De 60 meter hoge en 25 meter brede waterval Skógafoss in het zuiden van IJsland. Voor de waterval staat een vrouw

Duurzaam beleggen

Zwitserleven Pensioen en informatie over duurzaamheid

Bij Zwitserleven is duurzaamheid al geruime tijd een onderdeel van onze algemene strategie. We vertellen u graag meer over de mate van duurzaamheid van het Zwitserleven Pensioen.

Let op: de informatie op deze pagina gaat alleen over het product Zwitserleven Pensioen. Deze informatie verschilt van de duurzaamheidsinformatie voor andere Zwitserleven producten, omdat op dit moment een afwijkend beleid voor verantwoord en duurzaam beleggen op Zwitserleven Pensioen van toepassing is. Zwitserleven probeert om dit op één lijn te brengen in 2024.

Beleggingsbeleid

De Europese regelgeving over duurzaam beleggen (Sustainable Finance Disclosure Regulation ofwel SFDR) schrijft voor dat Zwitserleven:

  • informatie moet publiceren over de integratie van duurzaamheidsrisico’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen; en
  • aan moet geven of er al dan niet rekening wordt gehouden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren; en
  • openbaar moet maken of een financieel product ecologische, sociale en governance (ESG) kenmerken promoot of duurzaam beleggen als doel heeft.

Volgens de SFDR is een 'duurzame belegging':

  • een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling, zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie; of
  • een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert; of
  • een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving. 

'Duurzaamheidsrisico’s' worden gedefinieerd als gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. 

'Duurzaamheidsfactoren' zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping.

Duurzaamheidsrisico's

Voor Zwitserleven Pensioen is een formeel proces toegepast voor de integratie en duurzaamheidsrisico’s in het onderzoek naar fondsbeheerders. Duurzaamheidsrisico’s kunnen het rendement van het Zwitserleven Pensioen verlagen. De beoordeling op het gebied van duurzaam beleggen van de praktijken en implementatie van een fondsbeheerder, in de context van individuele strategieën en producten, is meegenomen in de algemene beoordeling van het vermogen van een fondsbeheerder om een concurrentievoordeel te realiseren.

Selectie van fondsbeheerders

Het proces van het samenstellen van een portefeuille voor het Zwitserleven Pensioen is gericht op het maximaliseren van de kwaliteit van de portefeuille, beoordeeld door een aantal ‘lenzen’, waaronder duurzaamheid. Een belangrijk onderdeel van dat kader is de beoordeling van duurzaamheid via twee dimensies: 

  • de veerkracht van de portefeuille. Dat wil zeggen de blootstelling van de portefeuille aan duurzaamheidsrisico’s; en 
  • de integratie van de beheerder. Dat wil zeggen de mate waarin duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in de beslissingen van de beheerders in de portefeuille. 

Met andere woorden: bij de selectie van de onderliggende fondsbeheerder, naast andere relevante overwegingen voor de selectie, is beoordeeld hoe de fondsbeheerder rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s.

Voor het Zwitserleven Pensioen bestaat er op dit moment volledige vrijheid bij het afwegen van al deze overwegingen, zoals duurzaamheidsrisico’s, rendement, kosten, risico’s, liquiditeit en diversificatie bij de toewijzing van beleggingen of bij het herbalanceren daarvan in de portefeuille.

Voor het Zwitserleven Pensioen zijn bovendien niet op onafhankelijk en niet op bindende wijze duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingen geïntegreerd (op productniveau). Bij de onderliggende beleggingen van de aangeboden financiële producten is geen rekening gehouden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Voor het Zwitserleven Pensioen wordt geen rekening gehouden met negatieve effecten van beleggingsbeslissingen

Voor het Zwitserleven Pensioen wordt geen rekening gehouden met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op productniveau. Zwitserleven probeert dit te doen vanaf 1 januari 2025 of zoveel eerder als mogelijk is.

Zwitserleven is een merk en handelsnaam van Zwitserleven PPI N.V. Zwitserleven PPI N.V. houdt op entiteitsniveau wél rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Deze informatie kunt u vinden op Duurzaamheidsinformatie voor Zwitserleven PPI.

Werknemersportaal

De inhoud, grafieken en visuals in het ESG-dashboard in het werknemersportaal dienen uitsluitend ter illustratie en hebben slechts betrekking op een deel van de beleggingsportefeuille. We creëren hiermee een eerste inzicht en bewustwording voor deelnemers in het Zwitserleven Pensioen. Het ESG-dashboard geeft op dit moment geen informatie over de afstemming van de beleggingen van de financiële producten op Verordening (EU) 2020/852 (Taxonomieverordening); de onderliggende beleggingen van de aangeboden financiële producten houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Voor het Zwitserleven Pensioen is het op dit moment niet verplicht om alleen beleggingen te doen die (a) milieu- of sociale kenmerken bevorderen of (b) duurzaam beleggen als doelstelling hebben, of (c) zich inzetten voor goed bestuur. Ook is het Zwitserleven Pensioen niet op juridisch bindende wijze op dergelijke elementen gericht.

Beloningsbeleid en de integratie van duurzaamheidsrisico’s

Zwitserleven is onderdeel van Athora Netherlands N.V. Het groepsbeloningsbeleid van Athora Netherlands is ook van toepassing op Zwitserleven. Athora Netherlands heeft in haar groepsbeloningsbeleid opgenomen hoe dit beleid spoort met de wijze waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s.

Stewardship

Zwitserleven verwacht van de bedrijven en overheden waarin wordt belegd dat ze actief bezig zijn om nu en in de nabije toekomst te opereren binnen de ecologische grenzen van onze planeet en de sociale grondslagen van de samenleving.

Als aandeelhouder is het mogelijk om bedrijven aan te moedigen om duurzamer te worden. Dit kan bijvoorbeeld door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. In het Engels noemen we dit ‘voting’. Een ander voorbeeld is als betrokken belegger de dialoog aangaan met een bedrijf met als doel om gedrag te veranderen. In het Engels noemen we dit betrokkenheidsbeleid ‘engagement’.

Het kan gebeuren dat bedrijven die niet goed omgaan met duurzaamheid, niet openstaan voor de dialoog en/of onvoldoende stappen nemen om meer duurzaam te worden. In dat geval kan worden besloten om niet meer te beleggen in deze bedrijven. Dit noemen we ‘uitsluiten’ of in het Engels ‘exclusion’.

Uitsluitingen (negatieve selectie)

Voor het product Zwitserleven Pensioen worden beleggingen uitgesloten die internationale normen en mensenrechten van de Verenigde Naties (de UNPRI-principes en UN Global Compact principes) schenden. Ook worden beleggingen uitgesloten wanneer dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld door sanctiewetgeving). Verder wordt niet belegd in bedrijven die hun omzet grotendeels halen uit de productie van controversiële wapens, tabak of thermische kolen.

Dialoog- en stembeleid

Op dit moment heeft Zwitserleven het dialoog- en stembeleid voor het product Zwitserleven Pensioen uitbesteed aan BlackRock, Northern Trust, Cardano (voorheen Actiam), LGIM, BNY Mellon en Triodos. Een beschrijving van en inzicht in het beleid en de bijbehorende uitvoering daarvan van deze vermogensbeheerders is te vinden op de websites van deze beheerders: 

Rapportages

Zwitserleven streeft naar transparantie over het niveau van duurzaamheid van de beleggingen. Wij bieden voor Zwitserleven Pensioen hierover inzicht in de vorm van een kwartaalrapportage. 

De rapportage is hier te downloaden.