Stappenplan verlagen van de pensioenkosten.

Veel werkgevers hebben acute problemen door de coronacrisis. De inkomsten zijn gedeeltelijk of volledig stilgevallen en er is grote onzekerheid over de toekomst. Dit geldt mogelijk ook voor u. We kunnen ons voorstellen dat dit gevolgen heeft voor de premiebetaling van uw pensioenregeling.

We helpen u samen met uw adviseur graag met een oplossing. En omdat een pensioenregeling maatwerk is, is er niet een standaard oplossing. Neemt u daarom contact met op met uw adviseur of met ons dan bespreken we welke oplossing past bij uw situatie en uw pensioenregeling.

Wist u bijvoorbeeld dat de pensioenlasten ook onder de NOW vallen? Om u alvast een beeld te geven, hebben we de mogelijkheden voor u op een rij gezet.

Bekijk de mogelijkheden in een schema

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De overheid komt werkgevers en werknemers tegemoet in deze moeilijke tijd en biedt maatregelen die inkomens en banen beschermen. Een van die maatregelen is de NOW. Ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie valt onder deze regel.

Zo werkt de NOW:
 • U kunt vanaf 6 april (streefdatum) uw aanvraag indienen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 31 mei 2020.
 • De NOW geldt voor medewerkers met een vast contract en voor flexwerkers.
 • Het UWV berekent uw eventuele tegemoetkoming op basis van uw omzet en de loonsom.
 • U kunt een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.
 • Is uw aanvraag positief beoordeeld? Dan ontvangt u binnen 2 tot 4 weken uw eerste voorschot van 80% van het UWV.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten is voor een periode van in ieder geval drie aaneengesloten maanden. U ontvangt het voorschot daarom in drie termijnen van het UWV.
 • Na deze periode volgt een eindberekening op basis van het werkelijke omzetverlies.
Wat zijn de voorwaarden?
 • U heeft meer dan 20% omzetverlies (in de aaneengesloten periode dat u een beroep doet op NOW), in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Uitgangspunt is de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier. Niet perse de omzet over maart, april en mei 2019.
 • Voorwaarde is dat u uw medewerkers hun reguliere loon doorbetaalt en u tijdens de periode dat u de tegemoetkoming ontvangt geen ontslagaanvraag doet om bedrijfseconomische redenen. Vraagt u wel ontslag aan, dan vindt er een correctie plaats op de NOW-tegemoetkoming.
Hoe berekent het UWV de compensatie?
 • Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Hierbij neemt het UWV als grondslag het zogenoemde sociale verzekeringsloon.
 • Voor alle bedrijven komt hier een fictieve, forfaitaire opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen, werkgeverspremies.
  De opslag van 30% is een vast percentage. Er wordt hierbij niet gekeken naar de werkelijke hoogte van bijvoorbeeld uw pensioenpremie. Mogelijk liggen uw werkgeverslasten hoger of lager dan de opslag. Mogelijk wordt wel getoetst door het UWV of u uw werkelijke pensioenpremie volledig doorbetaalt. 
 • Per werknemer geldt een maximumloon van € 9.538,- per maand. Loon boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.
 • De loonsom in de periode van de NOW-regeling (drie aaneengesloten maanden) wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Vanwege het belang van de loonsom voor de tegemoetkoming is het belangrijk dat u op tijd loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Ongewijzigde voortzetting pensioenregeling.

De tegemoetkoming uit de NOW is tussen u en het UWV. Dit hoeft u niet aan ons door te geven. U betaalt de volledige pensioenpremie aan ons. De pensioenregeling wordt ongewijzigd voortgezet.

Meer informatie

Op de site van de Rijksoverheid leest u meer informatie over de NOW:

2. Aanpassen van uw pensioenregeling

U kunt ook overwegen om de opbouw van ouderdomspensioen tijdelijk halveren, de regeling een aantal maanden helemaal stopzetten of de eigen bijdrage van de werknemers verhogen. Deze aanpassingen vereisen instemming van alle deelnemers en betekent meestal dat de pensioenregeling aangepast moet worden. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

3. Betalingsvoorbehoud

In geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden heeft u het recht om de premiebetaling te verminderen of te beëindigen. In uw uitvoeringsovereenkomst is hiervoor een artikel opgenomen gebaseerd op artikel 12 van de Pensioenwet.

Artikelen per uitvoeringsovereenkomst
 • Zwitserleven NuPensioen: artikel (4.2) ‘wijzigen pensioenovereenkomst’. 
 • Zwitserleven Exclusief Pensioen: artikel ‘voorbehoud werkgever’
 • i-Pensioen ‘lid 3 ‘ingrijpende wijziging van omstandigheden’ van artikel ‘Voorbehoud wijzigingen’.

Als u hierop een beroep wil doen, denkt u dan aan de volgende punten:

 • U komt niet in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • We vragen u vriendelijk om een accountantsverklaring te laten opstellen. Een accountant moet dan een continuïteit check (going concern principles) uitvoeren en zijn conclusie opnemen in een accountantsverklaring. We begrijpen dat dit extra kosten voor u met zich meebrengt. Daarom bieden we ook de eerder genoemde mogelijkheden aan.
 • Het betalingsvoorbehoud geldt alleen voor de werkgeversbijdrage. De eventuele werknemersbijdrage moet wel aan ons betaald worden.
 • Zwitserleven informeert de deelnemers over de gevolgen voor hun pensioen.