Actievoor­waarden winactie Mijn Zwitserleven Gevoel

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie '#MijnZwitserlevenGevoel. Hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Zwitserleven (Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen). Deze promotionele actie wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook en/of Instagram. Je verstrekt je gegevens aan Zwitserleven en niet aan Facebook en/of Instagram.

Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. De minimumleeftijd voor deelname aan de actie is 18 jaar.
3. Medewerkers van VIVAT en ingeschakelde derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
4. Er wordt slechts 1 prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
5. Deelname aan de actie is gratis.


Gegevens

1. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres).
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je Zwitserleven verstrekt kunnen door Zwitserleven worden gebruikt conform onze privacyverklaring.


Hoe en wanneer kun je meedoen?

1. Deze actie loopt van 22 juli t/m 31 augustus 2019.
2. Je kunt deelnemen aan de actie door de Zwitserleven pagina te volgen en jouw ultieme foto te delen onder de actiepost op de Zwitserleven Facebookpagina of door het Instagram account van Zwitserleven (@zwitserleven) te volgen en jouw foto te delen met #MijnZwitserlevenGevoel. Let op dat jouw Instagram profiel wel openbaar is.
3. Uit alle reacties kiest een deskundige jury in week 36, 2019, 1 winnaar.
4. De winnaar wordt via de Zwitserleven Facebookpagina en via Zwitserleven Instagram bekendgemaakt in week 36, 2019.


Aanwijzen van de winnaar

1. Een deskundige jury zal de deelnames beoordelen en checken of aan de actievoorwaarden is voldaan.
2. De jury zal een keuze maken op basis van eigen beoordeling van de inzendingen.
3. De winnaar zal bekend gemaakt worden in week 36 via de Facebook-pagina en het Instagram-account van Zwitserleven.
4. De winnaar wint een reischeque t.w.v. € 2.500,- euro inclusief btw.
5. Na bekendmaking van de prijs wordt er gevraagd om via een privébericht contactgegevens te verstrekken aan Zwitserleven.
6. Indien de prijswinnaar niet binnen 1 maand na het bekendmaken van de winnaar heeft gereageerd vervalt het recht op de prijs. In dat geval behoudt Zwitserleven zich het recht om een nieuwe winnaar aan te wijzen.
7. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten.
8. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.


Prijzen

1. Er wordt in totaal 1 prijs weggegeven.
2. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking vervalt de prijs.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een bijdrage te leveren door iets in te sturen, te uploaden of in te spreken garandeer je dat deze inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms) rechten van derden en ook anderszins niet
onrechtmatig is en vrijwaart Zwitserleven voor aanspraken van derden ter zake.
3. Zwitserleven is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot:
• de door haar uitgekeerde prijzen;
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
• het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
4. Zwitserleven heeft het recht reacties te verwijderen die in strijd zijn met algemene normen en waarden.


Auteursrechten en medewerking

1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze eigendom van Zwitserleven. Zwitserleven behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzendingen/bijdragen in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit vooraf te melden.
2. Je verleent hierbij Zwitserleven het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Zwitserleven is hierbij niet verplicht jouw naam te vermelden.
3. Indien je de winnaar van de prijs bent, geef je Zwitserleven toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.


Rechten Zwitserleven

1. Zwitserleven behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Zwitserleven hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Zwitserleven behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de acties te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
3. Het is niet mogelijk voor Zwitserleven om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Zwitserleven zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.


Contact/Klachten

Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact op met Zwitserleven via een privébericht op Facebook of Instagram.


Diversen

1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Op deze actie zijn onze gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Zwitserleven worden aangepast.