Wetten en regels bij afkoop.

Afkoop van (klein) pensioen is een veelbesproken onderwerp. Wetgeving hierover verandert per 1 januari 2019. U leest hier meer over alle wetten en regels die gelden voor afkoop.

Afkoop van klein pensioen

Een pensioenuitvoerder mag de mogelijkheid om af te kopen aanbieden. Zwitserleven maakt géén gebruik van dit recht en werkt niet mee aan afkoop vóór de pensioendatum.

Nieuwe wetgeving vanaf 2019

Vanaf 1 januari 2019 is afkoop van een klein pensioen bij einde van de dienstbetrekking niet langer mogelijk. De belangrijkste reden voor deze wetgeving is dat werknemers steeds vaker kort in dienst zijn bij één werkgever. En dus vaker kleine pensioenen hebben. Deze pensioenen worden makkelijk afgekocht en verliezen daarmee hun doel: pensioen opbouwen. Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen wordt daarom geïntroduceerd, waardoor de kans op een hoger pensioen toeneemt.

Hoofdlijnen nieuwe wetgeving

De hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving zijn :

  • Voor nieuwe kleine pensioenen die na 1 januari 2019 zijn ontstaan vervalt het recht van pensioenuitvoerders om het pensioen af te kopen.
  • Nieuw is het recht voor alle uitvoerders om kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief pensioen opbouwt. Dit mag zonder toestemming van de deelnemer.
  • Uitvoerders die ervoor kiezen nieuwe kleine pensioenen over te dragen, mogen ook bestaande kleine pensioenen overdragen.

Een pensioenuitvoerder is niet verplicht om kleine pensioenen over te dragen. Wel is hij verplicht om inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen te accepteren. 
Als deelnemer aan een pensioenregeling kunt u geen bezwaar maken tegen de overdracht van uw kleine pensioen.

Pensioenregister als centraal punt

U heeft geen actieve rol meer bij de waardeoverdracht van uw kleine pensioen. Informatie-uitwisseling verloopt volgens de nieuwe wet via het pensioenregister. Als een pensioenuitvoerder kiest voor waardeoverdracht van uw kleine pensioen, dan moet hij binnen één jaar na uw uitdiensttreding in het pensioenregister toetsen wie de nieuwe uitvoerder is waar u pensioen opbouwt.

Heeft u niet direct een nieuwe baan? Of heeft u geen pensioenopbouw bij de nieuwe werkgever? Dan moet de overdragende uitvoerder elk jaar toetsen of er inmiddels een nieuwe uitvoerder is waar u pensioen opbouwt en hij het kleine pensioen kan overdragen.

Zeer kleine pensioenen vervallen

Administratiekosten van zeer kleine pensioenen staan niet in verhouding tot de uitkeringsbedragen van deze pensioenen. Met zeer klein bedoelen we pensioenen waarbij zo weinig is opgebouwd, dat de pensioenuitkering lager is dan € 2,00 bruto per jaar. Vanaf 1 januari 2019 vervallen deze pensioenen daarom volledig. Als u een zeer klein pensioen heeft, kunt u dit pensioen in 2018 nog afkopen. Vanaf 2019 zal de pensioenuitvoerder het opgebouwde bedrag in een duurzaam project investeren.

Voor meer informatie over afkoop klein pensioen vóór pensioendatum verwijzen wij u graag naar Artikel 66 Pensioenwet. U kunt ook terecht bij uw adviseur.