Transitieperiode nieuw pensioenstelsel.

Transitieperiode nieuw pensioenstelsel.

Transitieperiode en mijlpalen

Vanaf de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen hebben pensioenuitvoerders vier jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen. De ingangsdatum staat nog steeds gepland op 1 januari 2023. Dit betekent dat pensioenuitvoerders en sociale partners uiterlijk op 31 december 2026 klaar moeten zijn.

De plannen voor de nieuwe wet liggen bij de Tweede Kamer. We gaan uit van de plannen en tijdslijnen zoals nu bekend.

Mijlpalen: wat moet er wanneer klaar zijn? 

In de transitieperiode zitten enkele wettelijke mijlpalen. Hierin is vastgelegd wie primair verantwoordelijk is voor het behalen van de mijlpaal en het moment waarop de mijlpaal uiterlijk behaald moet zijn. In de praktijk zal bijna altijd sprake zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen onder andere de werkgever, de deelnemers, de adviseur en de pensioenuitvoerder.
In onderstaande toelichting gaan we uit van een pensioenregeling bij een verzekeraar en/of PPI.

Eerste mijlpaal
Uiterlijk bij het bereiken van de eerste mijlpaal op 1 oktober 2026, moet er overeenstemming zijn tussen de werkgever, de deelnemers en de pensioenuitvoerder over de nieuwe pensioenregeling. Op dat moment moet het transitieplan zijn afgerond en de noodzakelijke stappen in het kader van medezeggenschap moeten zijn gezet en ook eventuele afspraken over compensatie moeten duidelijk zijn.

Tweede mijlpaal
De tweede mijlpaal heeft betrekking op de onderbrengings-, uitvoerings- en implementatiefase bij de pensioenuitvoerder. Het implementatieplan moet uiterlijk 1 oktober 2026 aan de toezichthouder worden gestuurd. Zo is er voldoende tijd om de regeling uiterlijk 31 december 2026 te implementeren.

Mijlpaal Wat  Wie
1 januari 2023 Ingang Wet toekomst pensioenen Overheid
1 januari 2023 t/m 31 december 2026 Transitieperiode Werkgever, adviseur, uitvoerder
1 oktober 2026 Transitieplan definitief Werkgever, adviseur
1 oktober 2026 Implementatieplan Pensioenuitvoerder
31 december 2026 Implementatie afgerond Pensioenuitvoerder, werkgever, adviseur
Transitieplan

Transitieplan

Werkgevers zijn verplicht om een transitieplan op te (laten) stellen als zij op 31 december 2022 een pensioenovereenkomst met hun deelnemers hebben en er géén gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht. Bij het overgangsrecht kan nog een leeftijdsafhankelijke staffel gehanteerd worden voor bestaande deelnemers.

Het transitieplan is de basis voor de overgang. Hierin staat onder meer voor welke pensioenregeling is gekozen, waarom hiervoor is gekozen en wat de gevolgen zijn voor het pensioen van de deelnemers. Het plan wordt meegestuurd met het verzoek om instemming met wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging.

Implementatieplan

Implementatieplan

In het implementatieplan zet een pensioenuitvoerder uiteen welke voorbereidingen en tijd nodig zijn voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling. Ook staat in dit plan hoe de nieuwe pensioenregeling wordt uitgevoerd. De pensioenuitvoerder gaat onder meer in op de technische uitvoerbaarheid, de kosten en de risico’s van de uitvoering van de pensioenregeling en de risicobeheersmaatregelen die getroffen worden.

De verplichting om een implementatieplan op stellen geldt niet als er sprake is van eerbiedigende werking van een premieregeling met leeftijdsafhankelijke staffels.

Communicatieplan

Een communicatieplan is onderdeel van het implementatieplan. In het communicatieplan legt een pensioenuitvoerder vast hoe (ex-)deelnemers, (ex-)partners en pensioengerechtigden worden geïnformeerd over de wijziging van de pensioenovereenkomst en wat de gevolgen voor hen zijn. En hoe wordt omgegaan met het opgebouwde pensioen en hun pensioenrechten.

Hoe helpen wij u tijdens de transitieperiode?

Het is belangrijk dat adviseurs, werkgevers én deelnemers op tijd weten wat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor hen kan betekenen. Er is immers voldoende tijd nodig om akkoord te krijgen van de individuele deelnemers. Waarbij richtinggevende gesprekken gevoerd kunnen worden met de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging. Zo is bijvoorbeeld de overgang van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling een hele verandering. Wat gebeurt er met het pensioenkapitaal? En welke keuzemogelijkheden heeft een deelnemer straks voor zijn inkomen voor later.

We helpen graag om de gevolgen duidelijk te maken voor werkgevers én deelnemers. Het belang van de deelnemers staat voorop bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling.  We laten de verschillen tussen de oude en nieuwe regeling zien. En deelnemers krijgen goede informatie om juiste keuzes in de nieuwe regeling te maken. Er komt voor adviseurs ook een tooling waarmee zij zelf berekeningen kunnen maken. Informatie hierover komt op een later moment.

Compensatie

Ons gezamenlijke doel bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling is natuurlijk dat een deelnemer er niet op achteruit gaat. Komt uit de berekening dat een deelnemer bij de overgang op een lager (verwacht) pensioenkapitaal uitkomt? Dan mag dit tot uiterlijk 1 januari 2037 worden gecompenseerd. Dus maximaal 14 jaar vanaf 2023 en maximaal 10 jaar vanaf 2027.
Zwitserleven komt met een mogelijkheid om de compensatie in de vorm van pensioen te regelen. De mogelijkheden hiervoor werken we nog uit.

De werkgever kan ook compensatie toezeggen via het loon. Biedt de werkgever PensioenAanvullen en heeft de deelnemer voldoende fiscale ruimte? Dan kan de deelnemer dit bijvoorbeeld gebruiken voor extra pensioenopbouw via PensioenAanvullen.

Ingangsdatum voor nieuwe en bestaande pensioen­regelingen

Het hangt van de situatie op 1 januari 2023 af op welk moment de pensioenregeling moet voldoen aan de nieuwe wet.

  • Sluit een werkgever voor de eerste keer een pensioenregeling af per of na 1 januari 2023? Dan moet deze regeling voldoen aan de nieuwe wet.
  • Voor bestaande pensioenregelingen geldt dat een werkgever uiterlijk op 1 januari 2027 moet zijn overgestapt naar een pensioenregeling die voldoet aan de wet.

Pensioenregelingen bij Zwitserleven (PPI)

Ook in 2023 biedt Zwitserleven nog DB-regelingen aan. Dit geldt voor verlengingen en voor nieuwe contracten. Het contract eindigt uiterlijk op 31 december 2026.
Onze producten Exclusief Pensioen en Nu Pensioen passen we aan en voldoen vóór 1 januari 2023 aan de eisen van de nieuwe wet.
Over het Netto Pensioen volgt op een later moment meer informatie over de aanpassingen en tijdslijnen.