Veelgestelde vragen.

Pensioen voor DGA's.

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer.

 • Wat zijn de belangrijkste punten in de Novelle bij de Wet uitfasering pensioen eigen beheer?
 • Hoe wordt het pensioen in eigen beheer uitgefaseerd?

  Voor toekomstige opbouw
  Na inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB is het niet langer mogelijk om nog fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (dus is het ook niet langer mogelijk om nog te doteren aan eventueel reeds in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken); De DGA kan over nieuwe dienstjaren na 1 Na inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB wel een oudedagsvoorziening opbouwen bij een professionele aanbieder, net zoals een “gewone” werknemer (niet zijnde een DGA) dat ook kan.

  Voor al opgebouwde pensioenaanspraken:

  1. De DGA wordt gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid geboden zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen. Deze afkoopmogelijkheid betekent het volgende:
   • De pensioenaanspraak wordt fiscaal geruisloos (zonder loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting) afgestempeld naar het niveau van de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van vennootschapsbelasting (fiscale waarde van de pensioenverplichting);
   • Die fiscale waarde van de pensioenverplichting vóór de afstempeling vormt het uitgangspunt (de grondslag) voor de vaststelling van de grondslag van de loonbelasting die verschuldigd is ter zake van de afkoop, met dien verstande dat op deze grondslag een korting wordt verleend;?Er is over de afkoop geen revisierente verschuldigd.
   • Er ontstaat meer ruimte om weer dividend uit te keren.
   • Er wordt afgezien van pensioen.
   • De (ex) partner moet instemmen met afkoop.
  2. De DGA voor wie een afkoop geen reële optie is, wordt de mogelijkheid geboden om op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak om te zetten in een aanspraak ingevolge een zogenoemde oudedagsverplichting.
   • Er ontstaat meer ruimte om weer dividend uit te keren. Vermindering dividendklem
   • Er wordt afgezien van pensioen
   • De (ex) partner moet instemmen met de omzetting naar een oudedagsverplichting
  3. Als geen keuze wordt gemaakt blijft, voor de tot en met 31 maart 2017 in eigen beheer opgebouwde aanspraken, de huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting voor de DGA gelden. Indexering (indien toegezegd) van tot 1 april 2017 opgebouwde aanspraken vindt nog wel plaats. De pensioenvoorziening (in eigen beheer) moet in dat geval nog steeds actuarieel te worden berekend.
 • Hoe wordt de afkoopwaarde PEB berekend en welke kortingen gelden?
  • De wet biedt de DGA de mogelijkheid om in 2017, 2018 of 2019 het PEB in zijn geheel af te kopen op basis van de fiscale (balans)waarde per ultimo 2015. Hoe eerder de afkoop plaatsvindt, hoe hoger het percentage korting op de te belasten afkoopsom:
   Jaar waarin afkoop PEB plaatsvindtPercentage korting van de grondslag
   2017 34,5%
   2018 25,0%
   2019 19,5%
  • Ter voorkoming van anticipatie-effecten is er voor gekozen om de balanswaarden ultimo 2015 als uitgangspunt voor de korting te nemen. Over de waardestijging die als gevolg van dotaties, oprenting en indexering na die datum is ontstaan, wordt géén korting op de grondslag verleend. Echter, bij afkoop van het reeds tot uitkering gekomen PEB in 2017, 2018 of 2019, zal de fiscale balanswaarde op het moment van afstempelen lager zijn dan die per ultimo 2015. In dat geval wordt de korting berekend over de fiscale (balans)waarde op het moment van afstempelen en niet over de (hogere) fiscale (balans)waarde ultimo 2015.
 • Wat zijn de voorwaarden van het omzetten van PEB naar een Oudedagsverplichting (in eigen beheer)?
 • Waarom moet voor afkoop en omzetten naar een oudedagsverplichting ook de partner instemmen?

  Met de fiscaal gefaciliteerde mogelijkheden van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of het omzetten in een spaarvariant oudedagsverplichting, kunnen ook de (afgeleide) pensioenrechten van de (ex)partner van de DGA worden verlaagd. De wet voorziet in de voorwaarde dat die (ex)partner uitdrukkelijk moet instemmen met de door de DGA beoogde beëindiging van het PEB. Met deze voorwaarde worden primair de rechten van de (ex)partner beschermd terwijl tegelijkertijd wordt zeker gesteld dat de (ex)partner zich bewust is van de gevolgen van het afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of een omzetting in een spaarvariant oudedagsverplichting.

 • Moet ik de belastingdienst op de hoogte brengen van mijn keuze?

  In wet is opgenomen dat de DGA de Belastingdienst moet informeren als hij gebruik heeft gemaakt van een van de opties voor een gefaciliteerde beëindiging van het PEB. Dit moet uiterlijk 1 maand na eventuele afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting gebeuren. Deze informatieverplichting is geen verzoek tot toepassing van de fiscaal gefaciliteerde beëindiging van het PEB, maar een voorwaarde waaraan moet worden voldaan als hiervan gebruik wordt gemaakt. Bij algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald welke informatie aan de Belastingdienst moet worden verstrekt en op welke wijze deze informatie moet worden aangeleverd. In ieder geval is noodzakelijk dat de DGA aan de Belastingdienst kenbaar maakt dat de (ex)partner van de DGA heeft ingestemd met een wijziging in het PEB.

 • Waarom mag waardeoverdracht naar een eigenbeheerlichaam alleen nog dit jaar?

  Op basis van de huidige fiscale wetgeving mag waardeoverdracht van het extern verzekerde (DGA)pensioen plaatsvinden naar een eigenbeheerlichaam. Dit betekent dat het extern verzekerde deel fiscaal bezien mag worden “teruggehaald” naar eigen beheer. Vanaf 1 april 2017 is het eigenbeheerlichaam geen toegelaten verzekeraar meer, met uitzondering van het tot 1 april 2017 in het eigenbeheerlichaam opgebouwde PEB. De staatssecretaris houdt echter een coulancetermijn aan van 3 maanden na 1 april 2017. Waardeoverdracht van een extern verzekerd pensioen naar een eigenbeheerlichaam is dan ook vanaf 1 juli 2017 niet langer mogelijk. Het terughalen van het bij Zwitserleven verzekerde deel is voor die tijd nog wel mogelijk. De getekende formulieren voor overdracht naar eigen beheer dienen uiterlijk op 1 juni 2017 door Zwitserleven te zijn ontvangen.

 • Geldt over het bedrag van de waardeoverdracht ook de korting?

  In dat geval kan dit deel in 2017, 2018 of 2019 worden afgekocht, maar over dit deel wordt geen korting verleend omdat de korting maximaal wordt verleend over de fiscale (balans)waarde zoals die per ultimo 2015 vermeld stond op de balans van de bv die de PEBverplichting heeft. Over de afkoop van dit deel is geen revisierente verschuldigd.

 • Mag ik mijn opgebouwde pensioen in eigen beheer overdragen aan Zwitserleven?

  Ja dat mag. Maar dat mag alleen als de economische waarde wordt overgedragen. Er mag dus niet worden afgestempeld.

 • Kan ik mijn pensioenregeling volledig bij Zwitserleven verzekeren?

  Ja dat kan. Dat kan alleen als de pensioenregeling een beschikbare premieregeling wordt. Optioneel kan een partnerpensioen en/of een nabestaandenoverbruggingspensioen worden verzekerd. Het ouderdomspensioen kan worden opgebouwd door middel van beleggingen of een kapitaal bij leven.

 • Ik bouw pensioen op in eigen beheer en heb ook een deel van mijn pensioen bij Zwitserleven verzekerd. Wat kan ik doen?

  De waarde van de pensioenverzekering kan worden overgedragen naar eigen beheer. Daarnaast kan de verzekering premievrij worden voorgezet. Als de pensioenverzekering bij Zwitsersleven blijft bestaan willen wij graag weten welke pensioentoezegging hier aan ten grondslag ligt. Anders kan Zwitserleven de pensioenregeling niet uitvoeren.

 • Hoe stop ik nu de opbouw van pensioen in eigen beheer?

Cookies.

Zwitserleven.nl gebruikt verschillende cookies:

 • We maken onze website er sneller en gebruiksvriendelijker mee.
 • Zo hoeft u informatie in formulieren slechts één keer in te vullen en wordt bepaalde informatie niet onnodig vaak getoond.
 • U kunt social media functies gebruiken en advertenties zien die op uw interesses zijn afgestemd.

Een cookie is een klein tekstbestand zonder persoonlijke informatie.

Cookies zelf instellen


[X]

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje. Dit bestandje bevat een kleine hoeveelheid informatie. De belangrijkste functie van cookies is om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.
Wij plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat u de website bezoekt.

2. Waar gebruikt u cookies voor?

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat u anders de website niet kunt gebruiken of om u een dienst of product te leveren waar u zelf om hebt gevraagd. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Andere cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te analyseren of om de website op uw interesses af te stemmen. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming. Zie voor meer informatie ons privacy en cookie reglement.

3. Kan een cookie kwaad voor de werking van mijn computer?

Nee, een cookie kan geen kwaad en heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken.

4. Wat gebeurt er als ik cookies weiger?

Als u cookies weigert, gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de website. We kunnen dan niet meer zien hoe we de website voor u zouden kunnen verbeteren. Wel kunt u als u cookies weigert de website en uw eigen persoonlijke accounts op de website blijven bezoeken.

5. Voor welke websites geldt uw toestemming?

Uw toestemming geldt voor alle websites van Zwitserleven, behalve de websites waar een inlog voor nodig is. Voor deze websites kunt u apart toestemming geven. Ga daarvoor naar de betreffende website.

6. Hoe lang blijft een cookie op mijn computer staan?

Dat verschilt per cookie. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Andere blijven langer op uw computer staan. 

7. Ik heb al toestemming voor het plaatsen van uw cookies gegeven. Waarom wordt dit dan bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd?

Wij weten dat u toestemming hebt verleend door een cookie waarin dit staat op uw computer te plaatsen. Als u alle cookies van uw computer hebt verwijderd, wordt er echter opnieuw toestemming gevraagd.

8. Waar vind ik meer informatie over mijn privacy en over cookies?

In ons privacy en cookie reglement.

9. Vragen?

Neem dan contact op met Zwitserleven Afdeling Marketing, Postbus 5000, 1185 MD Amstelveen, 020 - 347 84 78 of per mail via internet@zwitserleven.nl.

Terug naar het cookie scherm

Nee, ik wil geen cookies Ja, ik ga akkoord met het gebruik van deze cookies
Privacy- en cookiereglement