Update.

Pensioenknip niet zonder risico

Edward Devilee. 06 augustus 2015

Op 8 juli 2015 is de tijdelijke regeling pensioenknip in aangepaste vorm weer in werking getreden. De pensioenknip kan gebruikt worden door (gewezen) deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst die vóór 1 januari 2017 met pensioen gaan. De pensioenknip is weer mogelijk gemaakt vanwege de lage rentestand. Pensioenkapitaal dat op de pensioendatum wordt aangewend, moet volledig worden gebruikt voor het aankopen van levenslange uitkeringen van ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen. De uitkeringen worden aangekocht tegen de op dat moment geldende tarieven. Belangrijk onderdeel van de tarieven is de rente. Momenteel is de rente historisch laag, wat leidt tot lage uitkeringen.

Hoe werkt het?

Bij een pensioenknip wordt het beschikbare pensioenkapitaal op de pensioendatum gesplitst. Een deel van het kapitaal wordt gebruikt voor het aankopen van tijdelijke uitkeringen. Het resterende kapitaal wordt na afloop van de tijdelijk uitkeringen gebruikt voor het aankopen van levenslange uitkeringen. Bij het knippen wordt eerst vastgesteld hoe hoog de pensioentermijnen zouden zijn als het volledige pensioenkapitaal gebruikt zou worden voor levenslange pensioenen. Deze pensioenen worden vervolgens niet levenslang, maar tijdelijk verzekerd. Daar is een deel van het pensioenkapitaal voor nodig. De tijdelijke uitkeringen moeten ingaan voor 1 januari 2017. De duur van de tijdelijke uitkeringen is ten hoogste twee jaar. Als het pensioenkapitaal  bestemd is voor het aankopen van een ouderdoms- en partnerpensioen, dan wordt naast een tijdelijk ouderdomspensioen ook een tijdelijke dekking van partnerpensioen verzekerd.

Het andere deel van het kapitaal wordt uitgesteld en komt beschikbaar na afloop van de tijdelijke periode. Met het dan beschikbare kapitaal moeten levenslange uitkeringen van ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen worden aangekocht. De levenslange uitkeringen moeten aansluiten op de tijdelijke pensioenuitkeringen. Deze pensioenen worden  aangekocht tegen de dan geldende tarieven.

Het beschikbare pensioenkapitaal moet tenminste € 10.000,- bedragen. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om op verzoek mee te werken aan een pensioenknip.

Ervaringen uit het verleden

De pensioenknip biedt een kans op een hoger pensioen. De pensioengerechtigde loopt ook het risico dat hij uiteindelijk een lager pensioen heeft. Dat maakt de pensioenknip adviesgevoelig.

De pensioenknip was eerder ook al mogelijk bij een pensioendatum vóór 1 januari 2014. De duur van de tijdelijke pensioenuitkeringen was toen maximaal vijf jaar in plaats van twee jaar. Bij de vorige pensioenknip (vanaf 1 januari 2009 tot 1 januari 2014) ging de rente juist omlaag en ontvingen de deelnemers uiteindelijk minder pensioen. De rente is een belangrijk onderdeel van de tarieven. De rentestand lag in 2009 met zo’n 4% op een veel hoger niveau dan nu. Er blijft echter een risico bestaan dat de rente verder zal dalen of lange tijd laag zal blijven.

Een ander onderdeel van de tarieven is bijvoorbeeld de overlevingstafel. Als een nieuwe overlevingstafel wordt geïntroduceerd waarin mensen ouder worden, maakt dat de aankooptarieven van ouderdomspensioen duurder. Na afloop van de tijdelijke uitkeringen heeft de gepensioneerde echter geen recht op te shoppen met het resterende kapitaal.

Extra kosten en risico’s

Behalve het conversierisico brengt de pensioenknip ook extra advies- en aankoopkosten met zich mee. De pensioentermijnen worden op twee in plaats van op één moment aangekocht.

Het tarief voor tijdelijke uitkeringen is duurder dan het tarief voor levenslange uitkeringen.

Pensioengerechtigde loopt ook risico op lager pensioen.

Als het resterende kapitaal wordt belegd, blijft de gepensioneerde een beleggingsrisico lopen. Bij beleggen volgens het lifecycle principe, neemt het beleggings¬risico af naarmate de pensioendatum nadert. In de laatste 3 jaar voor de pensioendatum bestaat de beleggingsmix vrijwel geheel uit obligaties (aankoopgericht beleggen). Renteschommelingen in de laatste jaren voor aankoop van het pensioen zullen het aan te kopen pensioen dan minder hard raken. Andersom geldt dan dat beleggen volgens het lifecycle principe niet geschikt is voor het speculeren op een rentestijging.

Doorbeleggen na pensioendatum

Momenteel is het wetsvoorstel Wet Variabele pensioenuitkering in voorbereiding. Dit wetsvoorstel zou een meer structurele oplossing kunnen bieden voor de lage rentestand. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een risicodragend pensioen. Als de deelnemer hiervoor kiest varieert zijn pensioen na de pensioendatum mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte. De beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 juli 2016. Het is onduidelijk of de nieuwe wet overgangsrecht voor gebruikers van de pensioenknip zal omvatten.

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Oude reacties.

Huub - 1170 dagen geleden

Wordt het langzaamaan niet tijd dat een pensioen uitkering ook niet kan worden aangekocht op een bankrekening. Uiteraard kan dit niet levenslang, maar het is maar de vraag of iedere personato hierop zit te wachten. Zeker gezien de vaak lage kapitalen is een levenslange uitkering vaak financieel een lachtertje.
De kosten in een pensioenpolis zijn toch vaak nog erg hoog. Een doorsnee verzekeraar houdt in het begin vaak al een minimaal bedrag in van € 650,- euro. En als daar nog de (door het AFM) verplichte advieskosten bij worden gerekend een aardige sigaar uit eigen doos.
Het kostenaspect zal bij een bankrekening veel lager uitvallen. Maar schijnbaar loopt er nog altijd een bepaald compromis tussen de overheid en de verzekeraars !!

Gerard van der Toolen - 2 jaren geleden - 1170 dagen geleden

Momenteel worden pensioenuitvoerders enorm bevoordeeld om tegen de huidige lage rentestand levenslang kapitalen in te kopen. Voor een rente van rond de 1% kopen zij dus geld voor een periode van gemiddeld meer dan 15 jaar. Logisch dat hiertegen veel bezwaar is. Dit zal uiteindelijk wel erg goed zijn voor de balans en verlies en winstrekening van de pensioenuitvoerder.
Goed dat er een internet consultatie plaatsvindt (iedereen die dit leest: gebruik maken van deze mogelijkheid!) voor een voorstel!
De knip is er niet (alleen) vanwege de lage rentestand, maar (juist) omdat er nieuwe wetgeving aan komt in 2017. Doorbeleggen na pensioendatum is een belangrijk item in het voorstel.
In het huidige systeem wordt het beleggingsrisico al een jaar of tien voor de pensioendatum afgebouwd. Hierna ben je als gepensioneerde verplicht om een levenslang pensioen te kopen bij een verzekeraar waarvoor je een rente krijgt die de inflatie niet eens bij houdt.
Het is goed dat gepensioneerden in ieder geval zelf de keuze krijgen op welke wijzen zij hun pensioengeld beleggen. Met of juist zonder beleggingsrisico. Het is het geld van de gepensioneerde!
Je verplicht vastleggen op een rente voor een periode van gemiddeld meer dan 25 jaar (10 jaar voor en gemiddeld 15 jaar na ingangsdatum pensioen) die de inflatie niet eens bij houdt lijkt mij geen goed plan.
Goed als de gepensioneerde zelf kan beslissen over het eigen pensioengeld.

Gerard van der Toolen
OR-Pensioenadviseurs

Rob Goedhart / vz Geldebelangen - 1170 dagen geleden

Er staat een onjuistheid in dit verhaal en een aantal zaken verdient nadere nuancering

Het is niet juist dat de tijdelijke uitkering MOET eindigen op 1 juli 2017. De regels laten een tijdelijk uitkering toe van (maximaal) twee jaar. Aanbieders MOGEN de tijdelijke uitkering wel eerder laten eindigen. De grote vraag is of dat verstandig is.
Want als er op 1 juli 2017 nog geen oplossingen zijn geïmplementeerd dan kan de regeling (zoals vermeld in de nadere toelichting) zelfs nog verlengd gaan worden.

De nuancering heb ik al vermeld in mijn blog op AM-web: http://amweb.nl/pensioen-724630/herinvoering-pensioenknip-positief-maar-geen-oplossing-voor-iedereen

Als je als verzekeraar gaat roepen dat de rente over twee jaar wel eens lager zou kunnen zijn moet je ook vertellen met welke rente er NU gerekend wordt. Desgevraagd weigert Zwitserleven dat op te geven. Uit verwijzingen naar een aantal bronnen waarin we volgens Zwitserleven zouden moeten zoeken (u-rendement) en uit offertes blijkt dat de rente dichter bij de 0% ligt dan bij de 1%. Hoeveel lager kan het dan nog worden?

Dat tarieven voor een tijdelijke uitkering heel veel duurder is (waardoor de klant in feite af zou moeten zien van de tijdelijke uitkering) is ons nog niet aangetoond.

Dat het adviesgevoelig is ligt er ook aan hoe moeilijk verzekeraars (en hun adviseurs) het de klant maken. Zoals uit de blog blijkt kan St Geldbelangen (die opkomt voor 'keurslijpensioengedupeerden') verdedigen dat er 'niet vele keuze hoeven te worden geboden wat betreft het restkapitaal dat opzij gezet wordt'.

Bij deze een oproep om de klant naar een goede oplossing te begeleiden. Dus creatief te zijn in andere oplossingen dan wat er in feite nu gebeurt: het aan de klant aanbieden van een eigen pensioenuitkeringsrekening met een aan die klant toegerekende rentevergoeding van ongeveer 0%! Die vervolgens NOOIT meer verandert. Ook al lopen de uitkeringen tien, twintig, misschien wel dertig jaar. Dat zulke producten mogen en mochten bestaan en dat verzekeraars - ook Zwitserleven - daar niets aan hebben gedaan is beschamend! Zeker voor een bedrijfstak die constant zegt dat het klantbelang voorop staat....

huub - 1170 dagen geleden

Inderdaad als een AFM daar nu eens de volle aandacht aan zou schenken. In plaats van het op punten en komma's bekritiseren van een verplicht gesteld. en vaak overbodige adviesrapportage voor de aankoop van een levenslange uitkering met 0 rendement.
want meer smaken zijn er niet !!

Edward Devilee - 1170 dagen geleden

Hieronder ga ik graag in op de reacties.

Beste Huub,
Ik herken de roep om uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden. De opvolger van de pensioenknip staat al in de steigers in de vorm van de Wet variabele pensioenuitkering, en daar zal het niet mee ophouden. Elke mogelijkheid heeft zijn eigen voor- en nadelen. Bij de pensioenknip vraag ik o.a. aandacht voor de extra kosten, naast de kans om te profiteren van een rentestijging. Als de pensioenknip wordt afgezet tegen andere alternatieven dan vraagt dat telkens om een weging van de voor- en nadelen. Die weging zal niet voor iedereen hetzelfde uitpakken. Zwitserleven beschouwt de pensioenknip als een adviesgevoelig product.

Beste Gerard,
De huidige lage rentestand is niet in het voordeel van de verzekeraars. Mijn collega Spencer Stots schreef daar ook al over bij zijn artikel 'Waarom garantie gegarandeerd minder betekent'.
De pensioenknip beschouw ik ook als een tussenoplossing. Het is nog niet duidelijk of verzekerden die kiezen voor de pensioenknip, gebruik kunnen maken van het wetsvoorstel om door te beleggen na de pensioendatum, maar dat zal in het wetgevingstraject zeker aandacht krijgen!

Beste Rob,
Het klopt dat de duur van de tijdelijk uitkering ten hoogste twee jaar bedraagt. In het artikel schreef ik dat de tijdelijke uitkering 'uiterlijk' 1 juli 2017 moet eindigen. Een kortere duur mag wettelijk ook. Vraag is inderdaad of een kortere duur aantrekkelijk kan zijn. Bij de pensioenknip wordt onder andere gespeculeerd op een herstel van de marktrente binnen de tijdelijke duur en de rente is nu al langere tijd laag.
De rente kan stijgen of dalen, maar het mag duidelijk zijn dat de rente momenteel historisch laag is. Echter, ook bij een stijging van de rente is een pensioenknip niet automatisch gunstig voor de deelnemer. De deelnemer zal eerst de extra kosten moeten goedmaken die met de pensioenknip samenhangen. De kosten, tarieven en risico's zijn overwegingen om mee te nemen, naast een inschatting over de renteontwikkeling.
Zwitserleven gaat de pensioenknip aanbieden, maar beschouwt het wel als een adviesgevoelig product. Binnen het product 'pensioenknip' zijn niet veel keuzemogelijkheden, maar de afweging van de risico's en de alternatieven voor de pensioenknip maakt de keuze voor de pensioenknip toch adviesgevoelig. De huidige wetgeving beperkt Zwitserleven en de adviseur helaas in creatieve mogelijkheden bij aanwending van een pensioenkapitaal. Positief is dat de pensioenknip een optie toevoegt naast bekende mogelijkheden als uitstel en laag-hoog constructies en de wetgever een aanzet heeft gemaakt om tot een meer structurele oplossing te komen.

Gerard van der Toolen - 1170 dagen geleden

Beste Edward,

Dank voor de reactie.
Uw collega Spencer Slots heeft inderdaad geschreven dat de huidige lage rentestand niet in het voordeel is van verzekeraars.
Hiermee ben ik het echter geheel oneens!
Verzekeraars kopen nu tegen een historisch zeer lage rente lang geld in en vragen ook nog eens een opslag vanwege de rentegarantie. De werkgevers betalen hier dus voor. Pensioengeld staat al snel meer dan 50 jaar bij een verzekeraar en me dunkt zal de rente wel eens boven de huidige lage rente komen.

In artikel 63 a van het voorstel kun je lezen dat het de bedoeling is om wel door te beleggen na pensioendatum (indien de gepensioneerde wit wil uiteraard).

Het is goed voor gepensioneerden dat er wat meer flexibiliteit, concurrentie en transparantie bij dit soort producten komt.

Gerard bvan der Toolen OR-Pensioenadviseurs

Rob Goedhart / vz Geldbelangen - 1170 dagen geleden

Beste Edward,

Weer foute informatie. De uitkeringen eindigen helemaal niet uiterlijk 1 juli 2017. Volgens artikel 3a van Regeling Pensioenwet en Wet Beroepspensioenregelingen ( http://www.wetten.nl/BWBR0020917/geldigheidsdatum_10-07-2015#Hoofdstuk1) kan iedereen van de regeling gebruik maken van wie de pensioendatum vóór 01-01-2017 ligt. Ergo: iemand die een pensioendatum heeft op 31-12-2016 en van de pensioensknipregeling gebruik wil maken kan dus een tijdelijke uitkering hebben tot 31-12-2018! (Als de verzekeraar een tweejarige uitkering aanbiedt)

Je zegt: "Het is nog niet duidelijk of verzekerden die kiezen voor de pensioenknip, gebruik kunnen maken van het wetsvoorstel om door te beleggen na de pensioendatum, maar dat zal in het wetgevingstraject zeker aandacht krijgen!".

Ten eerste heet het wetsvoorstel niet "wetsvoorstel doorbeleggen". Dit is een term die in de verzekeringswereld leeft, waarschijnlijk omdat de wens de vader van de gedachte is omdat men de beleggingsrisico's (ook) in de uitkeringsfase bij de klant wil leggen. Het wetsvoorstel heet 'variabele pensioenuitkeringen'. Misschien zijn er wel heel ander oplossingen denkbaar.

Ten tweede is juist alles is er op gericht dat de pensioenknipklanten juist wel gebruik kunnen gaan maken van de oplossingen waarover de staatssecertaris nu aan het nadenken is. Daarom zegt de staatssecretaris ook in de begeleidende tekst bij de regeling: "Indien nodig zal de regeling Pensioenknip te zijner tijd nogmaals worden aangepast om de regeling te laten aansluiten op de aangekondigde maatregelen voor optimaliseren van premieovereenkomsten."
En reken maar dat wij als Geldbelangen er - tijdens het wetgevingsproces - op aan zulle sturen (te beginnen op 25-8 als wij bij de staatssecretaris aan tafel zitten) dat consumenten niet WEER tussen wal en schip terecht gaan komen!

Nogmaals: ga ajb niet vaag doen over 'rente' die straks misschien lager is' en '(hoge?) kosten' die gemoeid zouden zijn met de pensioenknip 'omdat we het een adviesgevoelig product vinden'. Dat zijn van die vaagheden die alleen op de onderbuik werken. Kom dan op en vertel welke rente jullie nu inrekenen! (Zoals gezegd: desgevraagd werd ons dat niet gemeld). Laat het dan aan de klant wel of hij het een groot risico vind dat die rente over twee jaar nog lager zal kunnen zijn dan nu. Let wel: voor het geval hij dan een uitkering wil die afhankelijk zal zijn van de rente.

En wat zijn dan die kosten van die tijdelijke regeling, die je niet zou hebben als je niet met de pensioenknip werkt? Hoe hoog zijn die? Om de klant goed te laten kiezen zul je dat moeten vermelden.

Verplaats je eens een keer in meneer Jansen. Hij krijgt € 250.000 pensioen kapitaal beschikbaar en moet daar iets mee.
* Ofwel zijn hoofd op het hakblok leggen en accepteren dat hij een levenslange onveranderlijke uitkering krijgt met daarin een rentevergoeding tegen de 0% aan. Komt - met de ruime marge aan levensverwachting - neer op ongeveer € 9,000 per jaar!
(Helemaal eens met Gerard: het is volstrekt ongeloofwaardig dat je als verzekeraar niet je best gaat doen om op die binnen gekomen KWART MILJOEN van de klant minus een paar uitkeringen voor de eerste - zeg - 10 jaar niet gaat proberen meer marge te halen.)
* Ofwel nu tijdens de eerste twee jaar ook € 9.000 en een - inderdaad - wat onzeker uitkering over twee jaar.

Mijn vraag aan jullie dus concreet:
* Zijn jullie bereid man en paard te noemen en de huidige rekenrente en bijbehorende kosten klip en klaar te benoemen in jullie offerte?
* Daarbij tevens het bedrag van het kapitaal dat gebruikt wordt voor de tijdelijke uitkering en wat er dus overblijft voor over twee jaar?

(Feitelijk is dit een open deur. Want volgens de PW moeten jullie info geven die "correct, duidelijk en evenwichtig" is. Maar goed, ik ben toch benieuwd naar je antwoord)

Rob Goedhart / vz Geldbelangen - 1170 dagen geleden

Inmiddels ontdekt dat de Belastingdienst verwarring heeft gezaaid. In 'Handreiking Pensioenknip' van 3 juli staat inderdaad dat alle tijdelijke uitkeringen op 1 juli 2017 moeten eindigen. Er schijnt een nieuwe te zijn van 25 juli (tekst nog niet gezien) waarin dit gecorrigeerd is. (Dus dat het is zoals door mij hierboven beschreven is en is afgeleid van de tekst van de (Regeling etc.)

Jack Beezemer - 1170 dagen geleden

En wat probeerden enkele van de heren nu met hun reactie te zeggen?

Dat er een mogelijkheid is om je pensioen in delen te kunnen aankopen is denk ik een goede zaak. Flexibiliteit, kunnen inspelen op persoonlijke omstandigheden etc. is toch wat allemaal graag zien? Goed dat Zwitserleven (en anderen ook hoor) daar aandacht aan geven én ook wijzen op de verschillende voor- en nadelen. Informatie kan nooit kwaad, voor consumenten én allen die actief zijn in de financiële sector.

Maar nee, de reacties moeten getuigen van een kritische houding tegenover die verfoeilijke verzeker-mensen! De reacties tonen m.i. vooral dat sommigen proberen in deze markt over de ruggen van anderen heen een centje te verdienen door overal tegenaan te schoppen en populair op van alles kritiek uit te oefenen. Zo wordt de klant die zo zijn onzekerheden heeft een moeras ingetrokken van zogenaamde hulpverleners. Uiteindelijk kosten die en de gevolgen van die acties de klant veel geld, maar dat wordt en passant maar even niet genoemd.

Een kritische houding is goed. En die is vaak ook nog nodig. Maar hou toch eens op met dat geblaat! Graag zou ik eens zien hoe deze heren een breakdown kunnen geven van hun kosten en tarieven, en hoe zij denken garanties te geven over de juistheid van al hun werkzaamheden/adviezen. Nu en over de komende 10 jaar, want zo moeilijk is dat toch niet om in de toekomst te kijken (?)

Waren de reacties nu bedoeld om te vragen of iemand nu met zekerheid kon stellen dat de rente over een paar jaar weer veel hoger is? Of dat het klopt dat garanties geld kost?
Nou, ja in ieder geval heeft geen van die bijdragen de eventuele klant één stap verder geholpen. En dat is iets waar een adviseur zich toch wél mee bezig zou moeten houden.

Rob Goedhart / vz Geldbelangen - 1170 dagen geleden

Best Jack Beezemer,

Met belangstelling de reactie gelezen. Op dit moment komen wij via Geldbelangen op voor gedupeerde consumenten. Uurprijs? Gemiddeld - (ja: min) € 500 tot € 1.000 denk ik. Tevreden?
Ik stel voor dat we op fora als deze inhoudelijk discussiëren.

Edward Devilee - 1170 dagen geleden

Beste Rob,

De belastingdienst (CAP) heeft in de Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 versie 3 juli 2015 de eis gesteld dat de tijdelijke uitkering uiterlijk 1 juli 2017 eindigt. Inmiddels heeft de belastingdienst deze eis laten vallen in de gewijzigde Handreiking met versie 24 juli 2015. Bovenstaand artikel is hierop inmiddels aangepast. Om gebruik te kunnen maken van de pensioenknip moet de pensioendatum nog steeds liggen voor 1 januari 2017. De duur van de tijdelijke uitkering is met ten hoogste twee jaar ook ongewijzigd. Eerder had de Staatssecretaris al aangegeven dat pensioenuitvoerders ervoor kunnen kiezen om tijdelijke uitkeringen met een standaard duur aan te bieden.

De offertes voor de pensioenknip zijn nu nog niet beschikbaar, zodat ik in deze reactie niet kan ingaan op de inhoud daarvan. Doel is om een offerte te verstrekken die voldoet aan alle wettelijke informatieverplichtingen en de verzekerde in staat stelt om een geïnformeerde keuze te maken. Ik ben me uiteraard bewust van de gevolgen van de lage rente op de hoogte van de aan te kopen pensioenen. Zwitserleven zal echter niet adviseren in een keuze voor de pensioenknip.

Rob Goedhart / vz Geldbelangen - 1170 dagen geleden

Als Zwitserleven niet zal adviseren, bij wie moet de pensioengerechtigde dan terecht met zijn vragen?

Edward Devilee - 1170 dagen geleden

Beste Rob,

Zwitserleven geeft geen advies over de pensioenknip. Voor advies zal de pensioengerechtigde zich moeten wenden tot een pensioenadviseur. Zwitserleven verstrekt wel informatie (niet zijnde advies).

Rob Goedhart / vz Geldbelangen - 1170 dagen geleden

Oh, en waar moet de klant een pensioenadviseur zoeken? En wie betaalt dat?

Jan Kok - 1170 dagen geleden

Er wordt al veel gesproken over de mogelijkheid van een pensioenknip en dat deze relatief de verzekerde extra geld gaat kosten. Waarom zou een variant niet levensvatbaar zijn die periodiek de uitkering opnieuw berekend (om de 5 jaar?) net zoals gebruikelijk bij het afsluiten van hypotheek?
De uitkeringen zullen dan per 5 jaar aangepast worden rekening houdend met de dan geldende rente, dat is toch eigenlijk veel eerlijker voor alle partijen? En ik zie niet in dat die 5 tot 6 herberekeningen heel veel extra geld zouden moeten kosten.

Oudshoorn - 1170 dagen geleden

Waar gaat het nu eigenlijk om. Het is mijn pensioenkapitaal. Daarover is tijdens de opbouw geen belasting betaald. In de uitkeringsfase wil ik graag een maandelijkse uitkering en mijnheer Wiebes wil graag dat ik daar belasting over betaal. Tijdens de opbouw kan ik naar believen sparen en beleggen. Ik kan dat zelfs dagelijks wijzigen.
Wat is er dan op tegen dat ik tijdens de uitkeringsfase kan ontsparen en beleggen. En dat ik ook dat naar believen dagelijks zou kunnen wijzigen.
Waar het om gaat is dat over de ontsparing door de uitkerende instantie gewoon belasting wordt ingehouden. Anno 2016 hoeft dat toch geen probleem te zijn. Iedereen blij.

Wat er nu steeds gebeurt is steeds maar doorbreien aan achterhaalde regeltjes. Regeltjes die de belangen van dienstverlenende organisaties als verzekeraars en banken tegemoet komen en de belangen van de klant veelal schaden.

Verzekeraars en banken zijn toch dienstverleners, hebben toch een zorgplicht naar de klant?

Lees ook