioenregeling bij Zwitserleven). En door rekening te houden met een stijging van de prijzen, geven de 3 bedragen boven de pijlen dus de koopkracht van je pensioen weer. Dit in tegenstelling tot het bedrag onder de pijl, dat geen rekening houdt met prijsstijgingen.

Pensioen op je werknemersportaal

Ook op je werknemersportaal tonen we een verwachte, pessimistische en optimistische pensioenuitkomst op basis van de wettelijke methode (URM).

Hoewel dan zowel op je werknemersportaal als op het UPO wordt gerekend met de URM methodiek, zijn er ook verschillen waardoor de getoonde bedragen op je UPO niet gelijk zullen zijn aan de uitkomsten op je werknemersportaal. De oorzaken van deze verschillen worden uitgelegd in de tabel hierna:

Het pensioeninkomen wordt berekend op basis van: UPO-onderdeel "Welk pensioen kun je verwachten?" UPO-onderdeel "Wat als het mee-of tegenzit" MijnLife - wettelijke methode (URM)
Scenariosets voor prijsinflatie, rendementen en rentes DNB-set DBN-set DNB-set
De berekeningsdatum 1 januari 1 januari Actueel: het  moment dat je inlogt wordt de berekening gemaakt
Bedragen per Jaar Jaar Maand
Rekening gehouden met de prijsinflatie tot aan je pensioendatum (tijdens de opbouwfase) Nee Ja Ja
Rekening gehouden met de prijsinflatie na je pensioendatum (tijdens de uitkeringsfase Nee Nee Nee
Rekening gehouden met belasting Nee Nee Ja
Rekening gehouden met een stijging van het loon Nee Ja, op basis van de prijsinflatie Ja, op basis van de prijsinflatie

3. Het verzekerde pensioen voor je partner en kinderen

Op je UPO staan de pensioenen die zijn verzekerd bij overlijden en die dan aan je partner en/of kind(eren) worden uitgekeerd. Deze pensioenen zijn verzekerd bij elipsLife. Je komt in aanmerking voor deze verzekeringen als je in dienst bent van een werkgever die de pensioenregeling heeft ondergebracht bij Zwitserleven en je het Zwitserleven Pensioen hebt. Op het moment dat je uit dienst gaat, stoppen deze verzekeringen. 

4. Een overzicht van de ontwikkeling van je beleggingswaarde

Je UPO toont een overzicht van de ontwikkeling van je beleggingswaarde. We laten daarbij zien wat de premie is die in het vorige kalenderjaar is toegevoegd aan je beleggingen. Verder tonen we de kosten die Zwitserleven in rekening heeft gebracht voor het beheer van je beleggingen. Deze kosten zijn van je beleggingswaarde afgehaald. En we laten zien wat het rendement op je beleggingen is geweest.

Mocht je vorig jaar een pensioen opgebouwd bij een andere werkgever hebben overgedragen, dan is dit ook in het overzicht opgenomen.

5. De in het vorige kalenderjaar betaalde premies en kosten voor je pensioen

Op je UPO staan ook de betaalde premies en kosten die in het vorige kalenderjaar door Zwitserleven in rekening zijn gebracht bij je werkgever. Het gaat hier om de premies voor de verzekering van de dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Deze premies worden door Zwitserleven afgedragen aan de verzekeraar elipsLife. De in rekening gebrachte administratiekosten zijn voor Zwitserleven. En hebben wij nodig voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Denk aan het voeren van de administratie, het maken en onderhouden van de portalen, het verzenden van brieven, enzovoort.

6. De factor A of de jaarruimte

Bruto pensioenregeling

De factor A is een waarde die je nodig hebt om uit te kunnen rekenen hoeveel premie voor lijfrentes je op basis van de fiscale wetgeving nog zou kunnen storten. Met een lijfrente kun je eventueel je pensioen aanvullen. De factor A die op het UPO staat is bepaald op basis van de pensioenpremie in het vorige kalenderjaar. Je kunt de factor A nodig hebben voor je belastingaangifte in het komende jaar. Dus als voorbeeld: de factor A op je UPO 2022 kun je nodig hebben voor je belastingaangifte in 2023.

Netto pensioenregeling

Als je meedoet aan een netto pensioenregeling dan ontvang je hiervoor een afzonderlijke UPO. Op het UPO voor de netto regeling zie je het symbool voor de jaarruimte. Hier laten we zien wat de netto pensioenpremie is die in het vorige kalenderjaar is betaald. Dit gegeven heb je nodig om de jaarruimte uit te kunnen rekenen. Dit is fiscale ruimte die je hebt om eventueel je netto pensioen aan te vullen met netto lijfrentes. Je kunt de netto premie (jaarruimte) nodig hebben voor je belastingaangifte in het komende jaar. Dus als voorbeeld: de netto premie (jaarruimte) op je UPO 2022 kun je nodig hebben voor je belastingaangifte in 2023.