Wonen in het buitenland.

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

U ontvangt minimaal één keer per jaar een verzoek van Zwitserleven om een “Bewijs van in leven zijn” in te sturen. Dit doen we omdat wij zelf geen controle kunnen uitvoeren of onze in het buitenland woonachtige pensioengerechtigden nog in leven zijn.

Zwitserleven vraagt één keer per jaar een 'Bewijs van in leven' zijn op bij pensioengerechtigden die in het buitenland wonen. U ontvangt automatisch een verzoek van ons aan het eind van uw geboortemaand. 

Alleen in de volgende situaties wordt jaarlijks een 'Bewijs van in leven zijn' bij u opgevraagd:

• U woont binnen de EU en ontvangt een totale bruto pensioeninkomen hoger dan € 50.000 per jaar
• U woont buiten de EU en ontvangt een totale bruto pensioeninkomen hoger dan € 25.000 per jaar

Het extra 'Bewijs van in leven zijn' wordt in bovenstaande situaties, 6 maanden na uw geboortemaand opgevraagd.
Op het moment dat wij het ’Bewijs van in leven zijn’ bij u opvragen, nemen wij contact met u op. Dit doen we via brief of e-mail, afhankelijk van de door u opgegeven voorkeur.

- Indien u van ons een brief ontvangt, hebben wij bij deze brief een formulier toegevoegd
- Indien u van ons een e-mail ontvangt, vindt u het formulier op MijnZwitserleven.

Ook kunt u een blanco formulier downloaden op onze site.

Het formulier moet door een officiële instantie (plaatselijke overheid, gemeente) ingevuld en voorzien worden van de naam en functie van de medewerker, een officiële stempel of verklaring van echtheid en een recente datum, niet ouder dan drie maanden.

Het formulier mag niet door u zelf worden ingevuld.

Het is ook mogelijk om het formulier te laten invullen door bijvoorbeeld een notaris, huisarts, advocaat of een medewerker van een politiebureau. Uiteraard moet het formulier dan ook voorzien zijn van een officiële stempel of verklaring van echtheid.

U mag in plaats van ons formulier uiteraard ook een officieel document van de plaatselijke overheid (bij voorkeur wel inclusief ons formulier) aan ons opsturen. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Ook kunt u een “Bewijs van in leven zijn” dat u recent voor de Sociale Verzekeringsbank of een andere pensioenuitvoerder heeft gebruikt, insturen. Dit document mag ook niet ouder dan drie maanden zijn.

Bankrekeningnummer in het buitenland

Er is een verschil bij de uitbetaling van uw pensioeninkomen tussen een land binnen het SEPA gebied en een land buiten het SEPA gebied. Dit heeft te maken met de kosten die verbonden zijn aan het overmaken van pensioeninkomen naar een bankrekeningnummer buiten het SEPA gebied.

Binnen het SEPA gebied
Wij kunnen uw pensioeninkomen overmaken tegen het binnenlandse betalingstarief. Dit houdt in dat er geen kosten worden ingehouden. Hier hebben wij dan wel aanvullende gegevens van uw bank voor nodig. Voor een betaling binnen het SEPA gebied hebben wij alleen uw IBAN (International Bank Account Number) nodig. Uw IBAN staat vermeld op uw rekeningafschrift.

Buiten het SEPA gebied
Bij deze betalingen worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten variëren per land en per bank. Het is voor ons helaas niet mogelijk om precies aan te geven hoe hoog deze kosten zijn, omdat dit mede afhankelijk is van het bedrag dat wordt overgemaakt. Als u deze kosten te hoog vindt, dan kunt u in Nederland een bankrekening openen waarop wij uw pensioeninkomen kunnen overmaken. 

Wij hebben aanvullende gegevens van uw bank nodig voor een betaling buiten het SEPA gebied. Wij hebben uw rekeningnummer en de BIC-code (ook wel SWIFT genoemd) code nodig. Ook hebben wij de naam en de vestigingsplaats van uw bank nodig. Deze gegevens staan vermeld op uw rekeningafschrift. U kunt ze ook bij uw bank opvragen.

Inhoudingen buitenland

Wonen in het buitenland heeft nog andere gevolgen. Op een pensioeninkomen dat aan een buitenlandse pensioengerechtigde wordt betaald, mogen wij in eerste instantie geen WLZ-premie (voorheen AWBZ-premie) en ZVW-premie (zorgverzekeringswet-premie) premie inhouden.

Dit houdt in dat de inhouding iets lager is dan bij een pensioeninkomen dat wordt betaald aan een binnenlandse pensioengerechtigde. Het is echter wel mogelijk dat het CAK ons opdracht geeft om de ZVW-premie en de WLZ-premie en eventueel de Nominale premie in te houden op uw pensioeninkomen.  Meer informatie over het CAK.

Beschikking / vrijstelling

Bent u belastingplichtig in het land waar u woont? Dan loopt u het risico dat uw pensioeninkomen van Zwitserleven in uw woonland én in Nederland wordt belast. Het inkomen wordt dan dubbel belast. Om ervoor te zorgen dat er geen dubbele inhoudingen plaats vinden, hebben wij een beschikking of vrijstestelling van de Belastingdienst nodig.

Deze beschikking of vrijstelling moet door u persoonlijk worden aangevraagd. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen. Het loonbelastingnummer (loonheffingennummer) van Zwitserleven dat u hierbij nodig heeft is 819158379L21.

Stuur dit ingevulde formulier naar de Belastingdienst. Het adres vindt u op het formulier. De Belastingdienst beoordeelt uw verzoek en kan vervolgens de beschikking / vrijstelling afgeven. U hoeft ons hierover niet te informeren. Wij ontvangen automatisch een kopie van de afgegeven beschikking / vrijstelling van de Belastingdienst.

Let op: stuur het formulier niet naar Zwitserleven. Wij nemen het formulier niet in behandeling. De Belastingdienst is de juiste ontvanger.