Verantwoord beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2018.

Verantwoord beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2018.

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Kort geleden is het rapport over het 1e kwartaal van 2018 verschenen. Het rapport staat dit kwartaal in het teken van klimaatrisico.

Klimaatrisico groter dan kans op terroristische aanslag

Er vinden grote veranderingen plaats in de wereld die de economie beïnvloeden. Zo groeit de wereldbevolking naar verwachting tot 8 miljard mensen in 2030. Hierdoor is er een toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen zoals voedsel, water en energie. Deze trends leiden gezamenlijk tot een toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen met een onbekend effect op prijzen en waarderingen.

Ook klimaatgerelateerde risico's gaan effect hebben op de economie. Voorbeelden van klimaatgerelateerde risico's zijn extreme weersomstandigheden, natuurrampen en het falen van klimaatmitigatie en adaptatiemaatregelen. Het World Economic Forum (WEF) verwacht dat klimaatgerelateerde risico's de grootste impact zullen hebben en is de kans dat deze risico's zich voordoen hoger dan andere risico's als cyberaanvallen, terroristische aanslagen en de spreiding van infectueuze ziektes.

Bedrijven kunnen een directe impact hebben op de levenskwaliteit van kinderen. Daarom speelt dit onderwerp ook bij (verantwoord) beleggen een belangrijke rol. Het is belangrijk dat bedrijven goede voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat kinderrechten geschonden worden. ACTIAM wil bedrijven de kans geven om verbeteringen door te voeren, maar blijft kritisch kijken naar de voortgang die wordt gemaakt en de verantwoordelijkheid die het bedrijf neemt.

Om kinderarbeid echt uit te roeien en kinderrechten te respecteren moeten werkgevers, investeerders, maatschappelijke organisaties, overheden en lokale gemeenschappen samen optrekken. De wereld heeft met de Sustainable Development Goals immers afgesproken om kinderarbeid in 2025 geheel te hebben uitgebannen. Alleen door een intensieve samenwerking gaat dat lukken.

Wat nog meer?

In het rapport staan voorbeelden van activiteiten van ACTIAM waarin kinderrechten een rol speelden. Verder leest u over de voortgang van de engagement gesprekken die ACTIAM voert en welke nieuwe uitsluitingen en toelatingen er zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan groene obligaties en positieve selectie.

Meer lezen?

Dit bericht bevat slechts enkele highlights uit het kwartaal rapport. Wilt u meer weten over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder het afgelopen kwartaal ondernam? Leest u dan het volledige Kwartaalrapport verantwoord beleggen.