Veelgestelde vragen.

Meestgestelde vragen over overlijdensrisicoverzekering.

 • Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

  Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden niet in financiële problemen komen bij uw overlijden. U geeft een einddatum voor de verzekering op. En een bedrag dat uitgekeerd wordt. Uw nabestaanden ontvangen eenmalig deze uitkering als u voor de einddatum overlijdt.

 • Hoe hoog is de premie?

  De Zwitserleven Overlijdenrisicoverzekering heeft één van de scherpste premies. De kosten die u betaalt, zijn:

  • eenmalige distributievergoeding van € 95
  • periodieke premiekosten

  Hoe vaak u de premie betaalt, bepaalt u zelf. Dit kan per maand, kwartaal, half jaar of per jaar zijn. Wilt u weten hoeveel premie ú moet betalen? Bereken uw premie. Meer informatie over de kosten vindt u in de voorwaarden.
  Sluit u de verzekering via een adviseur, dan betaalt u geen distributievergoeding. Met uw adviseur maakt u dan zelf afspraken over de vergoeding.

 • Wat is de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering?

  De maximale looptijd van een overlijdensrisicoverzekering = 65 - uw leeftijd. Hoe lang u de overlijdensrisicoverzekering wilt laten lopen, is afhankelijk van het doel.

 • Kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op twee levens?

  Ja, u kunt ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op twee levens, bijvoorbeeld op uw eigen leven en dat van uw partner. Meestal is dan de achterblijvende partner de begunstigde. Maar ook uw kinderen kunnen begunstigden zijn.

 • Hoe werkt de uitkering bij overlijden?

  De overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit als u komt te overlijden. Zo kan uw partner met deze eenmalige uitkering ook na uw overlijden aan financiële verplichtingen voldoen. Bijvoorbeeld betaling van de huur of hypotheek, leningen en overige vaste lasten of een bedrijf voortzetten als u mede-eigenaar bent.

 • Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

  De Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering geeft uw nabestaanden een zekere toekomst. De uitkering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • Opvangen van verlies van inkomen.
  • Voortzetten van uw bedrijf.
  • Aflossen van een persoonlijke lening of een hypotheek.

  U bepaalt zelf wie u verzekert en welk bedrag er wordt uitgekeerd. Bij een overlijden vóór de einddatum van de verzekering, krijgen de verzekerden dit bedrag. Het verzekerde bedrag kan op meerdere manieren worden uitgekeerd: in (jaarlijks) gelijke bedragen of in steeds lager wordende bedragen.

 • Waarom moet ik een distributievergoeding betalen?

  Per 1 januari 2013 is het wettelijk verplicht dat als u een bepaald product direct afsluit, zoals een overlijdensrisicoverzekering, u een distributievergoeding betaalt. Dit is een vergoeding die we vragen voor de verkoop van financiële producten, deze is bij Zwitserleven € 95.

  Bij iedere aanbieder van overlijdensrisicoverzekeringen waarbij u direct kan afsluiten, betaalt u deze vergoeding. Als om medische redenen de aanvraag niet wordt geaccepteerd, of u binnen 30 dagen na aankoop de aanvraag ongedaan wilt maken, dan ontvangt u de distributiekosten terug.
  Sluit u de verzekering via een adviseur, dan betaalt u geen distributievergoeding. Met uw adviseur maakt u dan zelf afspraken over de vergoeding.

 • Hoe kan ik mijn huidige overlijdensrisicoverzekering oversluiten?

  1. Zoek de polis op van uw overlijdensrisicoverzekering. Op de polis staat de premie die u nu betaalt. Kijk naar de resterende looptijd. Welk kapitaal heeft u verzekerd en blijft dit bedrag gelijk of daalt dit?

  2. Reken uit hoeveel premie u voor uw oude overlijdenrisicoverzekering totaal zou betalen vanaf nu tot aan einddatum. 

  3. Bereken uw premie als u hetzelfde bedrag op dezelfde manier opnieuw verzekert voor de resterende jaren. Tel hier € 95 voor distributievergoeding bij op. 

  4. De nieuwe premies gelden als u gezond bent. Bent u niet volledig gezond dan kunnen wij een medische keuring vragen. Het is mogelijk dat u op basis hiervan een hogere premie krijgt of zelfs niet geaccepteerd wordt. Zeg de oude polis dus niet op voordat u geaccepteerd bent voor de nieuwe overlijdensrisicoverzekering.

  5. Zeg de oude polis schriftelijk op. De opzegtermijn is per premievervaldatum. Dat wil zeggen dat als uw premie maandelijks betaalt, deze per maand opzegbaar is. Is deze jaarlijks? Dan is de verzekering pas opzegbaar op jaarbasis.

 • Kan ik mijn Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering wijzigen?

  De meeste wijzigingen kunt u volledig online doorgeven. Voor sommige wijzigingen is uw handtekening nodig.

 • Kan ik mijn Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering stopzetten?

  Wilt u uw Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering stopzetten? Vul dan het opzegformulier in
  De opzegtermijn is per premievervaldatum. Dat wil zeggen dat als uw premie maandelijks betaalt, deze per maand opzegbaar is. Is deze jaarlijks? Dan is de verzekering opzegbaar op jaarbasis.

Belasting.

 • Is een overlijdensrisicoverzekering aftrekbaar voor de belasting?

  De premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook de distributievergoeding is geen aftrekpost. 

 • Moet ik belasting betalen voor mijn overlijdensrisicoverzekering?

  Een overlijdensrisicoverzekering heeft geen waarde voor de Belastingdienst. U hoeft dus geen belasting te betalen voor uw overlijdensrisicoverzekering.

 • Wat is premiesplitsing?

  Met premiesplitsing kunt u voorkomen dat u over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering erfbelasting moet betalen. Met premiesplitsing betaalt u de premie voor uw medeverzekerde en omgekeerd. Premiesplitsing is in veel gevallen mogelijk. Het kan worden toegepast door samenwonenden, mensen met een geregistreerd partnerschap of mensen die op huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn getrouwd.

  Wilt u uzelf en uw partner verzekeren en u woont samen, heeft een geregistreerd partnerschap of bent op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Kijk dan in het samenlevingscontract, de partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden of premiesplitsing mogelijk is. Premiesplitsing kan namelijk alleen erfbelasting voorkomen als de premies niet uit gemeenschappelijk vermogen worden voldaan. Komt u er niet uit of weet u niet zeker of in uw geval de voorwaarden van samenwonen, partnerschap of huwelijk voldoen? Raadpleeg dan uw notaris.

  Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is er altijd sprake van één gemeenschappelijk vermogen. De premies worden altijd uit dit gezamenlijke vermogen betaald. Premiesplitsing heeft dan geen effect. Erfbelasting moet dus worden betaald.

  Maar bij een gezamenlijk vermogen betaalt u altijd de helft van de premie zelf en de andere helft wordt door uw partner betaald. Bij overlijden van u of uw partner wordt de helft van de uitkering belast met erfbelasting.

 • Betalen nabestaanden belasting over de uitkering van mijn overlijdensrisicoverzekering?

  Over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering hoeven de nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen. Maar misschien wel erfbelasting.

 • Hoe werkt erfbelasting?

  Wanneer u of uw partner het bedrag van de overlijdensrisicoverzekering krijgt uitgekeerd, moet u of uw partner hierover belasting betalen. Dit heet erfbelasting (voorheen successierecht). De hoogte van de te betalen erfbelasting is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd en van de relatie van de begunstigde met de overledene. Wie gehuwd is of geregistreerd partner, hoeft zich weinig zorgen te maken over erfbelasting, de vrijstelling hiervoor is namelijk vrij hoog: € 633.014 (2015).

  Huwelijkse voorwaarden en samenwonen 
  Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden of woont u samen, dan kunt u erfbelasting besparen. Als uw partner de premies betaalt en u bent verzekerde (en vice versa) is de verzekeringsuitkering vrij van erfbelasting. Dit heet premiesplitsing. Leg dit goed vast in de polis. 

  Verzekering voor zakelijke partners 
  Heeft u de verzekering gesloten voor uw zakelijke partner of compagnon (en vice versa), dan is het verstandig dat uw partner de premies betaalt voor de verzekering waarop u verzekerd bent en u de premies betaalt voor de verzekering waarop uw partner of compagnon verzekerd is. U hoeft dan geen erfbelasting te betalen over de uitkering. 

  Kinderen 
  Voor kinderen en kleinkinderen is de vrijstelling voor erfbelasting een stuk lager, namelijk € 20.047 (2015). Deze vrijstelling geldt ook als de totale erfenis hoger is dan de vrijstelling. 

 • Wat is vermogensrendementsheffing?

  Als de uitkering niet gebruikt wordt voor een doel, zoals de aflossing van een woningschuld, dan wordt de ontvangen uitkering bij de belastingaangifte als vermogen gezien (box3). Hierover moeten de nabestaanden dan vermogenrendementsheffing betalen. 

Medische keuring.

 • Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?

  Voor een overlijdensrisicoverzekering moet u altijd een gezondheidsverklaring invullen. Dit gebeurt bij Zwitserleven volledig online. Deze vragenlijst is van het Verbond van Verzekeraars en is bij iedere aanbieder hetzelfde. Deze gezondheidsverklaring is nodig, zodat we meer weten over uw gezondheid nu en in het verleden. Zo kunnen wij een inschatting maken van het overlijdensrisico.

  Aan de hand van de gezondheidsverklaring adviseert de medisch adviseur ons.

 • Waarom krijg ik een medische keuring?

  Met een overlijdensrisicoverzekering verzekert u zich tegen het risico op overlijden. Als dat risico zich voordoet, keert Zwitserleven u of uw nabestaanden een bepaald bedrag uit. Wij nemen dus het risico van u over. Daarom moet u premie betalen. Om de hoogte hiervan te kunnen bepalen, moeten wij weten hoe groot het risico is dat u overlijdt. Dit komen we te weten aan de hand van een medische keuring.

  Als de antwoorden op uw gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geven, kunnen we een medische keuring vragen. Na de keuring bekijken we of u geaccepteerd bent en/of u een hogere premie moet betalen. Wij betalen de kosten voor de medische keuring. 

  Afhankelijk van de uitslag van de medische keuring zijn er 3 scenario's:

  • De oorspronkelijke aanvraag gaat gewoon door.
  • De premie wordt verhoogd.
  • De aanvraag wordt afgewezen. Dit gebeurt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen.
 • Hoe werkt een medische keuring?

  De medische keuring wordt verricht door een onafhankelijke arts. U kunt dus niet terecht bij uw eigen huisarts of bij een bevriende arts of specialist. Andersom geldt ook: Zwitserleven mag geen arts inschakelen die ons ook medisch adviseert. Op die manier weet u zeker dat de arts een zo objectief mogelijk verslag over uw gezondheid maakt. 

  Voorafgaand aan de keuring vertelt Zwitserleven welke arts de keuring gaat uitvoeren en wat deze precies gaat doen. Waar u op wordt gekeurd, hangt af van de informatie die u in de gezondheidsverklaring heeft ingevuld. Soms zal de arts een algemene gezondheidskeuring doen. In andere gevallen zal hij u op specifieke aandoeningen onderzoeken. Zowel Zwitserleven als de medisch adviseur en de keurend arts moeten u altijd vooraf informeren wat de bedoeling is. 

 • Waarom doet Zwitserleven een erfelijkheidsonderzoek?

  Wat verzekeraars wel en niet mogen, is behalve in de Wet op de medische keuringen ook vastgelegd in het Protocol Verzekeringskeuringen. Dit protocol bevat onder andere een Moratorium Erfelijkheidsonderzoek, waarin specifiek wordt beschreven wanneer verzekeraars erfelijkheidsvragen mogen stellen. Een verzekeraar mag alleen vragen of u een erfelijkheidsonderzoek (een chromosomaal of DNA-onderzoek) heeft ondergaan, als de verzekering de zogeheten vragengrens overschrijdt.

  De vragengrens is een bepaald verzekerd bedrag. Sluit u een verzekering boven dat bedrag af, dan zal de verzekeraar meestal een keuring verlangen. Bij Zwitserleven is dit € 500.000. Hij mag in dat geval ook vragen stellen over de kans op een ernstige, onbehandelbare erfelijke ziekte van uzelf of uw familie. Daarnaast mag hij vragen naar de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek.

  Sluit u een verzekering onder de vragengrens af, dan mag de verzekeraar geen erfelijkheidsvragen stellen. Wél bent u in dat geval verplicht de verzekeraar op de hoogte te stellen van de volgende situaties:

  • Een arts zag bij een erfelijkheidsonderzoek dat u een erfelijk ziekte heeft. U heeft klachten of verschijnselen van deze ziekte.
  • U heeft aanleg voor een erfelijke ziekte. Dat blijkt uit erfelijkheidsonderzoek. Uit voorzorg heeft u een operatie ondergaan. Deze operatie moet u melden.
 • Wat gebeurt er na de medische keuring?

  De medische keuring is achter de rug. De medisch adviseur beoordeelt uw gezondheidssituatie en adviseert Zwitserleven over het sluiten van de verzekering. Hij brengt een gemotiveerd advies uit over het (medische) risico. Als de medisch adviseur adviseert om u niet op standaard voorwaarden te accepteren, dan krijgt u altijd een toelichting op dit advies – tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt. 
  U heeft als verzekerde het recht om als eerste het advies van de medisch adviseur te krijgen. U moet hier wel vooraf schriftelijk om vragen. Gevolg hiervan kan zijn dat het langer kan duren totdat de verzekering tot stand komt. U heeft ook het recht de medisch adviseur te vragen het advies niet naar de verzekeraar te sturen. De verzekering wordt dan niet afgesloten. Als Zwitserleven u al een voorlopige dekking heeft verleend, vervalt die in deze situatie. 

  Besluit u de verzekering niet door te zetten en vraagt u (schriftelijk) om de medische gegevens te vernietigen? Dan moet de medisch adviseur dit binnen 3 maanden doen.

  Herbeoordeling
  Als Zwitserleven negatief beslist over uw aanvraag, kan dat gevolgen hebben:

  • Zo kan een negatieve beoordeling inhouden dat de verzekeraar u geen verzekering aanbiedt.
  • Ook kan de verzekeraar besluiten u wel een verzekering aan te bieden, maar dan met beperkende voorwaarden, zoals een hogere premie, bepaalde uitsluitingen, een beperking in de uitkeringsduur of een (langere) wachttijd.

  Als uw aanvraag negatief wordt beoordeeld, heeft u – op basis van nieuwe en/of aanvullende gegevens – recht op een herbeoordeling. U moet deze binnen een week schriftelijk aanvragen bij de verzekeraar. Sommige verzekeraars brengen kosten in rekening voor het uitvoeren van een herbeoordeling. 

 • Wat zijn mijn plichten?

  Als de verzekeraar u vragen stelt, dan moet u die vragen zo goed en volledig mogelijk beantwoorden. Als u vragen niet goed en volledig beantwoordt en dus informatie achterhoudt, dan kan dat grote gevolgen hebben:

  • De verzekeraar kan achteraf de verzekering opzeggen.
  • De verzekeraar kan uw rechten beperken.
  • De verzekeraar kan de premie verhogen.
  • De verzekeraar geeft u of uw nabestaanden geen of een lagere uitkering.
  • U moet een uitkering terugbetalen die u al heeft ontvangen.
 • Wat zijn mijn rechten?

  In het Protocol Verzekeringskeuringen zijn de rechten opgenomen die u heeft als u een verzekering aanvraagt en moet worden gekeurd:

  • De verzekeraar, de medisch adviseur en de keurend arts moeten u vooraf informeren over de aard en omvang van de keuring.
  • U heeft altijd het recht om uw medewerking aan de keuring op te schorten. Bijvoorbeeld als er niet is voldaan aan de vorm of inhoud van de keuring zoals is beschreven in de Wet op de medische keuringen en het Protocol Verzekeringskeuringen.
  • U heeft het recht om als eerste het advies van de medisch adviseur te krijgen, voordat het naar de verzekeraar gaat.
  • U heeft het recht op het krijgen van de uitslag van nader medisch onderzoek
  • U heeft het recht op inzage en een afschrift van de medische gegevens die de medisch adviseur over u heeft verzameld
  • U heeft het recht op een eventuele verbetering van onjuiste gegevens in het keuringsdossier.
  • U heeft recht op een herbeoordeling als de verzekeraar besluit u niet te accepteren en u nieuwe en/of aanvullende gegevens heeft.
 • Hoe zit het met geheimhouding?

  Alle mensen die betrokken zijn bij de medische beoordeling hebben een geheimhoudingsplicht. De gezondheidsverklaring, de rapporten van een keuringsarts en eventuele andere (medische) informatie worden opgenomen in een medisch dossier. Dat wordt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur bewaard. Het verzamelen van gegevens over uw gezondheid is voorbehouden aan personen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Medische gegevens mogen alleen bij derden (zoals uw behandelend arts en huisarts) worden opgevraagd als u daar vooraf gericht en schriftelijk toestemming voor verleent. 

Begunstiging.

 • Wat is begunstiging?

  Een overlijdensrisicoverzekering kent altijd een begunstiging. In de begunstiging staat geregeld wie recht heeft op de uitkering.

  Standaardbegunstiging 
  In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een standaardbegunstiging. Bij een standaardbegunstiging wordt er bij overlijden van verzekerde als volgt uitgekeerd: 
   

  • Verzekeringnemer
  • Echtgeno(o)t(e) of partner
  • Kinderen
  • Erfgenamen

  Afwijken van de standaardbegunstiging 
  Als verzekeringnemer mag u zelf bepalen wie de begunstigde(n) zijn. Dit kunt u aangeven als u de overlijdensrisicoverzekering aanvraagt.

 • Wie is de begunstigde?

  De begunstigde is degene die de uitkering krijgt als de verzekering uitkeert. Als verzekeringnemer bepaalt u zelf wie de begunstigde(n) mag zijn. Dit kunt u aangeven bij uw aanvraag. 

  Als een begunstigde met naam en geboortedatum genoemd wordt, dan blijft deze persoon de begunstigde. Ook als deze persoon ooit bijvoorbeeld de echtgenoot was maar dat op een later tijdstip niet meer is.

 • Wat is kruislings sluiten van een verzekering?

  Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde overlijdt. Stel dat u wilt dat er een uitkering gedaan wordt als u komt te overlijden. Dan is het verstandig om degene die de uitkering moet krijgen de verzekeringnemer te laten zijn. Bij de standaardbegunstiging is dit dan ook meteen de eerste begunstigde.

  Als u en uw partner allebei een verzekering willen sluiten dan kan dit kruislings. 
  Uw partner is de verzekeringnemer en de begunstigde voor de verzekering waarbij u verzekerde bent. En u wordt verzekeringnemer en begunstigde voor de verzekering waarop uw partner verzekerde is.

Hypotheek.

 • Kan ik overstappen naar een Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering?

  Heeft u al een hypotheek met daarbij een overlijdensrisicoverzekering? Dan kunt u meestal zonder al te veel problemen overstappen. Uw oude overlijdensrisicoverzekering kunt u per premiebetalingstermijn opzeggen. Soms zijn er kosten verbonden aan het overstappen Vraag daarom eerst toestemming aan uw hypotheekverstrekker voordat uw overstapt.

  Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Bereken dan hier uw premie voor de Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering.

 • Kan ik een overlijdensrisicoverzekering ook los afsluiten?

  Als de overlijdensrisicoverzekering verplicht is, zal deze ook door de hypotheekverstrekker worden aangeboden. Dat is voor u meestal niet de meest voordelige optie. U kunt daarom altijd een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Deze is vaak goedkoper. Het is wel handig aan de hypotheekverstrekker te vragen welke eisen er gesteld worden aan uw overlijdensrisicoverzekering. 

  De Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering kan niet verpand worden aan uw hypotheek. Deze kunt u wel los afsluiten.

 • Wat is verpanden?

  Als u verplicht bent een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten dan moet die vaak verpand worden. Dat betekent dat het geld dat uitgekeerd wordt als u overlijdt direct naar de hypotheekverstrekker gaat. Het kan zijn dat het verzekerd bedrag bij overlijden hoger is dan de restschuld van uw hypotheek. Daarom moet u altijd aangeven wie de begunstigde wordt. 

 • Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een hypotheek?

  Als u een hypotheek wilt, heeft u in veel van de gevallen ook een overlijdensrisicoverzekering nodig. Wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan is een overlijdensrisicoverzekering verplicht als de hypotheek meer dan 80% van de waarde van de woning bedraagt. Maar ook met een hypotheek zonder NHG kan een overlijdensrisicoverzekering verplicht zijn. Dat verschilt per hypotheekverstrekker.

  Ook als een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht is, kan het handig zijn om er een af te sluiten. Mocht u komen te overlijden, dan komen uw nabestaanden niet in de financiële problemen. Het uit te keren bedrag kan dan gebruikt voor het aflossen van de hypotheek.

Buitenland.