Bewustzijn.

We werken samen met klanten en zakelijke partners om bewustzijn te creëren over milieu, sociale en bestuurlijke aspecten. En om de hieraan verbonden risico’s te beheersen en oplossingen te ontwikkelen.

2.1. In gesprek met klanten 

Frequent contact met klanten (werkgevers en werknemers) over producten en service, en evaluaties daarvan, zijn cruciaal om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Naast klanttevredenheidsonderzoeken en klachtenanalyses spelen klantenpanels hierin een belangrijke rol. Ze worden benut om al bestaande producten en communicatie voor werknemers verder te verbeteren en om samen met klanten nieuwe producten en service te bedenken en te toetsen. Eenvoudig taalgebruik in de productdocumentatie is maar een van de aspecten die bijdragen aan begrijpelijke producten. Zwitserleven onderzoekt ook hoe het ontwerp van producten en de gehele communicatie rondom producten begrijpelijkheid kan verbeteren. Zo werd input uit de klantenpanels in 2013 ook benut om educatieve animatiefilmpjes voor de website samen te stellen. Alle medewerkers van Zwitserleven kunnen hun inzicht in klantbeleving vergroting door de discussies met klanten terug te zien op video.

Via LinkedIn houdt Zwitserleven werkgevers op de hoogte van pensioenontwikkelingen en wordt naar meningen gevraagd via discussies en polls. Op hun beurt kunnen werkgevers online vragen aan Zwitserleven stellen. Eind 2013 ware er circa 1.000 volgers. Zwitserleven heeft ook een community voor de werknemers van klanten op Facebook, met circa 1.200 volgers eind 2013. 
Zwitserleven organiseerde in 2013 verschillende evenementen voor haar klanten:

  • Pensioenavonden voor werknemers van klanten die binnenkort met pensioen gaan, waarin alle aspecten van de overgang en de uitkering aan bod komen.
  • Pensioen Podium, een evenement voor klanten en hun werknemers op drie locaties in het land waarin informatie en amusement, zoals een Pensioencabaret, gecombineerd werden.
  • Meerdere UPO-dagen op locatie bij werkgevers (als betaalde dienst) om werknemers uitgebreid voor te lichten over het Uniforme Pensioen Overzicht en alle relevante pensioenaspecten.
  • Pensioenseminar, waarbij Zwitserleven met pensioenfondsbestuurders, werkgevers, werknemers en distributiepartners actuele pensioenonderwerpen bespreekt. In 2013 was het thema ‘Pensioen naar het museum’, waarin toekomstfilosoof Adjiedj Bakas de bezoekers meenam in zijn beeld van de toekomstige pensioenmarkt.

2.2. Proactief de dialoog aangaan met bedrijven 

ACTIAM richt zich op een beperkt aantal bedrijven voor het voeren van een constructieve dialoog over ESG-aspecten. De focus ligt op bedrijven in de delfstoffenindustrieën, met name olie, gas en mijnbouw, en in de sectoren bosbouw en papier en voedingsmiddelen, dranken en tabak. In deze sectoren komen de meeste maatschappelijke controverses en risico’s voor. Eind 2013 was ACTIAM met 24 bedrijven in dialoog.

Een dialoog kan verlopen via individuele gesprekken met het senior management van een bedrijf, zoals relevante experts en/of leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, of via platforms van verschillende samenwerkende aandeelhouders. Vertrouwelijkheid is bij veel bedrijven een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. In de dialoog is het voorgenomen of gedane stemgedrag vaak een middel om een standpunt kracht bij te zetten. ACTIAM gaat de dialoog over ESG-principes liefst proactief aan, dat wil zeggen voordat conflictsituaties (kunnen) ontstaan die aandeelhouders- of andere belangen aantasten.

ACTIAM kiest voor een terughoudend beleid bij het uitsluiten van bedrijven. Veel bedrijven zijn gevoeliger voor kritiek van een betrokken aandeelhouder dan van een buitenstaander. Voorwaarde is wel dat het bedrijf blijk geeft open te staan voor kritiek en veranderingen. Als de dialoog uiteindelijk niets oplevert kan ACTIAM alsnog overgaan tot uitsluiting. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2013 bij het Amerikaanse Walmart Stores. ACTIAM uitte bij dit retailconcern, het grootste ter wereld, begin 2012 haar bezorgdheid over het schenden van arbeidsrechten, voornamelijk in de VS, en omkoping en corruptiepraktijken in Mexico. Over Walmarts reactie op bezwaren tegen corruptie, diversiteit en medewerkerstevredenheid was ACTIAM niet ontevreden, maar Walmart was niet bereid om werknemers het recht te geven om via een vakbond collectief te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en wilde daarover ook niet in gesprek gaan. Walmart voldeed daarmee niet meer aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen. ACTIAM startte vanaf eind september met de verkoop van de 75.337 aandelen die werden aangehouden namens haar klanten. Inmiddels zijn alle aandelen verkocht.

2.3. Bewustwording en educatie 

Zwitserleven zocht via vakpers en publieke media regelmatig de publiciteit om het pensioenbewustzijn, met name onder jongeren, in Nederland te vergroten en daarbij het belang van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van deelnemers te benadrukken. Zwitserleven ondersteunt daarnaast verschillende educatieve instellingen en projecten, onder andere met stages, afstudeeropdrachten, gastcolleges, hulp bij het samenstellen van het curriculum en subsidietrajecten. Tot de activiteiten in 2013 behoorden onder meer:

  • Ontwikkeling van een les pensioeneducatie voor het mbo, in samenwerking met pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en de stichting Weet Wat Je Besteedt. Daarbij gaven directieleden en medewerkers een dertigtal gastlessen. Zwitserleven streeft ernaar dat pensioen binnen vijf jaar een standaardonderdeel wordt van het lespakket van jongeren. In 2013 gaf ook voor € 11.000 financiële ondersteuning aan Weet Wat je Besteedt.
  • Samen met Stichting Qloud Connect, een platform voor studenten met kwantitatieve belangstelling, bedrijven en instellingen, organiseert Zwitserleven projecten gericht op het pensioen van de toekomst. In 2013 nam Zwitserleven onder meer deel aan een brainstormmiddag waarbij studenten zich bogen over de vraag hoe het pensioen er in 2020 uit ziet. Er kwamen verrassende concepten uit voor nieuwe producten en manieren van distributie.
  • Jaarlijks geeft Zwitserleven gastcolleges aan de opleiding bedrijfswiskunde van de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. Studenten krijgen dan de opdracht een pensioenplanner te ontwerpen waarmee consumenten inzicht krijgen in hun pensioen. Zwitserleven biedt ook stageplekken en mogelijkheden om af te studeren.
  • Zwitserleven sponsort de Accenture-vakprijs voor de meest duurzame innovatie, mede om zelf ideeën op te doen voor verduurzaming.